Styrelsens arbetsformer Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 1998

Styrelsens arbetsduglighet - Underlag


Styrelsen har sedan det konstituerande mötet i maj och före det ordinarie styrelsemötet i juni, agerat och även brustit i agerande, vid en rad tillfällen och på en rad punkter. Dessa ageranden och brister i agerande har nästan uteslutande skett utan att styrelsen samlats (fysiskt, per mail eller per telefon) för att samtala, förankra och/eller enas i de olika sakfrågorna. Det har heller inte inför dessa ageranden presenterats några underlag att utgå ifrån, varken för styrelsen eller för organisationens medlemmar. Detta har bla inneburit att styrelsen ej kunnat bli det kollektiv, som utanför styrelsemötena, talar med en röst, eller ens blivit medvetna om vilken uppfattning eller åsikt den framhåller och/eller förespråkar.

Nedan följer i punktform exempel på sådant agerande och/eller brist på agerande.1. Ordf. avger under möte med personalen, dagarna efter det konstituersnde mötet, en personlig programförklaring. - Styrelsen och GS saknar kännedom om detta.

2. Ordf. går ut i media och uttalar sig bla om GS. - Styrelsen och GS saknar kännedom om detta.

3. Ordf. ber tjänstemän att (i tjänsten) deltaga på styrelsens junimöte. - Styrelsen och GS saknar kännedom om detta.

4. Ordf. lägger ut arbetsuppgifter på tjänstemän. - styrelsen och GS saknar kännedom om detta.

5. Det kallas till extra styrelsemöte två veckor före ordinarie styrelsemöte. - Huruvida detta extra styrelsemöte är ett styrelsemöte eller en träff för styrelsen ledamöter (inofficiellt och utan protokoll) förblev oklart tills dess att mötet öppnades.

6. På det extra styrelsemötet framhärdar ordf. i att ej explicit vilja ge GS sitt förtroende. Styrelsen väljer att inte göra ett yttrande i förtroendefrågan.

7. På det extra styrelsemötet fråntager styrelsen GS rätten att fatta beslut rörande en tjänstetillsättning. - Detta görs utan att styrelsen på en enda punkt kunnat visa eller framfört kritik om att GS skulle ha begått något fel, brustit i sina befogenheter eller frångått sin arbetsordning.

8. Dagen efter det extra styrelsemötet kallar/samlar ordf. till personalmöte. - Styrelsen och GS saknar kännedom om detta.

9. Ordf. skriver förord till årsrapporten och kallar till presskonferens. - Styrelsen saknar kännedom om detta. - GS blir informerad för kännedom.

10. IEC kontaktar styrelsen och utrycker sin oro och ifrågasätter styrelsens agerande och brist på agerande. - IEC har beslutat att pga av detta närvara på styrelsens junimöte.

11. Medlemmar hör av sig och utrycker sin oro och ifrågasätter styrelsens agerande och icke agerande.

12. Styrelsen har svårt att kommunicera och samarbeta med varandra.


De uppenbara brister som den sittande styrelsen uppvisat i och med ovan nämnda agerande (icke agerande), har bl.a resulterat i att man brutit mot årsmötesbelut, praxis, gällande arbetsordning inom svenska sektionen och internationella riktlinjer.


Mot bakgrund av detta anser undertecknad styrelsen vara arbetsoduglig.

Styrelsen föreslås besluta
att kalla till extra medlemsmöte där samtliga styrelseplatser ställs till förfogande.

att det extra medlemsmötet väljer ny styrelse.Johanna Strandh.