Ang utbildning kring frågor som rör mänskliga rättigheter Underlag till styrelsemöte 1-2 november 1996

961010
Styrelsen för
Amnesty International
Box 23400
143 55 STOCKHOLM

Ang. utbildning kring frågor som rör mänskliga rättigheter

Som representant för "Samordningsgruppen kring återvandring till Bosnien" (se SIV:s info kring återvandringsfrågor, januari 1996 som bifogas i kopia) vänder jag mig härmed till styrelsen för Amnesty International. Samordningsgruppen har beslutat att framställa en begäran till styrelsen för Amnesty International om att en diskussion kommer till stånd kring Amnesty Internationals vilja och intresse för utbildning av bosniska flyktingar i Sverige i frågor som rör mänskliga rättigheter.

Bakgrund till vår framställan

Alla myndigheter/organisationer i Samrådsgruppen som är involverade i att förbereda bosniska flyktingar inför ett återvändande till hemlandet är överens om att det finns ett stort behov av att flyktingarna får bättre kunskaper om människorättsfrågor. Vi vet att Amnesty International har ett åtagande att sprida information om människorättsfrågor och att detta praktiskt görs på många olika sätt t.ex. genom material för skolbruk, studiecirklar m.m. Organisationen Amnesty International har som vi ser det unika möjligheter att genom sina medlemmar runt om i Sverige deltaga i arbetet med att förbereda bosniska flyktingar inför ett återvändande. Där det finns bosniska flyktingar i Sverige finns det, tror vi, också Amnestymedlemmar som både har kunskaper om människorättsfrågor och ett stort engagemang för flyktingar.Vi ser fram emot en kontakt med Er i denna angelägna fråga.
Med vänlig hälsning
SOCIALA MISSIONEN
Lena Rösell

Handläggare vid Programmet för. Frivilligt Återvändande/
Representant för Samrådsgruppen kring återvandring till Bosnien
CC: Generalsekreterare Anita Klum                    Januari 1996Bosniska flyktingars förberedelser
i Sverige inför en frivillig
återvandring till
Bosnien-Hercegovina

             Denna information finns i bosnisk översättning


  Cirka 60 000 personer från Bosnien-Hercegovina har fått tillstånd att bosätta sig i Sverige. Sedan fredsavtalet skrevs under den 14 december 1995 är det många som vill återvända till sitt hemland. Enligt fredsavtalet ska ett återvändande till Bosnien-Hercegovina ske i samarbete mellan parterna och UNHCR i tre etapper:
  - internflyktingar inom Bosnien-Hercegovina
  - flyktingar i närområdet
  - flyktingar i övriga länder (bl.a. Sverige)

  Självklart längtar människor hem, men de flesta kommer inte att återvända till det hem de lämnade. Stora och kraftfulla insatser krävs för att bygga upp det av krig sargade Bosnien-Hercegovina Nu måste också omvärlden ta sitt ansvar och hjälpa människorna att åter få ett fungerande land. Det är inte bara hus att bo i de behöver, utan också industrier, skolväsende och inte minst alla administrativa funktioner som krävs för att ett land ska kunna fungera.

  Sida har i uppdrag att genomföra återuppbyggnadsprogram i Bosnien-Hercegovina för att reparera bostäder, telekommunikationer och hjälpa traumatiserade männis-kor. Arbetet utförs i samarbete med en rad svenska och internationella organisationer och syftar till att stärka den lokala kompetensen och skapa så stor lokal sysselsättning som möjligt. En stor del av de personer som har den kompetensen lever idag i exil, många av dem i Sverige. Regeringen anser det viktigt att skapa möjligheter för att den speciella kompetens som finns bland de bosniska flyktingarna i Sverige ska kunna komma till nytta i återuppbyggnadsarbetet.

  Regeringen har avsatt 5 miljoner kronor för framförallt sådana informations- och utbildningsprojekt som syftar till att förbereda och underlätta för bosniska flyktingar i Sverige att återvända till Bosnien-Hercegovina och delta i återuppbyggnadsarbetet.
  I det första skedet handlar det alltså om ett begränsat antal välutbildade personer.

  Invandrarverket har fått i uppdrag att leda en samordningsgrupp som fungerar som en länk mellan flyktingarna i Sverige och återuppbyggnadsaktiviteter i hemlandet. I ett första skede är åtgärderna inriktade på att utveckla den speciella kompetens som behövs i återuppbyggnadsarbetet. Gruppen ska även ge riktlinjer för vilken utbild-ning som är
  relevant för den framtida arbetsmarknaden i Bosnien-Hercegovina. Åtgärderna i Sverige ska i möjligaste mån genomföras i befintliga utbildnings- och praktikarrangemang inom ramen för de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna.

  Samordningsgruppen består av representanter från Invandrarverket, Sida, Svenska
  Kommunförbundet, AMS, Bosnien-Hercegovina Riksförbund, Sociala Missionen,
  Caritas Svenska Röda Korset och SAF.
  De 5 miljoner som regeringen avsatt disponeras av Invandrarverket, där organisatio-ner och övriga kan söka bidrag för planerade projekt.

  Ansvarig vid Invandrarverket är Kajsa Törnqvist, telefon 011-15 6242, telefax 011-15 62 67.

  Information kan också ges av Elisabet Swartz, Invandrarverket, telefon 011-15 6643, telefax 011-15 65 61.

  Samordningsgruppen har beslutat att prioritera projekt med följande inriktningar:
   • information
   • psykosocial verksamhet
   • mänskliga rättigheter
   • entreprenörsutbildningar
   • kompetensutveckling i administration och förvaltning

  Ett antal projekt är redan planerade eller pågår, t.ex.

  Information till bosnier i Sverige om villkor och möjligheter för återvandring
  - Bosnien-Hercegovina Riksförbund, Box 38046, 10064 Stockholm Kontaktperson: Enver Musabasic, telefon 08-720 31 61, telefax 08-720 31 62

  - Sociala Missionen, Högbergsgatan 31 A, 116 20 Stockholm Kontaktpersoner: Lena Rösell, tel: 08-64081 69, Angélica Pérez,

  - Bosnien-Hercegovinas Kultur- och informationscenter i Göteborg, Herkulesg. 1-3, 417 15 Göteborg.
  Kontaktperson: Suljo Halalkic, telefon 031-22 80 60, telefax 031-51 82 22

  - Caritas, Bosnienprojektet, Box 7304, 103 90 Stockholm Kontaktperson: Sonja Marlovic, telefon 08-651 7447, telefax 08-653 43 OS

  - Bosnien-Hercegovina Riksförbund, västra distriktet, G:la Tuvev. 6,
  417 OS Göteborg.
  Kontaktpersoner: Rejhan Music9 Dervis Kizan, Mirsad Bajric, tellfax 031-220660.

  Underlätta för bosnisk sjukvårdspersonal i Sverige att göra insatser i Bosnien-Hercegovina
  - Röda Korset, Box 27316, 10254 Stockholm
  Kontaktperson: William Stannervik, telefon 08-665 58 11, telefax 08-667 36 42.