Reseersättning för deltagande i årsmötet Underlag till styrelsemöte 1-2 november 1996

Till: styrelsen
Från: sekretariatet / Eva HellströmReseersättning för deltagande i årsmöten


Bakgrund
Årsmötet i Ronneby 1985 beslutade att överlämna till styrelsen att besluta om reseersättningar till årsmötesdeltagare (beslut 50/85). Styrelsen beslutade därefter om att till årsmötet 1986 erbjuda medlemmar möjlighet till reseersättning motsvarande hälften av priset för billigaste färdsätt om avståndet mellan hemorten-årsmötesorten-hemorten var större än 40 mil, och högre ersättning (mellanskillnaden mellan 50% av 2:a klass tåg - vilket förutsattes vara billigste färdsätt - och flygpriset) om restiden till årsmötet med billigaste färdsätt var längre än 12 timmar. Detta beslut tillämpades fram till och med årsmötet i Umeå 1990, då närmare 50.000 kronor betalades ut i resebidrag. Därefter tillämpades gränsen 80 mil och kostnaden för reseersättningar sjönk betydligt (årsmötet i Kalmar 1991 betalade ut ca 13.000 kr i reseersättning) samtidigt som de som hade längst resväg ändå var berättigade till ersättning. Syftet med att öka gränsen var att försöka hålla kostnaderna för årsmötet så låga som möjligt såväl för arrangörerna som för sektionen, utan att inskränka de långväga deltagarnas möjlighet att delta i årsmöten.

Det har dock blivit svårare att fastställa vad som är billigaste färdsätt för en person som ska resa till ett årsmöte. Framför allt kan man inte utgå från att billigaste färdsätt är lika med 2:a klass tåg. Att mäta avstånd mellan orter är inte längre ett tillämpbart sätt att dra gränser för medlemmars möjlighet till reseersättning. Det är dock viktigt att försöka upprätthålla något så när lika möjligheter för medlemmar att delta i årsmöten.


Beslut taget till årsmötet 1993 och som även antogs till årsmötet 1994 , 1995 och 1996.

att beslut om resebidrag för medlemmars deltagande i årsmötet i största möjliga utsträckning ska fattas på grupp- eller distriktsnivå

att distrikten kan vända sig till styrelsen med ansökan om resebidrag för medlemmarnas deltagande i årsmötet tillsammans med besked om hur stor del av resebidraget de själva kan bära

att medlemmarna i kallelsen till årsmötet uppmärksammas på att de ska vända sig till gruppen eller till distriktet med frågor om resebidrag för deltagande i årsmötet.


Förslag till beslut
att 1993 års regler för ersättning för medlemmars deltagande vid årsmötet även ska gälla för 1997 (se protokoll 4/92-93 §92).