Angående utbildning i MR för bosniska flyktingar Underlag till styrelsemöte 1-2 november 1996

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet/Kristina Båth
Datum: 14 november 1996


Angående utbildning i MR för bosniska flyktingar

Bakgrund
Vid arbetsutskottets möte den 10 november uppdrogs åt sekretariatet att skaffa kompletterande information från Sociala Missionen med anledning av deras förfrågan om Amnesty kunde åta sig att genomföra utbildning i mänskliga rättigheter för bosniska flyktingar som en del av förberedelser inför frivillig återvandring till Bosnien-Hercegovina. Kontakt har därefter tagits med Lena Rösell på Sociala Missionen.

Utbildningsinsatserna skulle vara ett av de projekt som Samrådsgruppen kring återvandring till Bosnien beslutar om och som finansieras genom statligt anslag. Samrådsgruppen består av representanter från Invandrarverket, Sida, Svenska Kommunförbundet, AMS, Bosnien-Hercegovina Riksförbund, Sociala Missionen, Caritas, Svenskar Röda korset och SAF. Gruppen menar att det finns ett stort behov av att flyktingarna får bättre kunskap om människorättsfrågor - då detta kommer att spela en stor roll i återuppbyggnadsarbetet i Bosnien.

Målgrupp
Det finns ca 80.000 flyktingar från Bosnien i Sverige. Kunskapen om MR är generellt inte särskilt stor. Det rör sig om allt från landsbygdsbefolkning, där en del är analfabeter, till högutbildade personer. Man ska dock komma ihåg att de har levt sina liv inom ett samhälle där det sk civila samhället haft en stark anknytning till staten och där de mänskliga fri- och rättigheterna varit mer eller mindre relativa.

Omfattningen av utbildningsverksamheten
Enligt Lena Rösell får vi själva definiera i vilken omfattning ett utbildningsarbete kring MR kan genomföras, utifrån de resurser vi ser finns tillgängliga inom vår organisation. Vi kan alltså själva besluta hur många vi vill utbilda, vilka dessa är i den totala målgruppen och hur omfattande utbildningen ska vara.

Tidsplan
Det finns ingen sammanfattande tidsplan för arbetet. Flera projekt är redan igång. Andra är beslutade men ännu ej påbörjade

Ekonomi
Regeringen har ställt 5 miljoner kronor till Invandrarverkets förfogande. Dessa pengar ska fördelas till olika projekt för genomförande av olika organisationer. Såsom exempel kan nämnas att Demokratiakademien har ett projekt att utbilda 20 jurister och att Sociala Missionen genomför ett informationsprojekt.

Sekretariatets bedömning är att vi inte kan genomföra utbildning av bosniska flyktingar om vi inte får ekonomiska resurser för detta. Amnesty skulle givetvis ha möjlighet att bekosta utbildningsverksamheten genom projektpengarna från Invandrarverket. Det skulle dock betyda att vi blev tvungna att söka statliga medel och för att kunna göra det krävs dispens från IEC. Ett sätt att komma runt problemet med statliga medel är att någon annan organisation tar på sig ansvaret för projektet och att vi ställer vårt kunnande till förfogande. Det skulle innebära att någon köpte en tjänst av oss.

Förslag till beslut
Styrelsen beslutar

att meddela Samrådsgruppen att Amnesty inte har resurser att genomföra utbildning av bosniska flyktingar samt

att Amnesty kan ställa sitt kunnande till förfogande om någon annan organisation tar på sig ansvaret för genomförande av projektet.