Styrelsens åtgärder med anledning av årsmötesbeslut 1998 Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 1998

Till: styrelsen
Från: sekretariatet
Datum: 28 maj 1998


Styrelsens åtgärder med anledning av årsmötesbeslut 1998

 • Kunskap om åtagandet

Beslut - årsmötet:

att i enlighet med rådsmötesbeslut från 1997, uppdra åt styrelsen att under 1999 lägga tyngdpunkten på åtagandet i alla centrala utbildningar. Förutom att öka kunskapsnivån är syftet att utforska nya arbetssätt inom åtagandet,

att vidare uppdra åt styrelsen att förbättra möjligheterna för sektionens aktiva medlemmar att följa och delta i de diskussioner om åtagandet som förs internationellt,

att vidare uppdra åt styrelsen att se över och uppdatera de texter vi använder för att presentera Amnestys åtagande, så att de bättre reflektera vårt arbete för mänskliga rättigheter samt

att uppdra åt distrikten att ta ett större ansvar för utbildning lokalt och löpande föra diskussioner om åtagandet med grupperna, samt att utöka sina ansträngningar att följa och delta i de diskussioner som förs internationellt.


Förslag åtgärd: genomförande enligt attsats 1 uppdras till sekretariatet. Beredning med förslag enligt attsatserna 2 och 4 uppdras till B-utskottet, medan attsats 3 uppdras till Policygruppen.

 • Statligt stöd

Beslut årsmötet:

att svenska sektionen framöver tonar ner påståendet att Amnesty International verkar helt utan statligt stöd.


Förslag åtgärd: uppdras till sekretariatet att beakta vid produktion av externa material.

 • Medlemskap i Amnesty

Ingen inom svenska Amnesty förtroendevald eller anställd, inte heller enskilda medlemmar som talar i Amnestys namn, bör framföra negativa synpunkter om en hel folkgrupp, en yrkeskår eller något annat liknande kollektiv, såvida inte detta kollektiv gemensamt har uttalat sig mot mänskliga rättigheter eller som kollektiv har gjort sig skyldig till kränkningar av mänskliga rättigheter.
Ingen som tillhör någon viss folkgrupp eller yrkeskår bör heller av detta skäl hindras att bli medlem eller att få förtroendeuppdrag eller anställning inom svenska Amnesty. Det är en viktig princip för verksamheten att Amnesty bedömer varje individ för sig. Det här bör exempelvis gälla tidigare eller alltjämt aktiva poliser, fångvårdare och militärer. Amnesty International är inte motståndare till dessa och liknande yrkesgrupper, utan verkar för att förhindra, dokumentera, informera om och söka beivra kränkningar av mänskliga rättigheter. Detta kan i ett land som Sverige innefatta samarbete med polisen och militären, främst då det gäller deras utbildning. Ett sådant samarbete finns redan och bör inte få skadas av att förtroendevalda eller anställda diskriminerar personer som tillhör eller har tillhört dessa yrkeskårer.

Årsmötet bekräftar

Förslag till åtgärd: Kräver ingen särskild åtgärd

 • Svenska sektionens arbete för asylsökande

Beslut - årsmötet:

att styrelsen gör en redovisning tillgänglig beträffande flyktingarbetets omfattning, med uppgift om antal upptagna fall, fördelade på länder, vad svenska sektionen av AI gjort, samt vad som hänt.

Förslag åtgärd: uppdras till sekretariatet att göra sammanställningen ovh rapportera om den till styrelsens deecembermöte.

 • Folkrättens genomslag

Beslut - årsmötet:

att sektionen framgent i informations- och undervisningsmaterial, utåtriktad verksamhet och i dialogen med andra organisationer och statliga organ i Sverige och utomlands inte okritiskt accepterar dualism och liknande konstruktioner utan alltid hävdar folkrättens överhöghet när frågan kommer på tal samt

att styrelsen ges i uppgift att utreda om det är lämpligt att föreslå den internationella rörelsen att ta upp frågan som kampanjfråga antingen enskilt eller t. ex. i samband med frågan om permanent internationell brottmålsdomstol.


Förslag åtgärd: uppdras till A-utskottet i samråd med B-utskottet

 • IT mot tortyr

Beslut - årsmötet:

att uppdra åt den svenska sektionens styrelse att åstadkomma ett fullt utbyggt preventivt nätverk till årsmötet år 2000. Med fullt utbyggt menas att varje arbetsgrupp i den svenska sektionen erbjudits att bli fadder åt åtminstone en person.

att en rapport om arbetets fortskridande bör lämnas vid årsmötet 1999.

Förslag åtgärd: uppdras till sekretariatet

 • Uppföljning av blixtaktioner

Beslut - årsmötet:

att omedelbart låta utarbeta riktlinjer och tips för uppföljning av blixtaktioner utifrån dessa aktivisters erfarenheter och kunskap,

att så snart detta är gjort introducera denna arbetsmetod för sektionens samtliga arbetsgrupper samt IS samt

att detta beslut ersätter tidigare årsmötesbeslut i frågan.

Förslag - åtgärd: uppdras till sekretariatet

 • Henry Berglunds avsättning som samordnare

Beslut - motionärerna drar tillbaka sina motioner efter överenskommelse med styrelsen om ett möte i ärendet.

Förslag - åtgärd: att inbjuda Henry Berglund till styrelsemötet i september 1998.

 • Amnestymedverkan i polisutbildning

Beslut - årsmötet:

att verka för att den svenska polisen fortsättningsvis i sin utbildning får grundliga kunskaper om de mänskliga rättigheterna,

att verka för att den svenska polisen kontinuerligt får fortbildning om de mänskliga rättigheterna samt

att styrelsen verkar för att Amnesty internationellt inleder en kampanj/aktion för att påverka länder att införa undervisning om de mänskliga rättigheterna vid polisutbildning, och där undervisning redan förekommer, uppmana respektive regering att försäkra sig om att de mänskliga rättigheterna även i praktiken respekteras.

Förslag - åtgärd: Attsats 1 och 2 uppdras till sekretariatet. Kontakter med Polishögskolan är redan inledda. Attsats 3 uppdras till B-utskottet. Det finns rådsmötesbeslut om att Amnestysektionerna ska verka för att MR-undervisning förs in i polisutbildningen.

 • Enskilda aktivister

Beslut - årsmötet:

att en tidsbegränsad försöksverksamhet inleds med enskilda aktivister varav hälften skall ha tidigare erfarenhet av arbete i en grupp,

att styrelsen tillsätter en mindre projektgrupp med deltagande från sekretariat, aktiva och styrelsen med uppgift att

a) föreslå formerna för antagande och löpande kontakt med enskilda aktivister
b) samordna de enskilda aktivisterna under försöksperioden
c) utvärdera verksamheten vid försöksperiodens slut samt då också
d) föreslå formerna för fortsatt verksamhet eller avveckling eller

att lägga dessa uppgifter på ett utskott

att arbetet med detta startar så att beslut om fortsättning eller avveckling kan tas vid årsmötet 2001 ?

Förslag - åtgärd: uppdras till B-utskottet i samarbete med sekretariatet.

 • Demokratin i svenska Amnesty

Beslut - årsmötet:

att uppdra åt styrelsen att snarast tillsätta en fristående arbetsgrupp med uppgift att göra en grundlig och djupgående utvärdering av sektionens demokratiska process och dess strukturer,

att styrelsen i arbetsgruppens direktiv inkluderar att se över och eventuellt föreslå revideringar beträffande
- årsmötet
- budgetmötet
- sektionens stadgar - framför allt de delar som har inverkan på demokratin
- sektionens arbetsordning
- distrikten och deras roll i sektionen
- arbetsgruppernas demokratiska status i förhållande till andra strukturer
- sektionsstyrelsens sammansättning och arbetssätt
- personalens roll i den demokratiska processen
- röstförfarande och rösträtt
- gruppers, distrikts och enskilda medlemmars roll i processen mellan årsmöten,

att arbetsgruppen ges möjlighet att under arbetets gång ge förslag på utökning av direktiven.

att arbetsgruppen avlägger en delrapport till årsmötet 1999 och en slutrapport med förslag på förändringar till årsmötet år 2000.

Förslag åtgärd: att styrelsen utser en grupp.

 • Förslag till årsmötesreform - förslag från styrelsen

Beslut - årsmötet:

att bifalla styrelsens förslag till årsmötesreform enligt alternativ B,

att svenska Amnesty från och med år 1999 står värd för en nationell MR-konferens öppen för deltagare från andra ideella organisationer, att hållas vartannat år, i anslutning till årsmötet samt

att som en följd därav besluta om ändringar i stadgarna i enlighet med utarbetat förslag B.

Förslag - åtgärd: att uppdra till sekretariatet att komma med förslag om genomförande av beslutet

 • Om ungdomsläger

Beslut - årsmötet:

att beslut 53 från årsmötet 1994 avförs från styrelsens åtgärdslista

Förslag till åtgärd: Kräver ingen särskild åtgärd

 • Amnestyfonden och Granskningskommittén

Beslut - årsmötet

att riktlinjer för fondstyrelsens praktiska arbete skall få nedanstående tillägg, under rubriken Granskning :

Fondstyrelsens förvaltning och fondens räkenskaper skall granskas av de revisorer och den Granskningskommitté som utsetts av sektionens årsmöte. Dessa skall ha rätt att, närhelst de önskar, ta del av alla de handlingar som rör fondens ekonomi.

Revision av fondens förvaltning skall göras årligen en månad före sektionens årsmöte.

Förslag åtgärd: åtgärdas av Amnestyfondens styrelse

 • Om samarbete mellan styrelsen och sekretariatet

Beslut - årsmötet:

att årsmötet uppdrar åt styrelsen att under kommande verksamhetsår ge hög prioritet åt arbetet med att komma till rätta med samarbetssvårigheterna mellan sekretariatet och styrelsen

att styrelsen på årsmötet 1999 redovisar vilka åtgärder som vidtagits.

Förslag åtgärd: Styrelsen i samarbete med GS

 • Riktlinjer inför svenska delegationers deltagande i ICM

Beslut - årsmötet:

att styrelsen eller sekretariatet i god tid före ett ICM informerar grupperna om vart man ska vända sig med synpunkter på de motioner/resolutioner som ska behandlas vid ett rådsmöte.

att svenska rådsmötesdelegater liksom involverade utskott före rådsmötet bör ta kontakt med relevanta grupper inom rörelsen för att diskutera motioner som ligger inom respektive grupps område.

Förslag åtgärd: beaktas av styrelsen till ICM 1999.

 • Riktlinjer för sponsring

Beslut - årsmötet:

att ge sektionsstyrelsen i uppdrag att se över riktlinjerna för sponsring. I översynen skall andemeningen i motionen beaktas, särskilt skall frågan om behovet av riktlinjer för lokal sponsring beaktas.

Förslag - åtgärd: uppdras till sekretariatet

 • Styrelsens förslag om avgifter för 1999

Beslut - årsmötet:

att medlemsavgiften för 1999 och 2000 skall vara 240 kronor för helbetalande och 160 kronor för personer under 19 år, heltidsstuderande, arbetslösa eller pensionärer.

att gruppavgiften för 1999 och 2000 för svenska sektionen skall vara 1500 kronor.

att registreringsavgiften 1999 och 2000 för nya grupper skall vara 500 kronor.

att avgiften för ungdomsgrupper 1999 och 2000 skall vara 500 kronor.

Förslag - åtgärd: Ingen särskild åtgärd krävs. En konsekvens av beslutet om årsmötesreform är dock att avgifterna fastställs vartannat år.