Förslag till "Riktlinjer för svenska Amnesty Internationals samarbete med näringslivet" Underlag till styrelsemöte 1-2 november 1996


Till: Styrelsen
Från. Sekretariatet/Hans Hagwall
Datum: 18 november 1996


Förslag till "Riktlinjer för Svenska Amnesty Internationals samarbete med näringslivet"

Det lyckosamma samarbetet med Posten som genomfördes under hösten 1995 gav en hel del erfarenheter. Framtiden pekar mot ett allt större intresse från svenskt näringsliv att via sponsring stödja tex frivilligorganisationer.

För att på ett genomtänkt sätt kunna utveckla ett eventuellt samarbete med näringslivet i framtiden är det angeläget att det finns riktlinjer för hur Amnesty ska förhålla sig till företag i samband med sponsring.

Under sommaren och hösten 1996 har flera företag visat intresse att inleda en dialog med Amnesty om sponsring. Med anledning av detta har Uno Grönkvist, utarbetat förslag till "Riktlinjer för Svenska Amnesty Internationals samarbete med näringslivet". Uno har varit ansvarig för sponsring inom Svenska Riksidrottsförbundet, Svenska Röda korset samt Telia.

Uno Grönkvists kommer att presentera förslaget till riktlinjer vid styrelsemötet.

Förslag till beslut
Styrelsen fastställer de föreslagna riklinjerna för samarbete med näringslivet.


Bilaga: Förslag till "Riktlinjer för Svenska Amnesty Internationals samarbete med näringslivet"    RIKTLINJER FÖR
    SVENSKA AMNESTY
    INTERNATIONALS
    SAMARBETE
    MED NÄRINGSLIVET

    1. Huvudsyfte

    Samarbetet skall förstärka finansieringen av verksamheten samt bidraga till att positionera Amnesty och därvid utvidga basen för medlemsrekrytering.

    2. Plattform

    Samarbetet med näringslivet - såväl det privata som det offentliga - skall baseras på de stadgar och riktlinjer som är beslutade för Amnestys verksamhet.

    3. Definition

    Sponsring är en marknadsföringsmetod som används inom ramen för ett företags totalkommunikation för att förändra attityder, förstärka företagets marknads position och stödja affärerna. Sponsringen är affärsmässigt betingad och förutsätter konkreta motprestationer som på ett rimligt sätt balanserar insatsen.

    De värden som sponsorn söker uppnå i ett samarbete är i allmänhet följande:

    l Association

    l Relationer

    l Kommunikationsmöjligheter

    4. Strategier

    l Amnesty skall förstärka sin image.

    Genom att uteslutande samarbeta med välkända och respekterade företag skall Amnesty bli mera känt inom näringslivet och uppfattas som en attraktiv och pålitlig partner.
    l Amnesty skall i största möjliga utsträckning söka logiska och tydliga samband med de företag som organisationen väljer att samarbeta med.

    5. Riktlinjer

    l Ingen sponsring får accepteras om villkoren är oförenliga med organisationens stadgar.

    l Sponsring från nationella regeringar eller överstatliga organ får inte
    förekomma.

    l Sponsring som innebär att Amnesty gör avkall på sin självständighet och opartiskhet får inte förekomma.

    l Sponsring som huvudsakligen finansierar bildandet av något Amnestyorgan eller finansieringen av dess verksamhet accepteras ej.

    l Ingen del av en Amnestyenhets övergripande verksamhet får, direkt eller indirekt, bli beroende av sponsormedel.

    l Sponsorpengar som kan förändra tidigare beslutade prioriteringar skall godkännas av sektionsstyrelsen.

    l Ingen sponsring accepteras där sponsorn ställer villkor som innebär att Amnestys verksamhet måste förändras.


    l Sponsring får inte förekomma på villkor som ger sponsorn rätt att annonsera sitt samarbete med Amnesty eller associera till organisationens logotype och symbol på sätt som inte tidigare överenskommits med Amnesty
    Det finns två bärande principer för sponsring:

    - Amnesty skall inte eftersträva samarbete med något företag då det finns anledning att tro att företagets existens eller verksamhet, direkt eller indirekt, skulle hindra Amnesty att uppnå de mål som anges i organisationens stadgar.

    - Amnesty skall inte heller eftersträva sponsring som skulle kunna skada dess anseende som en organisation som arbetar för de mänskliga rättigheterna.

    6. Principer

    l Integritets garanti

    I allt samarbete skall Amnestys integritet säkras. Om det finns skäl att misstänka att en presumtiv sponsor vill påverka organisationens inriktning och verksamhet för att gagna egna syften skall något samarbete inte inledas. Inte heller om villkor för samarbetet skulle vara att sponsorn tillförsäkras en styrelseplats eller annan förtroendepost.

    l Budskapsförmedling

    Sponsringssamarbetet skall innebära att Amnesty får möjlighet att föra ut sitt budskap.

    l Partnerval

    Samarbete skall övervägas endast med företag som har gott anseende och som kan tillföra Amnesty mer än bara extra ekonomiska resurser.

    l Juridisk granskning

    Innan avtal tecknas skall det granskas av juridisk expertis och sponsringskonsult.

    l Etik & Kvalitet

    Allt näringslivssamarbete skall präglas av god etik och kvalitetsäkras så långt detta är möjligt.

    l Långsiktighet

    Amnesty bör eftersträva långvariga förhållanden. De avtal som ingås skall sträcka sig över minst ett år, helst över tre med möjlighet till förlängning.

    l Kontroversiella projekt

    Samarbete skall inte inledas vad gäller projekt som kan verka stötande för vissa målgrupper, exempelvis Amnestys medlemmar. Sådana projekt skall definieras i ett tidigt skede innan eventuell avtalsdiskussion inleds.

    l Utvärdering

    All sponsring skall utvärderas efter avslutat samarbete.

Bilaga 1
    Kommentarer till Riktlinjerna

    Vid utarbetandet av dessa riktlinjer har hänsyn tagits till årsmötetsbeslutet 1995 beträffande sponsring Likaså till de internationella riktlinjerna från AIBS (Amnesty International British Section) och de riktlinjer som antogs av de Internationella rådsmötena 1987 och 1991 (Revised guidelines for the acceptance of funds and fundraising by Amnesty International).

    3. Definition

    Det finns många sponsringsdefinitioner. De är formulerade olika, men ligger mycket nära varandra innehållsmässigt.

    Sponsring är inte möjlig om det inte finns sponsorer (dvs köpare av de erbjudanden som förekommer). Det finns därför skäl även för den säljande parten (dvs den som vill bli sponsrad) att acceptera en definition som är rimlig och logisk för näringslivet. Det är mot den bakgrunden som den nu aktuella definitionen föreslagits.

    Några förtydliganden beträffande de "värden" som anges.

    Associationsvärdet innebär att sponsringen associerar till företagets verksamhet och förstärker dess image, varumärke eller produkter/tjänster. Associationen kan också gälla samarbetspartnem och dennes image.

    Relationsvärdet avgörs av om och hur man kan bjuda in kunder och under trevliga former skapa nya kontakter och affärsmöjligheter.

    Exponeringsvärdet består i hur sponsorn kan synas i olika sammanhang, alltifrån Tv och annan publicitet till arenareklam och exponering i största allmänhet.

    Kommunikationsvärdet beror till olika delar på valet av partner och samarbetsprojekt men också på budskapets nyhetsvärde och innehåll samt de målgrupper som kan tänkas vara intresserade av att ta del av det.

    I Amnestys fall kan förmodas att associationsvärdet väger tyngst. Även kommunikationsvärdet är av intresse i sammanhanget och i viss mån exponeringsmöjligheterna. Däremot är det svårt att se att relationsmöjligheterna i form av kundrepresentation spelar någon större roll.

    4. Strategier

    Anledningen till att Amnesty så långt det är möjligt skall söka logiska och tydliga samband med de företag som organisationen väljer att samarbeta med är bl a att det då lättare uppstår förståelse, såväl internt som externt, för detta samarbete.

    5. Riktlinjer

    Årsmötet 1995 beslöt att sektionen fortsätter att arbeta med sponsring enligt tidigare fastställda riktlinjer. Dessa är:

    - Amnesty Internationals namn får inte sättas i samband med en specifik produkt annat än om produkten har direkt koppling till Amnestys arbetssätt.

    - Amnestys namn för varje projekt skall exponeras tillsammans med sponsorns namn under så kort tid som möjligt.

    - Innan avtal om sponsring skall tecknas skall det granskas av juridisk expertis och sponsorkonsult.

    - Sponsorskapet skall innebära att Amnesty för ut sitt budskap.

    - 5%-regeln i de internationella reglerna för insamling och mottagande av gåvor tolkas så att den ej gäller mottagande av produkter och tjänster.

    Av dessa riktlinjer är strecksats 3 och 4 inkluderade i det nya förslaget. Att de övriga utelämnats beror på följande.

    Strecksats 1: Om även i fortsättningen endast produkter som har direkt koppling till Amnestys arbetssätt skall förekomma begränsas antalet presumtiva sponsorer kraftigt.

    Strecksats 2: Är alltför negativ med åtföljande begränsning. I avtal bör dock en maximal period anges.

    Strecksats 5: Denna nivå är mycket låg och det innebär att motivationen att finna nya finansiärer också kan bli låg.

    Partnervalet: Detta är synnerligen viktigt för en organisation av Amnestys typ och bör bli föremål för stor omsorg. Det är klokt att inte uteslutande fokusera på vad partnern kan tillföra Amnesty i form av kontanter, varor eller tjänster. Företagets image, organisation, motivation etc kan vara väl så betydelsefullt.

    Långsiktighet Erfarenheten visar att tillfälliga kortsiktiga projekt med varierande partners sällan leder till framgång (Hoppets Helg-kampanjen i samarbete med Posten utgör ett undantag från denna regel!). De avtal som ingås bör sträcka sig över minst ett år, helst tre med möjlighet till förlängning.

    Utvärdering
    Eftersom denna verksamhet är ny för Amnesty bör en total utvärdering ske redan efter ett år.

    Bilaga 2    Organisationsförslag

    Sponsring är mera komplex och arbetskrävande än flertalet andra aktiviteter inom marknadskommunikationsområdet. På en organisation som tidigare endast varit inne i pilotprojekt ställs extra stora krav. Dessa måste ses mot det faktum att sponsringsutbudet i dag är betydligt större än efterfrågan - det är köparnas marknad.

    För att hantera denna verksamhet föreslås att en särskild projektgrupp, t ex i form av ett Marknadsråd, bildas. Utöver lämpliga representanter för Amnesty bör ett par experter knytas till ett sådant råd.

    En sponsringsspecialist, som analyserar Amnestys möjligheter och de erbjudanden som organisationen får och som också granskar avtalen innan undertecknandet. Utveckling av sponsringsverksamheten är en annan angelägen uppgift liksom marknadsföring av organisationen gentemot näringslivet.

    En jurist kan med fördel ingå i rådet under det första verksamhetsåret, eventuellt på längre sikt. Avtalsskrivning blir en viktig uppgift eftersom det är nödvändigt att redan i initialskedet skapa en oantastlig grund för samarbetet.

    Inom sekretariatet är det nödvändigt att en person får till uppgift att vara kontaktman gentemot sponsorerna och se till att Amnestys utfästelser uppfylls. Allmän information om de olika projekten är en annan angelägen uppgift. Inte minst den interna informationen till medlemmarna är viktig för att skapa förståelse för en verksamhet som några i inledningsskedet förmodligen kommer att betrakta som kontroversiell.