Stadgar för sv sektionen av Amnesty International antagna av årsmötet i Växjö 1998 Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 1998

Stadgar för Svenska sektionen avAmnesty International
antagna av årsmötet i Växjö 1998

1. SYFTE OCH ÅTAGANDE
Amnesty International är en politiskt, religiöst och ekonomiskt oavhängig rörelse som har till syfte att medverka till att FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna efterlevs i hela världen.
I sin strävan att uppnå detta, och med erkännande av varje människas skyldighet att verka för lika fri- och rättigheter för alla, har Amnesty International fastställt som sitt åtagande:
att främja medvetenheten om och hävdandet av den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och andra internationellt erkända människorättsdokument, de värderingar de omfattar samt alla mänskliga fri- och rättigheters oupplösliga enhet och inbördes beroende,
att motsätta sig allvarliga kränkningar av varje människas rätt att fritt hysa och uttrycka sin övertygelse, liksom hennes rätt att inte bli diskriminerad, samt kränkningar av varje människas rätt till fysisk och psykisk integritet. Särskilt skall organisationen med alla lämpliga medel och utan politiska hänsynstaganden motsätta sig:
a) att människor fängslas eller på annat sätt får sin rörelsefrihet inskränkt till följd av sin politiska eller religiösa uppfattning eller annan övertygelse, eller på grund av sitt etniska ursprung, sitt kön, sin hudfärg eller sitt språk, sitt nationella eller sociala ursprung, sin ekonomiska status, börd eller ställning i övrigt, under förutsättning att de inte har utövat eller förespråkat våld (i det följande benämns de "samvetsfångar"; Amnesty International skall verka för att samvetsfångar friges samt skall ge dem hjälp),
b) att politiska fångar hålls i förvar utan att inom rimlig tid ställas inför rätta, samt motsätta sig att sådana fångar utsätts för rättsligt förfarande som inte uppfyller internationellt erkända normer,
c) dödsstraffet och tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning av fångar och människor som på annat sätt fått sin frihet inskränkt, oavsett om de har utövat eller förespråkat våld,
d) utomrättsliga avrättningar och "försvinnanden", oavsett om de drabbade har utövat eller förespråkat våld.

2. ARBETSSÄTT
För att uppnå ovannämnda syfte och fullgöra sitt åtagande skall Amnesty International:
a) alltid klargöra sin opartiskhet i fråga om länders anknytning till politiska ideologier och grupperingar,
b) på lämpligt sätt främja antagandet av författningar, konventioner och fördrag samt andra åtgärder som garanterar de rättigheter som åberopas i § 1 ovan,c) stödja och samarbeta med internationella organisationer och organ, som arbetar för
genomförandet av det som stadgas i § 1 ovan, samt ge offentlighet åt deras verksamhet,
d) ge ekonomisk och annan hjälp till
- samvetsfångar samt till personer för vilka de har försörjningsansvar,
- personer som nyligen har varit samvetsfångar eller som på goda grunder kan befaras bli det, om de döms eller återvänder till sitt hemland, samt till personer för vilka dessa har försörjningsansvar,
- tortyroffer vilkas medicinska behov har klart samband med tortyren,
e) där så är nödvändigt och möjligt tillhandahålla juridisk hjälp till samvetsfångar och till personer som på goda grunder kan befaras bli samvetsfångar, om de döms eller återvänder till sitt hemland,
f) ge offentlighet åt såväl samvetsfångars fall som andra fall, där personer på annat sätt blivit utsatta för kränkningar enligt § 1 ovan,
g) undersöka och offentliggöra människors "försvinnande", i de fall det finns skäl att tro att
de kan vara offer för kränkningar enligt § 1 ovan,
h) verka för asylsökandes rättssäkerhet och motsätta sig att personer sänds från ett land till ett annat, där de med skäl kan befaras bli samvetsfångar eller riskera tortyr eller dödsstraff,
i) anamma varje annan lämplig arbetsmetod de.
för att trygga sitt syfte och fullgöra sitt åtagan

3. VERKSAMHET
3.1 Amnesty International är som organisation baserad på frivilligt medlemskap, vilket innebär att verksamheten är beroende av frivilligas, d v s gruppers och enskilda medlemmars, aktiva medverkan.
3.2 Svenska sektionen är en del av Amnesty International och arbetar i enlighet med dess regler och riktlinjer.
3.3 Sektionen skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att upprätthålla en effektiv organisation bestående av anslutna grupper och enskilda medlemmar.
3.4 Sektionen skall förse medlemsgrupper och enskilda medlemmar med aktionsfall eller ge dem andra uppgifter, som främjar arbetet för i § 1 angivet syfte och åtagande.
3.5 Sektionen skall informera om kränkningar av mänskliga rättigheter och arbeta för ökad kännedom om de internationella deklarationer och konventioner, som åberopas i § 1 ovan.

4. MEDLEMMAR OCH ARBETSGRUPPER
4.1 Sektionen står öppen för enskilda som vill arbeta för Amnesty Internationals syften. Medlem blir man genom att erlägga av årsmötet beslutad avgift. Styrelsen har rätt att i särskilda fall utesluta medlem. Styrelsens beslut om uteslutning skall fattas med 2/3 majoritet. Medlem som uteslutits av styrelsen har rätt att överklaga beslutet inför nästkommande årsmöte.
4.2 Vid registrering skall varje ny arbetsgrupp erlägga en av årsmötet beslutad avgift till sektionen. Till sektionen ansluten arbetsgrupp skall erlägga av årsmötet beslutad avgift. Arbetsgrupp skall även erlägga av distriktet beslutad distriktsavgift samt fortlöpande lämna rapport om sin verksamhet. Medlem i arbetsgrupp skall vara medlem av svenska sektionen av Amnesty International. Om arbetsgrupp ej fullgör sina åligganden gentemot sektionen eller om dess verksamhet är oförenlig med Amnesty Internationals syften, har styrelsen rätt att upplösa gruppen. Styrelsens beslut om upplösning skall fattas med 2/3 majoritet. Arbetsgrupp som upplösts av styrelsen har rätt att överklaga beslutet inför nästkommande årsmöte.
4.3 Vid en grupps nedläggning skall efter avvecklingen dess resterande tillgångar tillfalla svenska sektionen.

5. ORGANISATION
5.1 Sektionen verkar genom a) årsmöte, b) extra medlemsmöte, c) sektionens styrelse, d) svenska Amnestyfonden, e) distrikt och f) grupper.
5.2 Arbetet för i § 1 angivna syften utförs främst av sektionens arbetsgrupper, som inom ramen för dessa stadgar självständigt utformar sin verksamhet. Till stöd för arbetsgruppernas verksamhet kan styrelsen tillsätta samordnings-, aktions-och andra specialgrupper. Om en samordnings-/specialgrupp eller enskild medlem i sådan grupp ej fullgör sina åligganden gentemot sektionen eller om samordnings-/specialgruppens eller den enskilde medlemmens verksamhet är oförenlig med Amnesty Internationals syften, har styrelsen rätt att upplösa gruppen eller utesluta enskild medlem ur gruppen. Styrelsens beslut om upplösning/uteslutning skall fattas med 2/3 majoritet. Samordnings-/Specialgrupp som upplösts av styrelsen eller medlem som uteslutits ur samordnings-/specialgrupp har rätt att överklaga beslutet inför nästkommande årsmöte.
5.3 För stöd och service till distriktets grupper, samordnande av verksamheter inom distriktet och för distriktets representation i budgetprocessen tillsätter varje distrikt årligen genom val ett eller flera distriktsombud.
5.4 Årsmöte och extra medlemsmöte är sektionens högsta beslutande organ. Styrelsen ansvarar för att årsmötets beslut genomförs och har övergripande ansvar för sektionens ekonomi och verksamhet.
5.5 För att genomföra styrelsens beslut och ge service till distrikt, grupper och medlemmar skall sektionen upprätthålla ett sekretariat.

6. ÅRSMÖTE
6.1 Sektionens årsmöte skall hållas senast den 15 maj på tid och plats som styrelsen bestämmer.
6.2 Kallelse till årsmöte, med påminnelse om motionstiden de år årsmötet behandlar motioner och styrelsens förslag och nomineringar avseende stadgeenliga val, skall av styrelsen utsändas till medlemmarna senast fjorton veckor före årsmötet.
6.3 Motioner och styrelsens förslag behandlas av årsmötet endast jämna år. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tio veckor före årsmötet. Årsmötet är inte skyldigt att behandla senare inkomna motioner, men kan under förutsättning av minst 2/3 majoritet ta upp även senare inkomna motioner till behandling. Styrelsen skall lämna yttranden över inkomna motioner.
6.4a Följande handlingar skall utsändas till alla medlemmar senast sex veckor före årsmötet:
- styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
- svenska Amnestyfondens styrelses verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
- revisorernas berättelser avseende sektionen resp fonden
6.4b Följande handlingar skall utsändas till alla grupper, distrikt och årsmötesdeltagare senast sex veckor före årsmötet:
- förslag till dagordning och arbetsordning
- i förekommande fall motioner som inkommit inom föreskriven tid samt styrelsens yttranden över dessa
- i förekommande fall styrelsens förslag till handlingsplan
- styrelsens övriga förslag
- granskningskommitténs rapport om det föregående årets verksamhet
- valberedningens förslag avseende stadgeenliga val (utom val till valberedningen)
- distriktens förslag avseende valberedningen
6.5 Förslag till årsmötets dagordning upprättas av styrelsen. Följande ärenden skall alltid finnas upptagna:
- upprättande av röstlängd
- fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning
- val av funktionärer: a) två ordförande, b) minst två sekreterare, c) två justerare, d) minst två rösträknare och e) redaktionsutskott
- sektionsstyrelsens och revisorernas berättelse avseende sektionen
- fråga om ansvarsfrihet för ledamöterna i sektionsstyrelsen
- fondstyrelsens och revisorernas berättelse avseende Amnestyfonden
- fråga om ansvarsfrihet för ledamöterna i fondstyrelsen
- val av sektionsstyrelse: a) ordförande för en tid av två år (väljs vartannat år), b) kassör för en tid av två år (väljs vartannat år),
c) ytterligare tre ordinarie ledamöter för en tid av två år och d) två suppleanter för en tid av ett år
- val av del av fondstyrelse: a) fyra ordinarie ledamöter för en tid av två år med val av halva antalet ena året och halva antalet andra året och b) två suppleanter för en tid av ett år
- val av granskningskommitté: a) tre ordinarie ledamöter b) en suppleant
- val av revisorer för sektionen resp fonden: a) en ordinarie, som skall vara auktoriserad revisor och b) en suppleant, som skall vara auktoriserad revisor
-val av valberedning: a) tre ordinarie ledamöter, varav en sammankallande och b) tre suppleanter
Jämna år ska dagordningen även innehålla:
- beslut om beredningsgrupper
- val av : a) ordförande för beredningsgruppen och b) rapportör för beredningsgruppen
- motioner och styrelsens förslag
- avgifternas storlek
6.6 Avskrift av justerat protokoll skall sändas till alla grupper, distrikt och årsmötesdeltagare senast tio veckor efter årsmötet.

7. EXTRA MEDLEMSMÖTE
7.1 Extra medlemsmöte hålles, när styrelsen finner det nödvändigt eller när minst en tredjedel av sektionens medlemmar eller minst hälften av arbetsgrupperna begär det. Vid sådant extra möte får endast de ärenden behandlas för vilka mötet utlysts.
7.2 Kallelse till extra medlemsmöte skall av styrelsen utsändas till medlemmarna senast tre veckor före mötet. Styrelsens förslag till dagordning och övriga handlingar bifogas kallelsen.
7.3 Avskrift av justerat protokoll skall utsändas till alla grupper, distrikt och mötesdeltagare senast tre veckor efter medlemsmöte.

8. BESLUT VID ÅRSMÖTE OCH EXTRA MEDLEMSMÖTE
8.1 Årsmöte resp extra medlemsmöte är beslutsmässigt när kallelse skett enligt stadgarna.
8.2 Varje medlem av sektionen har rätt att närvara vid årsmöte och extra medlemsmöte förutsatt att
medlemmen innan anmälningstiden till mötet gått ut har erlagt medlemsavgift för innevarande eller föregående år.
För yttrande- och rösträtt vid årsmötet fordras att medlemmen erlagt av styrelsen fastställd årsmötesavgift.
Anmälan till årsmötet skall ske till den dag som styrelsen fastställt som senaste anmälningsdag. I händelse av att flera anmält sig till årsmötet före sista anmälningsdag än vad som av praktiska skäl kan tas emot av årsmötesarrangörerna, ges tidigare anmälda förtur framför senare anmälda. Dock skall alltid minst en deltagare från varje arbetsgrupp garanteras deltagande, förutsatt att anmälan inkommit i tid.
8.3 De ordinarie ledamöterna och suppleanterna i sektionens styrelse resp fondens styrelse har inte rösträtt i fråga om styrelseledamöternas ansvarsfrihet.
8.4 Vid årsmöte resp extra medlemsmöte avgörs frågor som gäller bordläggning till nästa årsmöte, ev. behandling av för sent inkomna motioner eller stadgeändring med 2/3 majoritet. Upplösning av sektionen avgörs med 4/5 majoritet av två på varandra följande årsmöten. Ordförandeval avgörs med absolut majoritet, d v s mer än hälften av avgivna röster. Övriga frågor avgörs med enkel majoritet.
Om votering är begärd sker denna öppet, utomvid personval då sluten omröstning kan begäras. Vid lika röstetal gäller den mening som den vid voteringen fungerande mötesordföranden biträder, utom vid val då lotten avgör.
8.5 Om så begärs, röstar i en andra omgång endast befullmäktigade ombud för arbetsgrupperna, varvid varje arbetsgrupp ges tio röster. Avgörandet sker genom summering av de båda röstningsomgångarnas resultat. Ombuden erhåller för denna röstning särskilda röstkort.
8.6 Yrkande om bordläggning av ärende inom samma möte avgörs med enkel majoritet. Ärendets behandling anstår till annan tidpunkt som mötesordföranden bestämmer.

9. STYRELSE
9.1 Styrelsen består av: ordförande, kassör, personalrepresentant och ytterligare sex ordinarie ledamöter samt tre suppleanter, varav en är personlig ersättare för personalrepresentanten.
9.2 Ordförande och kassör väljs särskilt av årsmötet för en tid av två år med val av ordförande ena året och kassör andra året. Sex ledamöter väljs av årsmötet för en tid av två år med val av halva antalet ena året och halva antalet andra året. Två suppleanter väljs av årsmötet för en tid av ett år. Ledamöter och suppleanter kan återväljas. Vid vakans kan årsmöte eller extra medlemsmöte förrätta fyllnadsval.
9.3 Personalrepresentanten och dess suppleant väljs av personalen för en tid av ett år bland den personal, avlönad eller icke avlönad, som arbetar inom sektionens sekretariat sedan minst ett år och som är medlem av Amnesty International.
Personalrepresentanten deltar i beslut om alla frågor, utom sådana som är föremål för förhandlingar. Personalrepresentant och dess suppleant kan återväljas. Personalrepresentant skall inte samtidigt vara styrelsens sekreterare.
9.4 Styrelsen sammanträder på tid och plats den själv beslutar eller på kallelse av ordföranden.
9.5 Styrelsens suppleanter kallas till varje sammanträde och har där yttrande- och förslagsrätt. De inträder i ordinarie ledamöters ställe i den ordning de blivit valda och har då också rösträtt.
9.6 För styrelsebeslut fordras att minst fem närvarande ordinarie ledamöter är ense. Deltar inte personalrepresentanten i beslutet, räcker det med att fyra ledamöter är ense. Vid lika röstetal gäller den mening som sektionens ordförande eller - vid dennes frånvaro - mötesordförande biträder.
9.7 Styrelsen utser inom sig vice ordförande och fördelar andra arbetsuppgifter.
9.8 Styrelsen äger att till sig adjungera en eller flera personer utan rösträtt.
9.9 Styrelsen äger att inom sig utse arbetsutskott.
9.10 Styrelsen bestämmer vilka som har rätt att teckna sektionens firma.

10. SVENSKA AMNESTYFONDEN
10.1 Sektionens styrelse har att utse två ledamöter i fondstyrelsen. Dessa skall också ingå i sektionens styrelse.
10.2 För Svenska Amnestyfonden gäller särskilda stadgar.

11.FÖRVALTNING OCH REVISION
11.1 Sektionens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.
11.2 Styrelsens förvaltning och sektionens räkenskaper skall granskas av de revisorer och den granskningskommitté som utsetts av årsmötet. Dessa har rätt att, närhelst de önskar, ta del av alla de handlingar som rör sektionens verksamhet och ekonomi.
11.3 Revisionsberättelse skall föreligga inom åtta veckor efter verksamhetsårets utgång.

12. STADGEÄNDRINGAR
12.1 Förslag till ändring av sektionens stadgar skall vara styrelsen tillhanda tio veckor före årsmötet och skall med styrelsens yttrande utsändas till alla grupper, distrikt och årsmötesdeltagare senast sex veckor före årsmötet.
12.2 Ändring av stadgarna kan endast beslutas av årsmöte. Sådant beslut skall för att vara giltigt fattas med 2/3 majoritet.

13. UTESLUTNING UR AMNESTY INTERNATIONAL SAMT AVVECKLING OCH UPPLÖSNING AV SVENSKA SEKTIONEN
13.1 Sektionen kan genom beslut av internationella styrelsen (IEC) uteslutas ur Amnesty International. (Uteslutning kan överklagas till Membership Appeals Committee.)

13.2 I händelse av uteslutning ur Amnesty International skall sektionen, då beslutet är definitivt, snarast avvecklas och resterande tillgångar tillfalla Amnesty International, och arkiv, protokoll och övriga handlingar överlämnas till Amnesty International.
13.3 Förslag om upplösning av sektionen skall behandlas av årsmötet under förutsättning att förslaget utsänts till alla medlemmar senast fjorton veckor före mötet.
13.4 Beslut om upplösning skall för att vara giltigt fattas med 4/5 majoritet av två årsmöten i följd.
13.5 I händelse av upplösning skall efter avvecklingen sektionens resterande tillgångar tillfalla Amnesty International, och arkiv, protokoll och övriga handlingar överlämnas till Amnesty International. Om även Amnesty International upplösts, skall tillgångarna ges till ändamål , varom beslut fattas av årsmötet med enkel majoritet, och handlingar av hemlig natur förstöras.