Beslut om disponibel del Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 1998Till: styrelsen
Från: sekretariatet
Datum: 9 juni 1998
Disponibelt efter beslut - junidelen
( 3 bilagor)


Det nya sättet att budgetera, som vi använder oss av fr o m 1998, innebär att vi ska fatta beslut om tillägg till budgeten vid tre tillfällen. Det första tillfället infaller i december samtidigt som ett definitivt beslut om budgeten för det kommande årets fasta verksamhet tas. Nästa tillfälle infaller i juni, alltså mitt i budgetåret, och det tredje tillfället i september. För 1998 har alltså beslut fattats om den fasta delen, omfattande 35 317 tkr, och den första av de disponibla delarna, 2 233 kr, i december 1997. Nu är det dags att fatta beslut om den andra av de disponibla delarna.
De disponibla delarna finns redovisade i budget -98, styrelsedatabasen

Efter de första 5 månaderna av året bedömer sekretariatet att vissa delar av verksamhet i disponibla delar 1 ej kommer att genomföras men att man i stället önskar nyttja medlen enligt förslag i disponibelt 2 (se bilaga 1.2) Detta innebär att sekretariatet föreslår styrelsen besluta om de disponibla delarna motsvarande 843 tkr i disp 1 och 100 tkr i disp 2.
Övrig verksamhet i disp 2 är nytillkommen och utgör kraftsamling för inkomstskapande verksamhet på sikt och uppgradering och förnyelse av datorutrustning

En specifikation av förändringarna i disp 1 finns i bilaga 1., och beskrivning av verksamhet i disp 2 finns i bilaga 2. Verksamhet 1999 som bör beslutas 1998 finns i bilaga 3.

De ekonomiska förutsättningarna
Som underlag för beslutet om att ta de disponibla delarna ligger den ekonomiska rapporten för första tertialet 1998 som finns som ett separat dokument. Under årets första fyra månader är det flera av intäktsslagen som gett ett lägre utfall än budgeterat. Samtidigt kan man se att Humanfonden stadigt ökar, även vid en försiktig prognos ligger den rätt mycket över budget. Dessutom vet vi att vi under årets första hälft kommer att få ett arv på netto ca 3 Mkr.

Den kostnadsbudget som styrelsen hittills beslutat om för 1998, dvs kostnader på 37 550 tkr, ser ut att överskridas enligt tertialrapporten. Men eftersom intäkterna ser ut att överstiga budget med ca 1,7 Mkr föreslår sekretariatet att styrelsen antar juni månads disponibla del, inkl nytillkommen verksamhet, enligt sekretariatets förslag.
Förslag till beslut
att juni månads disponibla del 1 antas enligt sekretariatets förslag.
att juni månads disponibla del 2 antas enligt sekretariatets förslag.

Bilagor
1 Disponibla delar 1 som föreslås utgå
2. Beskrivning av verksamhet i disp 2 delen
3. Verksamhet 1999 för beslut 1998