DAGORDNING/UNDERLAG STYRELSENS MÖTE 30 NOVEMBER - 1 DECEMBER 1996 Dagordning för möte 1-2 november 1996

Reviderad 96 11 29


amnesty international
svenska sektionen svenska amnestyfonden

KALLELSE


MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 30 NOVEMBER-1 DECEMBER 1996

Tid: kl. 10.00, Lördagen den 30 november - söndagen den 1 december
Plats: Sekretariatet
Ordförande: Charlotta Nordenberg
Ordförandereserv: Christian Gräslund



FÖRSLAG TILL DAGORDNING



Lördag 30 november


10.00 - 10.30 1. INLEDNING
1.1 Val av justerare/rapportör till grupputskicket
1.2 Val av ordförandereserv till nästa möte
1.3 Fastställande av dagordningen
1.4 Protokoll från styrelsens möte 21-22 september 1996 [Protokoll styrelsens möte 21-22 september 1996]
1.5 Protokoll från arbetsutskottets möte den 10 november 1996 [Protokoll arbetsutskottet (AU) 10 november 1996]

10.30 - 11.30 2. RAPPORTER
2.1 Rapport från sekretariatet (inkl. nyckeltal)
2.2 Ekonomisk rapport [Resultatrapport januari-oktober 1996]
2.3 Rapport från utskotten
2.4 Rapport om delegerade beslut
2.5 Protokoll från budgetmötet Database 'STYRELSEN', View 'Alla per kategori', Document 'ORG 24/006/1996 Protokoll från budgetmötet'

11.30 - 12.00 3. FÖRSÄLJNINGSVERKSAMHETEN I MALMÖ Database 'STYRELSEN', View 'Alla per kategori', Document 'ORG 58/017/1996 Brev från Rona Morän ang. försäljningsverksamheten i Malmö'

12.00 - 13.00 4. RIKTLINJER FÖR SPONSRING [Förslag till "Riktlinjer för svenska Amnesty Internationals samarbete med näringslivet"]
-Besök av Uno Grönkvist



13.00-14.00 LUNCH


14.00 - 15.00 5. INFÖR ÅRSMÖTET 1997
-Årsmötesavgift och senaste anmälningsdag [Årsmötesavgift och senaste anmälningsdag]
-Reseersättning [Reseersättning för deltagande i årsmötet]
-Direktiv för distriktens, samordningsgruppernas och specialgruppernas
verksamhetsberättelse [Förslag till verksamhetsrapportering för distrikt, samordnings- och specialgrupper]
-Förslag till arbetsordning och årsmöteshandbok [Förslag till arbetsordning och årsmöteshandbok]
-Grovplanering inför årsmötet, förslag till dagordning [Grovplanering inför årsmötet]
-Brev från Jesper Hansén [Angående årsmötet, Jesper Hansén]
-Förslag från styrelsen till årsmötet
(årsmötesreformer)

15.00 - 15.30 6. FÖRSLAG ANG. GRUPPAVGIFT OCH
UNGDOMSGRUPPSAVGIFT [Gruppavgift och ungdomsgruppavgift]

15.30 - 16.00 7. IT-GRUPPEN [Hantering av IT-frågor]

16.00 - 17.30 8. STYRELSENS ROLLER [Styrelsens roller]

Dödsstraffsdiskussion


Söndag 1 december

9.00 - 9.30 9. INFÖR ICM 1997
- Resolutioner [Arbete mot dödsstraff i USA - Förslag till ICM-resolution]

9.30 - 11.30 10. BUDGET 1997 [Budget 1997]
(underlag skickades med post inför AU och budgetmötet, se även protokoll från budgetmötet och AU )
- Brev från malmögrupperna [Brev från Malmögrupperna]
-Ang. Finansutskottets rapport [Ang finansutskottets rapport 1996]

11.30 - 12.00 11. STRATEGI FÖR UTVECKLING AV AMNESTYRÖRELSEN [Strategi för Svenska Amnestys utvecklingssamarbete]

12.00 - 12.30 12. ANSÖKAN OM ALU-TJÄNST FRÅN STOCKHOLMSDISTRIKTET
- Projektbeskrivning ALU-anställning, Stockholmsdistriktet [Projektbeskrivning för ALU-anställning, Stockholmsdistriktet] - Sekretariatets kommentar till ansökan [Sekretariatets kommentar till ALU-anställning, Stockholmsdistriktet]

12.30 - 13.30 LUNCH


13.30 - 14.00 13. MR-UTBILDNING, FRAMSTÄLLAN FRÅN SOCIALA MISSIONEN [Ang utbildning kring frågor som rör mänskliga rättigheter]
- Underlag från sekretariatet [Angående utbildning i MR för bosniska flyktingar]

14.00 - 14.30 14. REGLER FÖR TRAKTAMENTEN, ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST ETC. [Principer för resebeställningar, traktamenten etc.]

14.30 - 15.15 15. AMNESTYFONDEN
-Samarbetet mellan fonden och sektionen

15.15 - 16.00 16. ÖVRIGA FRÅGOR


    Med vänliga hälsningar

    Charlotta Nordenberg Anita Klum