Angående årsmötet, Jesper Hansén Underlag till styrelsemöte 1-2 november 1996

Till styrelsen

Angående årsmötet, från Jesper Hansén

V anligtvis ägnas en av de två årsmöteskvällarna åt s.k. informella möten med samordningar, utländska gäster m.fl. och den andra åt ett centralt arrangerat årsmötesseminarium med en eller flera aktuella frågor för amnestyrörelsen som tema.

Av erfarenhet vet jag att det inte är helt enkelt att ordna ett seminarium som intresserar och engagerar deltagarna i önskvärd utsträckning. En förklaring är givetvis att många årsmötesdeltagare ännu inte lärt sig tillräckligt om vår organisation för att kunna känna starkt intresse för alla de frågor som styrelsen m. fl. gärna ser diskuteras.

Jag skulle vilja föreslå att vi därför nästa år gör på ett annat sätt. Låt inte bara våra egna samordnare komma till tals i informella möten. Bjud in fler gäster som amnestymedlemmar kan vara intresserade av att få träffa. MR-fonden t. ex. -hur många medlemmar känner till vårt engagemang i denna, och vad den gör? Dessutom borde fler få tillfälle att träffa våra internationella gäster än vad som är möjligt med dagens ordning.

Mitt förslag är att vi gör plats för detta genom att inte ha något seminarium. Styrelsen och utskotten kan m.a.o. få vila båda kvällarna och ta del av information och samtal som alla andra deltagare. Kanske ett av småmötena ska handla om just styrelse- och utskottsarbete, ett mindre formellt pass än Styrelsen står till svars, alltså?

Det finns inalles 13 lokaler till vårt förfogande och det vore synd att låta de flesta stå tomma en hel kväll. Geografin gör det svårt att lämna årsmötesområdet och vi som arrangerar mötet skulle helst se att huset sjuder av amnestyverksamhet och att det hela tiden erbjuds intressanta möten m. m. Från fredag till söndag eftermiddag.

För övrigt går förberedelserna mycket bra. Uppsala kommun har skänkt 20 000 kronor.

En annan sak. Det oroar mig att ICM-deadline skutits fram på ett sätt som gör att vi kanske inte har några färdiga resolutioner/dokument i tid till årsmötet. Jag hoppas styrelsen via utskott och Standing Committees kan se till att vi tidigt under våren vet vilka de viktigaste frågorna blir. Våra medlemmar blir lagom förtjusta om ICM-frågor dyker upp som sent inkomna motioner.

I all hast, egentligen på väg.

Jesper

PS. ICM 2000? (Ja, det var en framställan. Svar önskas.)