Protokoll arbetsutskottet (AU) 10 november 1996 Underlag till styrelsemöte 1-2 november 1996


amnesty international
svenska sektionen svenska amnestyfonden


PROTOKOLL


MÖTE MED STYRELSENS ARBETSUTSKOTT (AU) 10 NOVEMBER 1996

Ledamöter Närvarande
Charlotte Dunge X
Lars-Olof Olofsson X
Eva Linda Sederholm anmält förhinder
Christer Nordberg anmält förhinder
Charlotta Nordenberg ordförande

Sekretariatet
Anita Klum
Hans Hagwall
Kerstin Höijer sekreterare

Övriga
Magnus Cedergren X
Johanna Strandh X


1. Fastställande av dagordningen

Beslut att fastställa dagordningen med de ändringar och tillägg som framgår av protokollet.

2. Rapport från utskotten

A-utskottet kommer att ha möte den 16 november 1996.

B-utskottet har haft möte. För information hänvisas till anteckningar från mötet.

C-utskottet har mot bakgrund av aktivistutredningen och distriktsinventeringen inlett arbete om principer och regler för decentraliserad verksamhet, samt översyn av vad begreppen decentralisering och utlokalisering har för innebörd i sektionen.

D-utskottet för diskussion om budgetprocessen, placeringspolicy och försäljningsverksamheten. Ordförande och kassör kommer att delta i ett internationellt finansmöte i november.

3. Ekonomisk rapport

Hans Hagwall redogör för den ekonomiska rapporten för januari-oktober 1996.

4. Uppföljning av budgetmötet

Charlotte Dunge föredrar huvuddragen i budgetmötets rekommendationer till styrelsen för AU. De var att:

- distrikten åtar sig större ansvar för att försäljningsverksamheten ska nå givna budgetmål bl a genom att marknadsföra och använda produkterna i distriktsverksamheten.

- storleken på gruppgåvor skrivs upp och att speciella insamlingar görs om man inte når upp till budgeterat mål.

- styrelsen uppmärksammar storleken på den rörliga budgeten.

- styrelsen överväger ett förslag om höjning av medlemsavgiften till årsmötet.

- styrelsen överväger ökad marknadsföring av julgåvan, almanackan, Al support samt Humanfonden.

- styrelsen rekommenderar sekretariatet att se över flexibiliteten i den befintliga staben i samband med projektanställningar.

- styrelsen inte minskar antalet representanter till ICM från åtta till sex personer.

- budgeten för lCM-utgifter läggs under fasta kostnader i stället för under rörliga.

- styrelsen klargör kostnadskonsekvenser för distrikten av förslag om avgifter för centrala kurser.

- sektionen genomför en kort insamlingskampanj på grupp- och distriktsnivå för att samla in de medel för ungdomskampanjen som inte kan finansieras som tänkt.

- styrelsen utvecklar ett billigare alternativ av julgåvan.

- styrelsen satsar på IT-kommunikation för distrikten.

- styrelsen överväger finansutskottets rekommendationer.

- styrelsen eftersträvar att intäktsbudgeten 1997 avseende medlemmar uppgår till minst utfallet 1996.

Det framkom även att kopplingen mellan sektionens handlingsplan och budgeten är otydlig och behöver förtydligas.

5. Försäljningsverksamheten i Malmö

Hans Hagwall redogör för det ekonomiska utfallet för försäljningsverksamheten i Malmö under perioden januari-oktober 1996.

Utskottet menar att det finns behov av att klargöra rollen för den referensgrupp för försäljningsverksamheten som finns, samt att överväga vilka som bör ingå i gruppen.

Under denna punkt behandlas även ett brev från Eva Ottosson om försäljningsverksamheten.

Beslut att förslag om hur många och vilka, som bör ingå i referensgruppen för försäljningsverksamheten i Malmö, samt gruppens uppgift, utarbetas till nästa styrelsemöte.

att uppdra åt Charlotta Nordenberg att besvara brevet från Eva Ottosson.

6. Budget 1997

AU konstaterar att det inte råder några meningsskiljaktigheten mellan styrelsens förslag till budget 1997 och budgetmötet. Man fick stöd för att budgeten ska vara balanserad. Budgetmötet menade att grupper och distrikt skulle kunna bidra med mer än vad som föreslagits i budgeten. AU menade dels att medel för distriktens och gruppernas deltagande i utbildningar redan har intecknats genom avgiftsbeläggning, dels att medel kommer att krävas på distriktsnivå för utveckling av distriktsarbetet, särskilt i ett inledningsskede. AU menar att det inte finns täckning för att skriva upp intäkterna. Budgeten ska vara realistisk.

Ökad flexibilitet inom sekretariatet togs upp av budgetmötet. AU menar att styrelsen inte avser att skära i den fasta personalstyrkan men att man vid förändringar ska gå igenom hur resurserna används.

En diskussion förs om vikten av att styrelsen har en reell möjlighet att i budget 1997 kunna fatta beslut i de rörliga delarna, om att verksamheter kan tas bort om pengar inte kommit in som tänkt. Den första rörliga budgetdelen, som ligger i januari, bör därför flyttas framåt tiden.

Under denna punkt diskuteras även brev från Region Väst och från Malmögrupperna. Det senare vidarebefordras till styrelsen.

Beslut att uppdra åt sekretariatet:
att se över resursanvändningen när förändringar sker;
att färdigställa en prislista för deltagande i centralt arrangerad utbildning att tillställa distrikt och grupper;
att analysera de rörliga budgetdelarna avseende innehåll, tidsaspekten och konsekvenser av ändringar i syfte att komma med förslag till nästa styrelsemöte;
att belysa konsekvenser av förslag i Finansutskottets rapport samt avge sin syn på rapporten;
att besvara brevet från Region Väst.

7. Inför årsmötet

I förslaget till dagordning finns en timme avsatt för distriktsombudens möte. Dessa har uttryckt önskemål om ett längre möte.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att undersöka möjligheter att ha ett längre möte och eventuella ekonomiska konsekvenser av detta.

8. Inför ICM 1997

Resolutionsförslaget om dödsstraffarbete kompletteras med bakgrund.

Beslut att uppdra åt A-utskottet att göra kompletteringen.

9. IT-gruppen

Underlag med förslag om hantering av IT-frågor, från C-utskottet, presenteras fvb till styrelsen.

10. Förslag angående gruppavgift för ungdomsgrupper och grupper

AU tar del av underlaget, som efter redaktionell justering, vidarebefordras till styrelsen.

11. Strategi för utveckling av Amnestyrörelsen

AU tar del av C-utskottets underlag, som vidarebefordras till styrelsen.

12. Styrelsens roller

Den grupp som fått till uppgift att utreda frågor om styrelsens roller har inkommit med ett underlag. En representant för gruppen inbjuds till styrelsemötet. Underlaget vidarebefordras till styrelsen.

Vid styrelsens utbildningshelg i oktober diskuterades en programförklaring för styrelsen.

Beslut att uppdra åt Charlotta Nordenberg att formulera förslag till programförklaring för styrelsen.

13. Riktlinjer för sponsring

AU tar del av förslag till riktlinjer och diskuterar om rubriken "Samarbete med näringslivet" är rätt benämning för riktlinjerna, något som styrelsen får ta ställning till. Uno Grönqvist, som arbetat fram förslaget, är inbjuden till styrelsemötet.

14. Preliminär dagordning för styrelsens möte den 30 november - 1 december 1996

Förslaget till dagordning diskuteras och vissa ändringar görs.

15. MR-utbildning, framställan från Sociala Missionen

Flera frågor behöver besvaras innan framställan kan behandlas.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att kontakta Sociala Mission för ytterligare information samt återkomma till styrelsen.


16. Regler för traktamenten, ersättning för förlorad arbetsinkomst etc.

Tillägg till gällande regler föreslås av ordförande och generalsekreterare avseende bl a ersättning åt förtroendevalda för förlorad arbetsinkomst. AU menar att frågan var av sådan principiell betydelse att den bör beslutas av styrelsen.

Beslut att uppdra åt ordförande och generalsekreterare att göra en del redaktionella ändringar.

17. Ansökan om ALU-tjänst, Stockholmsdistriktet

Stockholmsdistriktet har inkommit med ansökan om en ALU-tjänst. Sekretariatet ombeds inkomma med sina synpunkter på ansökan inför styrelsemötet.

18. EU-föreningen

EU-föreningen har frågat medlemmarna i föreningen om dels nominering till två vakanser i EU-föreningens styrelse dels om någon sektion kan åta sig att arrangera föreningens årsmöte 1997. AU anser att sektionen bör nominera någon. Man diskuterar på vilket sätt kandidater skall sökas och vilka kompetenskrav som skall ställas på vederbörande.

Beträffande arrangemang av årsmöte menar man att sektionen inte skall ta på sig detta bl a på grund av det ekonomiska läget.

Beslut att uppdra åt A-utskottet att bereda frågan om tillvägagångssätt för att finna kandidat att nominera till EU-föreningens styrelse samt att utröna vilken kompetens som behövs för uppdraget samt rapportera detta till styrelsen.

att uppdra åt sekretariatet att besvara frågan om arrangemang av årsmötet 1997 för EU-föreningen avböjande.

19. Brev från tyska sektionen

Tyska sektionen har ett internationellt utskott som frågat sektionerna om man är intresserad av att ta del att utskottets anteckningar i olika frågor. Svenska sektionen svarade positivt med påföljd att utskottet hörde av sig och ville veta var svenska sektionen står i en rad frågor såsom t ex decentralisering, straffrihet och insamling. AU diskuterar med anledning av detta att det vore intressant för svenska sektionen att inleda dialog med flera sektioner i olika frågor och särskilt sådana som kommer att tas upp på det internationella rådsmötet 1997.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att för styrelsen presentera förslag på svar till tyska sektionen samt förslag till hur vi kan arbeta med internationella kontakter.

20. Brev från Sune Montan

Sune Montan har ställt frågor om sektionens arbete med mänskliga rättigheter kopplat till ekonomiska relationer.

Beslut att uppdra åt Charlotta Nordenberg att besvara brevet.

21. Uppköp revisorstjänster
Valberedningen har överlämnat brev om procedur för upphandling av professionell revisorstjänst.

Beslut att uppdra åt sekretariat att i samarbete med D-utskottet bereda frågan.

22. Brev från specialgrupperna

Specialgrupperna har i brev framfört att de önskar presentera sin verksamhet vid ett styrelsemöte. AU ställer sig positivt till sådana presentationer, dock inte alla samtidigt utan utspritt över flera möten.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att besvara brevet och att inbjuda MEK/MSP-gruppen till styrelsens möte i januari 1997.


Vid protokollet JusterasKerstin Höijer Charlotta Nordenberg