Budget 1997 Underlag till styrelsemöte 1-2 november 1996

Till: Styrelsen
Från: Sekreteriatet
Datum: November 1996
Budget 1997Förslaget är fortfarande en balanserad budget på nivån 39 Mkr
Vid styrelsens möte i september, då det förslag som skulle utgöra underlag för budgetmötet

fastställdes, sattes både intäktsram och kostnadsram för 1997 till 39,0 Mkr. Sedan dess har
ingenting inträffat som bör föranleda förändringar i dessa ramar.

Innehållsligt innebär förslaget inga förändringar på intäktssidan. På kostnadssidan har det
inte heller gjorts några innehållsliga förändringar. De förändringar som gjorts beträffande
kostnaderna berör förslag om tidpunkten för beslut om respektive verksamheter, dvs
fördelningen mellan basbudget och den rörliga budgetens tre beslutstidpunkter. Beträffande
budgetens innehåll vill sekretariatet därför hänvisa till tidigare distribuerat material.

Intäkterna
Budgetmötet föreslog vissa mindre höjningar av intäktsbudgeten. AU ansåg emellertid

att det inte finns täckning för att skriva upp intäkterna.

Kostnaderna
Budgetmötet rekommenderade att den slutliga budgeten borde innebära en ökad

marknadsföring av julgåvan, almanackan, AI Support och Humanfonden samt
att antalet delegater till ICM skulle ökas från sex till åtta. Den verksamhet som
detta budgetförslag omfattar, är emellertid densamma som ingick i det förslag
som var underlag för budgetmötet. Dessa rekommendationer har ej
föranlett ändringar i budgetförslaget

Basbudget och rörlig budget
Budgetmötet rekommenderade styrelsen att uppmärksamma storleken på den

rörliga budgeten. AU uppdrog åt sekretariatet att "analysera de rörliga
budgetdelarna avseende innehåll, tidsaspekten och konsekvenser av ändringar.....".
En sammanställning av sekretariatets förslag finns dels i bilaga 1, som är en
sammanfattning av hur de fyra kostnadskategorierna program-, personal- och
sekretariatskostnader samt IS-avgift fördelar sig på respektive budgetdel, dels
i bilaga 2 a)-c), som är en specifikation av de rörliga budgetdelarna.

Som framgår av sammanfattningen i bilaga 1 omfattar basbudgeten 89 % av
den totala budgeten (då är alltså IS-avgiften inkluderad) och 84 % av
sektionskostnaderna (dvs exklusive IS-avgiften). Vilket av dessa två
mått som än används kan det tyckas som en väl stor avvikelse från
målsättningen att basbudgeten skall utgöra ca 80 % och den rörliga
ca 20 %. Sekretariatets uppfattning är dock att det inte är möjligt att
föra över mer verksamhet från basbudget till rörlig budget utan att
samtidigt aktualisera nedskärningar i personalkostnaderna. Utgångspunkten
för förslaget har emellertid varit, vilket också var AU's mening, en oförändrad
personalstyrka. En annan konsekvens av detta är naturligtvis att det inte heller
är möjligt att lyfta ur någon verksamhet ur basbudgeten för att ge plats åt annan
verksamhet, om inte denna nya verksamhet kan utföras av den befintliga personalen.
Det närmast till hands liggande exemplet är försäljningsverksamheten i Malmö; om
det skulle bli aktuellt att ta in den i budgeten med ett underskott bör detta underskott
finansieras genom att verksamhet motsvarande underskottet tas bort ur den rörliga
budgeten (se bilaga 2 a) - 2c)).

Frågan om hur basbudget (och rörlig budget) skall definieras, dvs vad som skall
ingå i de två kategorierna, ligger hos D-utskottet. Detta arbete är påbörjat. Arbetet
med budget 1997 har tydligt visat att det är mycket angeläget att de frågor
som hör samman med de problem som tekniken 'basbudget/rörlig budget' är avsedd
att lösa, får en lösning. Styrelsen bör därför be D-utskottet påskynda detta arbete
(även om det försenar andra uppgifter som ligger på D-utskottets bord).Bilagor

1. Sammanfattning av verksamhetsbudget
2. Specifikation av den rörliga budgetens delar