Arbetsordning inom sv sektionen av Amnesty International Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 1998


SE-ORG 76/039/1995

ARBETSORDNING INOM SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY
INTERNATIONAL

(Fastställd av styrelsen i juni 1996 och revideras i september 1996)

1. Stadgarna, årsmötet
Verksamheten inom svenska sektionen av Amnesty International regleras i stadgarna. Enligt stadgarna är årsmötet sektionens högsta beslutande organ.
Beslut fattade av årsmötet kan avföras endast genom årsmötesbeslut.

2. Styrelsen
Mellan årsmötena ansvarar styrelsen för verksamheten inom svenska sektionen av Amnesty International och ansvarar för att årsmötets beslut verkställs. Beslut fattade av styrelsen kan avföras endast genom styrelsebeslut eller årsmötesbeslut.

Viktigare ärenden rörande verksamhetens inriktning och organisation samt ärenden av principiell art avgörs under verksamhetsåret av styrelsen. Styrelsen fastställer budget enligt de riktlinjer som årsmötet angivit. Styrelsen eller den styrelsen utser, fastställer slutligt årsrapporten i svensk version, och skrivelser till svenska regeringen.

Styrelsen utser inom sig arbetsutskott och de andra utskott och arbetsgrupper som behövs för arbetet.

3. Sekretariatet
Ett sekretariat underställt styrelsen och under ledning av en generalsekreterare sköter den löpande verksamheten.

4. Generalsekreteraren
Generalsekreteraren utses av styrelsen och leder sekretariatets verksamhet och svarar för den inför styrelsen.

Generalsekreteraren leder och fördelar arbetet inom sekretariatet. Generalsekreteraren har arbetsgivaransvar och fullgör samtliga arbetsgivarfunktioner. Styrelsen fastställer årligen löneutrymmet.

Enskilda styrelseledamöter/utskott/arbetsgrupper som behöver utredningar eller större arbetsinsatser från sekretariatet vänder sig till generalsekreteraren.

5. Handlingsplan och budget
Styrelsen ansvarar för att förslag till handlingsplan utarbetas. Generalsekreteraren ansvarar för att budget för sektionen utarbetas. Därvid skall kontakt hållas med de ledamöter inom styrelsen som utsetts som ansvariga för frågorna.

6. Utåtriktad verksamhet
Generalsekreteraren ansvarar för sektionens utåtriktade verksamhet. Samråd kan därvid ske med sektionens ordförande.

Utgående officiellt material såsom skrivelser, pressmeddelanden, annonser och foldrar skall godkännas av generalsekreteraren.

Offentliga uttalanden å sektionens vägnar görs av styrelsens ledamöter, generalsekreteraren och pressekreteraren eller av dem utsedd person.

7. Ekonomiska frågor
Generalsekreteraren ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med av styrelsen angiven budget. Styrelsen skall löpande hållas informerad om den ekonomiska situationen.

Generalsekreteraren beslutar i frågor som rör omfördelning av budgeterade medel. Vid större förändringar skall samråd ske med ordföranden och kassören.