Försäljningsverksamheten i Malmö Underlag till styrelsemöte 1-2 november 1996

Från : Sekretariatet/Hans Hagwall
Datum : 27 november 1996
Ärende : Försäljningsverksamheten i Malmö

För att kunna presentera en något väl grundad prognos för försäljningsverksamheten 1997 har sekretariatet inväntat resultat av försäljning etc per den 25 november, därav detta sena underlag
Det beslutade 3-årsprojektet innebär att verksamheten ska redovisa +/- noll resultat efter genonmförd försäljning 1997.
I budgetförslaget för 1997 är försäljningsverksamheten upptagen enligt ovan dvs +/- noll resultat.
Det nedan redovisade resultatet per den 25 november ( Bilaga 1 ) pekar mot ett underskott för 1996 med c:a 200.000:- till 300:000:-
Med detta som grund redovisar sekretariatet en budget för försäljningsverksamheten 1997 som på sannolika skäl kommer att resultera i et underskott motsvarande 185.000:- (Bilaga 2 )

Bilaga 1
Neda redovisas preliminärt försäljningsresultat per den 25 november 1996.
Intäkterna har fram till 25 nov. ökat med 54.320:- i förhållande till samma period 1995. Utgifterna har vid samma jämförelse minskat med 61.306:- . Underskottet för verksamheten t o m november är c.a 115.000:- mindre än vid samma tid 1995.
Lagervärde per den 25 nov. -96 är c:a 350.000:-.

Bilaga 2
Försäljningsverksamheten Malmö
Budget -97


Intäkter
Postorderförsäljning
Butiksförsäljning
Fakturerade avgifter
_______________________
Summa intäkter:

Kostnader
Lönekostnader
Lokalkostnader
Kontorskostnader
Varor
Marknadsföring
_______________________
Summa kostnader:
Malmögruppernas hyresdel
_______________________
Resultat:
Budget 1997
850.000:-
15.000:-
165.000:-
_______________
1.030.000:-


265.000:-
110.000:-
200.000:-
425.000:-
225.000:-
_______________
1.225.000:-
- 36.000:-
_______________
- 189.000:-
Kommentarer
Om samma förutsättningar råder för -97 som för -96 är prognosen att verksamheten
kommer att resultera i ett underskott motsvarande c:a 190.000:-

Postorderförsäljningen - 96 kommer sannolikt att öka något i förhållande till -95.
Med detta som utgångspunkt är prognosen för -97 en något ökad försäljning i
förhållande till -96 (830.000:- /850.000:- ). Förutsättningen är att försäljningsmarginalen
genomsnittligt är 50%.

Genom det nya hyresavtalet ligger kostnaderna kvar på samma nivå som budget-96.

Malmögruppernas del i hyrsekostnaden är densamma som -96.