Förslag till verksamhetsrapportering för distrikt, samordnings- och specialgrupper Underlag till styrelsemöte 1-2 november 1996


Till: styrelsen
Från: C-utskottet
Datum: 9 november 1996
FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSRAPPORTERING
Förslag till brev att sända till distrikt, samordnings- och specialgrupper för insamlande av information avseende verksamhetsåret 1996. Vidare förslag till nyckeltal att ingå i verksamhetsberättelsen. Detta överlämnas till styrelsen för godkännande.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 1996

Nu är det dags att börja skriva verksamhetsberättelsen för 1996. Två nyheter gäller i år. Dels har vi den nya
Handlingsplanen för 1996-2000, som antogs av årsmötet 1996, dels har vi ett årsmötesbeslut från 1995 om att föra samman styrelsens, distriktens, samordningars och specialgruppers verksamhetsberättelser, till ett för svenska sektionen gemensamt dokument. Tanken är att denna heltäckande verksamhetsberättelse på ett bättre sätt än tidigare skall kunna användas som underlag för utvärdering av verksamheten.

Det är dock viktigt att tänka på att vi arbetar med en fyraårig handlingsplan, meningen är inte att alla skall hinna med allt i handlingsplanen detta första år. Först efter fyra års arbete kan vi fullt ut bedöma vad vi uppnått i planen. För att det skall bli möjligt att skriva en gemensam verksamhetsberättelse för hela sektionen är det viktigt att era rapporter följer en viss struktur. Det bästa är att utgå från Handlingsplanen 1996-2000 och dess åtta huvudmål:

1. Vi ska arbeta för att göra varje människa i Sverige medveten om vad mänskliga rättigheter innebär

2. Vi ska värva och aktivera fler medlemmar och bidragsgivare i Amnesty

3. Vi ska utveckla kontakterna med massmedia och andra opinionsbildare

4. Vi ska utveckla och effektivisera vårt kampanjarbete

5. Vi ska utbilda oss så att vi gör ett ännu bättre Amnestyarbete

6.Vi ska utveckla vår planering och uppföljning i Amnestyarbetet


7.Vi ska engagera oss i organisationen och i Amnestys arbetssätt

8.Vi ska utveckla vårt samarbete med Amnesty i andra länder.

Under varje mål finns angivet vad respektive gruppering förväntas göra de kommande fyra åren, dvs grupper, distrikt, samordnings- och specialgrupper samt styrelse. Försök att använda dessa delmål som utgångspunkt då ni rapporterar om vad ni gjort under året. Det är bra om ni kan hålla er till ungefär en A4-sida. Era rapporter kommer sedan att sammanfattas och presenteras så att verksamhetsberättelsen speglar vad som gjorts, av respektive gruppering sammantaget, under varje mål. Verksamhetsberättelsen kommer alltså inte att bestå av en uppräkning av vad varje distrikt, samordningsgrupp och specialgrupp gjort, så som det sett ut tidigare år. Men givetvis kommer en del konkreta exempel på aktiviteter som genomförts att finnas med. Det är distriktsombuden som får samla in information från arbetsgrupperna inom sitt distrikt och sammanställa och skicka in den till sekretariatet.

Distriktens rapporter kommer att kompletteras med nyckeltal baserade på information som finns samlad på sekretariatet, till exempel: antal medlemmar, anmälda till årsmötet, antal deltagande grupper i olika kampanjer per distrikt. På detta sätt kommer vi även kunna göra en kvantitativ utvärderings vid handlingsplaneperiodens slut.

Verksamhetsberättelsen kommer att skickas via AmnestyPress till alla medlemmar i sektionen och är en del av det formella beslutsunderlaget för årsmötet i de delar som avser vad styrelsen gjort.

För att vi ska hinna sammanställa och trycka verksamhetsberättelsen är det viktigt att er rapport är sekretariatet tillhanda senast den xx januari 1997.Förslag till nyckeltal att bifoga VB

Några förändringar föreslås. Vi har tagit bort invånare/distrikt, då denna siffra inte finns eftersom distrikten inte följer länsindelnigen. För samo har vi inte haft några nyckeltal alls tidigare.

För distrikten:
- antal medlemmar
- antal nya medlemmar
- antal grupper - nystartade och nedlagda
- antal medlemmar som ingår i styrelse, samordningsgrupp, specialgrupp, utskott
- antal deltagande grupper i kampanjer
- antal pren Pådraget
- antal pren på Kortkampanjen
- antal givare
- ek bidrag till sektionen utöver gruppavgift
- ek bidrag till fonden
- ek bidrag från grupperna till distriktet (kräver att DO rapporterar)


För samordningar:
- antal samordningsgrupper
- antal länder täckta av samo
- antal länder där vi har aktionfall eller RAN, men ingen samo.