Praktisk information till dig som är ny i styrelsen Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 1998amnesty international
svenska sektionen svenska amnestyfonden

Praktisk information till dig som är ny i styrelsen

Styrelsens arbetssätt finns reglerat i dokumenten "arbetsordning inom sektionen" och "beslutsgång för styrelsen" . Det är viktigt att ni tar del av dessa dokument. Dokumenten finns i styrelsedatabasen under ORG 10/002/1996 respektive ORG

Hjälp med att beställa biljetter och boka hotell, får du via växeln. Du kan ringa eller skicka e-mail till växeln och tala Åsa Rönngårdh eller Irene Österlund så hjälper de till med detta.

Om du har frågor om traktamenten eller andra ersättningar kan du vända dig till Olle Ståhlberg. När du begär ersättningar bör du tänka på att göra detta så snart som möjligt efter resan eller mötet det gäller. För vidare information om regler för ersättningar, se bilagan "Angående bilersättning, traktamente, förlorad inkomst"

Styrelsens sekreterare har till uppgift att se till att styrelsen får den service som behövs. Styrelsesekreteraren förbereder tillsammans med generalsekreteraren och ordföranden ett förslag till dagordning för styrelse- och AU-möten. Förslag till dagordning med underlag läggs in i databasen en vecka före mötet. Underlag till ärenden bör därför vara styrelsesekreteraren eller generalsekreterarens assistent tillhanda senast 10 dagar före mötet. Underlag och annat material som skall distribueras vidare genom styrelsesekreteraren bör i största möjliga utsträckning skickas per e-mail. Styrelsesekreteraren ansvarar tillsammans med generalsekreterarens assistent för underlag och annan information i styrelsedatabasen.

För att förbättra rapporteringen från styrelsens möten, ett krav som yttrats på årsmötet, krävs att samtliga styrelsemedlemmar hjälps åt. Styrelsesekreteraren färdigställer oftast protokollet under veckan som följer ett styrelsemöte, sedan skickas ett ojusterat protokoll, per mail till ordförande, ordförandereserv och justerare. Synpunkter på det ojusterade protokollet meddelas omgående till styrelsesekreteraren som gör de nödvändiga rättelserna och därefter skickar ut protokollet för påskrift. På detta sätt bör protokollet kunna vara justerat och klart för utskick till övriga medlemmar senast tre veckor efter ett möte.

Korrespondens till styrelsen förmedlas av styrelsesekreteraren. I möjligaste mån kommer inkommande brev att scannas in och läggas i styrelsedatabasen för att på så sätt göra korrespondensen överskådlig, både för styrelsen och andra.

Styrelsen erhåller brev ställda till styrelsen som grupp eller till enskilda styrelseledamöter. Alla brev och dylika skrivelser som är adresserade till styrelsen skall registreras. Styrelsen skall få kännedom om att de inkommit genom att de återges i full text i databasen. Beslut om vem som skall besvara breven som ställs till styrelsen beslutas vid AU eller vid styrelsemöte. Om brevet är ställt till enskild styrelseledamot avgör mottagaren hur han/hon vill behandla brevet. Ifrågavarande ledamot avgör om brevet bör tas upp för behandling i styrelsen. Avstämning med ordförande bör ske om osäkerhet råder. Om brevet är av en karaktär som bedöms kunna delges icke styrelseledamöter bör så ske. Detta förfaringssätt sker inte om den som skriver brevet uttryckligen begär att det skall vara styrelseinternt Ordförande erhåller många brev och de breven besvaras i regel utanför styrelsens formella möten. Ordförande avgör själv när brevet bör lyftas upp till behandling på ett styrelsemöte.


När det gäller ärenden som rör utskottens arbete vänder ni er till respektive utskotts utsedde kontaktperson från sekretariatet. Det åligger styrelsemedlemmarna att ta del av anteckningarna från samtliga utskottsmöten. Mötesanteckningarna finns i styrelsedatabasen basen. Utskottens arbete rapporteras under punkten "rapport från utskotten" på varje styrelsemöte, då tar man endast upp ärenden där man vill stämma av med styrelsen eller ha styrelsens åsikt i någon fråga.

När det gäller stöd för datoranvändning, ska ni ringa Jan Odquist på sekretariatet som hjälper er om ni har frågor eller får problem med era datorer. Det är också viktigt att ni kontaktar Jan Odqvist innan ni på egen hand lägger in nya program i de datorer ni förfogar över genom ert styrelsearbete.

Från och med årsmötet 1996 förmedlas i stort sett all information från sekretariatet till styrelsen med hjälp av Lotus Notes, antingen via mailfunktionen eller genom databaser, främst "STYRELSEN" och "IS-DOKUMENT 1998".

Styrelsen har dessutom möjlighet att kommunicera mellan styrelsens möten med hjälp av en diskussionsdatabas.

Lotus Notes erbjuder stora möjligheter i form av informationshantering och kommunikation. Genom att utnyttja den möjlighet till kommunikation och diskussion som finns i styrelsedatabasen kan styrelsemedlemmar förbereda möten på ett helt annat sätt än vad som tidigare varit möjligt. Ärenden kan beredas i god tid, på tider som passar en själv. Om styrelsen som helhet lyckas skapa en rutin för sitt styrelsearbete kommer detta att spara mycket tid på styrelsemöten och dessutom renodla styrelsens möten till beslutsmöten.

Förslag till rutiner för styrelsearbetet;

1 . Mailboxen kontrolleras regelbundet.

2 . I god tid innan ett styrelsemöte kontrolleras dagordningen för nästa möte och styrelsemedlemmarna tar del av underlagen. De ärenden där man har synpunkter kommenteras i diskussionsdatabasen, som veckorna innan ett styrelsemöte är ett minst lika viktigt forum som mailboxen. Det är här ärenden skall beredas, synpunkter inhämtas och eventuellt alternativa beslutsförslag formuleras. För att detta skall fungera krävs att samtliga tar del av inläggen i diskussionsdatabasen och kommer med egna inlägg. Detta kommer förhoppningsvis leda till att varje styrelsemöte kan starta på en något högre nivå då man redan kommit en bit på vägen i de förberedande diskussionerna.

3 . I början av varje styrelsemöte avsätts en stund för genomgång av hur arbetet fungerat, om alla underlag varit tillgängliga, om alla tagit del av diskussionsinlägg och annan information. Detta kommer även att bidra till att styrelsen får en överblick av hur styrelsearbetet förlöpt sedan föregående möte och fungera som en avstämning av hur långt man kommit i beredandet av varje ärende.

  Handlingar att ta del av inför kommande styrelsearbete

  Följande lista är till för att underlätta för er i ert styrelsearbete. Det kan vara svårt att hitta bland alla dokument i databaserna till en början, därför har vi här listat de viktigaste dokumenten och dessutom gjort länkar till dem. Allt ni behöver göra är alltså att klicka på "länken" eller följa de instruktioner som ges i anslutning till dokumentets rubrik.

  Svenska dokument:

  Stadgar för svenska sektionen, antagna av årsmötet i Växjö 1998 Database 'STYRELSEN', View 'Alla per kategori', Document ' Stadgar för Sv sektionen av Amnesty International antagna av årsmötet i Växjö 1998'

  Beslutsgång för styrelsen Database 'STYRELSEN', View 'Alla per kategori', Document 'ORG 10/002/1996 Beslutsgång för styrelsen'

  Arbetsordning i sektionen Database 'STYRELSEN', View 'Alla per kategori', Document 'ORG 10/001/1996 Arbetsordning för svenska sektionen'

  Styrelseprotokoll
  hittar du i styrelsedatabasen under rubriken STYRELSEN - PROTOKOLL. Ett bra sätt att sätta sig in i de olika frågor som styrelsen tar upp på sina möten är att titta tillbaka i gamla styrelseprotokoll.

  AU-protokoll
  hittar du i styrelsedatabasen under rubriken ARBETSUTSKOTTET - PROTOKOLL

  Underlag till styrelse- och arbetsutskottsmöten
  hittar du i styrelsedatabasen under rubriken STYRELSEN/alt. ARBETSUTSKOTTET - BESLUTSUNDERLAG, öppna listan och klicka dig sedan fram till önskat underlag med hjälp av länkarna.

  Hur skall styrelseunderlagen utformas? Database 'STYRELSEN', View 'Alla per kategori', Document 'ORG 10/006/1996 Riktlinjer för underlag till styrelsen'

  Rapportering från internationella möten Database 'STYRELSEN', View 'Alla per kategori', Document 'ORG 10/001/1997 Rapportering från internationella möten'

  Principer för resebeställningar och hotellbokningar Database 'STYRELSEN', View 'Alla per kategori', Document 'ORG 10/007/1996 Principer för rese- och hotellbokningar'

  Pressmeddelanden
  hittar du i styrelsedatabasen under rubriken NYHETER - PRESSMEDDELANDEN

  Adresser och telefonnummer
  till styrelsen, [ Svenska sektionens styrelse 1998/1999] utskotten, specialgrupper, [ Adresser till specialgrupper ] distriktsombud [ Distriktsombud adresser] och sekretariatspersonal [ Anknytningslista för anställda] hittar du i styrelsedatabasen under rubriken ORGANISATION - ADRESSLISTOR

  Lista över samordningar och RAN-samordnare
  finns i särskild databas.

  Internationella dokument:

  Internationella dokument hittar du i IS-databasen 1998 , gör det gärna till en vana att gå in och kontrollera om det kommit nya dokument. Ett enkelt sätt att göra detta är att titta igenom WEEKLY MAILING LIST, där nämns alla dokument som kommer från IS. Du kan även välja vyn "senaste sex dagarna/last week" så ser du lätt vilka dokument som kommit nyligen.

  Om du vill ha någon stor rapport i pappersform kontaktar du styrelsesekreteraren som skriver ut den och skickar den till dig. Äldre IS-dokument hittar du i de databaser som kallas "IS-arkiv".


  Lycka till med styrelsearbetet!