Gruppavgift och ungdomsgruppavgift Underlag till styrelsemöte 1-2 november 1996

Till: styrelsen
Från: B-utskottet
Datum: 21 november 1996Gruppavgift och ungdomsgruppsavgift

Inledning
B-utskottet har berett frågor om gruppavgift och ungdomsgruppavgift med anledning av årsmötesbeslut nr 60 och 64, 1996.

Bakgrund
Eftersom antalet motioner i ämnet var många och behandlades tillsammans kom beslutet att bli otydligt. Attsatserna i beslut 60 lyder:

att distrikten skall ha rätt att ta ut en gruppavgift och förfoga över den
att varje grupp som en årlig avgift betalar till svenska sektionen 1.500 kronor, förutom nya grupper som första året betala 500 kronor.
att en registreringsavgift på 500 kronor för nya grupper införes fr o m 1997. Det är en engångsavgift som erlägges inom ett år från det att gruppen registrerats.


B-utskottet tror att den förstaårsavgift om 500 kronor som omnämns i andra attsatsen och registreringsavgiften i tredje attsatsen är en och samma och för detta talar beslut 64 (Beslut om avgifter). Detta lyder:

att medlemsavgiften är oförändrad, dvs 220 kronor för helbetalande medlemmar och 140 kronor för delbetalande medlemmar (personer under 19 år, heltidsstuderande, arbetslösa samt förtids- och ålderspensionärer)
att fastställa avgiften till sektionen för grupper till 1500 kronor för 1997,
att ny grupp vid registrering skall betala 500 kronor till sektionen som en engångsavgift.


En sådan tolkning skulle innebära att:
Gruppen första året betalar en registreringsavgift på 500:- men ingen gruppavgift. Registreringsavgiften betalas enligt kalenderår. Startar en grupp i juli 1997 kommer den att betala in en avgift på 500:- till den sista december samma år. År 1998 kommer den att ha en avgift på 1500:-.
En grupp som startar under eller efter amnestyveckan 1997 kommer att ha fram till sista december 1998 på sig att betala registreringsavgiften på 500:-. År 1999 kommer gruppen att ha en avgift på 1500:-.

Förslag om gruppavgift
För att klargöra detta föreslår B-utskottet styrelsen att besluta att årsmötets beslut angående gruppavgifter ska tolkas så att nya grupper betalar en registreringsavgift det första året, enligt ovan, och därefter den av årsmötet fastställda gruppavgiften (för 1997 1.500 kronor).

Förslag om ungdomsgruppavgift
Årsmötet uppdrog vidare åt styrelsen att utreda frågan om ungdomsgruppsavgift. Beslut 64
att uppdra åt styrelsen att bereda frågan om särskilda avgifter för ungdomsgrupper och presentera ett förslag till nästa årsmöte.

B-utskottet föreslår styrelsen besluta att avgiften för ungdomsgrupper ska vara 500:- och följa kalenderår. Ungdomsgrupper som startar under perioden från och med amnestyveckan fram till årsskiftet, betalar första avgiften inom det påföljande kalenderåret.

Förslag till beslut
Styrelsen beslutar
- att årsmötets beslut angående gruppavgifter ska tolkas så att nya grupper betalar en registreringsavgift det första året och därefter den av årsmötet fastställda gruppavgiften (för 1997 1.500 kronor).
- att nya grupper, som startar under perioden från och med amnestyveckan fram till årsskifte, betalar registreringsavgiften inom det påföljande kalenderåret och därefter den av årsmötet fastställda gruppavgiften (för 1997 1.500 kronor).
- att avgiften för ungdomsgrupper ska vara 500:- och följa kalenderår och att de som startar under perioden från och med amnestyveckan fram till årsskiftet, betalar första avgiften inom det påföljande kalenderåret.