Resultatrapport 1998 (januari - maj) Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 1998

Kommentarer till det ekomomiska utfallet till och med maj 1998

Intäkterna för maj månad 1998 är ca 223 tkr lägre än motsvarande månad 1997. De totala intäkterna är ca 542 tkr lägre än samma tidpunkt 1997. Antalet hel- och delbetalande medlemmar är 3551 färre än per sista maj 1997. Trots detta är intäkterna för hel- och delbetalande medlemmar efter fem månader ca 670 tkr högre än efter fem månader 1997. Anledningen är höjd medlemsavgift för medlemsåret 1998 med 20 kr. Andra intäkter som ligger högre efter maj 1998 än maj 1997 är AmnestyGiro, som ligger ca 98 tkr högre, samt AmnestySupporter som ligger ca 63 tkr högre. Human- och Hjälpfonden skulle om det varit utdelning per sista maj tillsammans gett ca 2 038 tkr mer än vad som är budgeterat.

Intäktsslag som går sämre 1998 än 1997 är bl a spontana gåvor, insamlingar och speciella insamlingsprojekt.
När det gäller spontana gåvor har vi per sista maj fått in ca 376 tkr mindre än per sista maj 1997. På intäktslaget insamlingar, innehållande intäkter från våra sex givarbrev samt intäkter från inköp av adresser och ibladningar, är utfallet efter maj 1998 ca 375 tkr under motsvarande period förra året. Vi har kunnat konstatera att givarbreven gått sämre i år än 1997.

Speciella insamlingsprojekt däremot innehåller intäkterna från andra projekt som t ex bearbetning av eget register. Under sommaren kommer en bättre definition av de två olika intäktsslagen att utarbetas och nödvändiga ombokningar göras. Under första delen av 1997 användes en del av de budgeterade kostnaderna för speciella insamlingsprojekt till utskick, något som hittils inte gjorts under 1998. Därför har vi efter fem månder ca 414 tkr lägre intäkter på det intäktsslaget.
Dessutom ligger intäktsslaget almanackan ca 76 tkr under motsvarande period förra året.

På kostnadssidan redovisas kostnaden för det månatlig utskicket till våra grupper i år under programmet arbetsgrupper. Tidigare har kostnaden redovisats under programmet sekretariatet där den också är budgeterad. Därav kostnaderna under programmet arbetsgrupper. IS-avgiften nettoredovisas även i år för att på så sätt ge en jämnare fördelning över året. De avsättningar och upplösningar som görs ger normalt inte resultat förrän i bokslutet, och eftersom de ibland är väldigt resultatpåverkande är det bättre att ta hänsyn till dem även under året.

När det gäller kostnadsbudgeten, har hänsyn tagits till att styrelsen ännu inte har beslutat om hela budgeten. De delar som det ska fattas beslut om i juni respektive september finns inte med. Därför ser det i resultatrapporten ut som om det är budgeterat ett överskott på 1 450 tkr, vilket det egentligen inte är. Budgetramarna är balanserade, men ett beslut om igångsättande av verksamhet för 1 450 tkr har ännu inte tagits. Av dessa pengar ska det tas beslut om 1 034 tkr i juni och 416 tkr i september. En grundligare genomgång av årets fyra första månader, framförallt på kostnadssidan, kommer att presenteras i tertialrapporten som sammanställs till styrelsemötet i juni.

1998-06-09
Olle Stålberg