Bilaga 1 disponibel del Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 1998
Bilaga 1.

Förslag till förändringar disponibel 1 i juni 1998
Sekretariatet bedömer att följande verksamheter inte kommer att genomföras under 1998 och föreslår att de för ändamålen avsätta medlen istället utnyttjas för föreslagen verksamhet i disp 2. De disponibla delarna finns i budget -98, styrelsedatabasen.


Program Delprogram Disp 1

Lobby Föra ut info i sv sektionen 12.000:-

Försök att etablera en lobbygrupp inom sektionen kommer att ske under hösten men beräknas inte medföra några kostnader under 1998.


Specialgrupperna Juristgrupperna 14.000:-
Specialgrupperna MEK/MSP 13.000:- (3.000:- föreslås kvarstå)

De av juistgruppen planerade seminarierna som ska genomföras under hösten täcks av de medel som återstår i budget. MEK/MSP gruppen har inte meddelat några planer för 1998 varför vi antar att de medel som redan finns i budget räcker.


Samordningar Int utbildning 16.000:- (6.000:- föreslås kvar)
Samordningar Intersekt utbildning 25.000:- (5.000:- föreslås kvar)
Samordningar intersekt möten sverige 11.000:-

De medel för int utbildningar för samo som funnits disponibla under våren har inte förbrukats. Vg intersektionellt möte i Sverige var det planerat att hållas ett sådant om Indien men IS har beslutat ställa in mötet.

Landinformation Huridoc 7.000:-
Landinformation IS 7.000:-


Summa: 91.000:-