Arbete mot dödsstraff i USA - Förslag till ICM-resolution Underlag till styrelsemöte 1-2 november 1996

Till; Styrelsen
Från; Christian Gräslund
Datum; 1996-11-25

ARBETE MOT DÖDSSTRAFFET I USA - FÖRSLAG TILL
ICM-RESOLUTION
(1 bilaga)

Bakgrund
Enligt beslut 44 vid årsmötet 1996 ska svenska sektionen "internationellt verka för att fall med dödsdomar fördelas till de lokala arbetsgrupperna i enlighet med ovanstående beskrivning;

Frågan om dödsstraffet i USA har en så central betydelse för det allmänna arbet-et mot dödsstraffet, att samtliga fall med dödsdomar i USA bör fördelas till intresserade grupper- omgående och innan alla möjligheter till överklagande och benådning har prövats och misslyckats. Även i andra länder med långa väntetider i dödscell bör kända dödsdomar leda till omedelbar uppmärksamhet från Amnestys sida genom att fallet tilldelas en lokal grupp."

Styrelsen uppdrog åt A-utskottet att skriva en resolution i frågan till det internationella rådsmötet 1997.

Presentation
Förslaget till resolution har koncentrerats till USA, eftersom Amnesty för andra länder vanligen gör action files för dödsdömda. En svårighet vid arbetet mot dödstraff i USA är att rättssystemen i de olika staterna är olika; dessutom finns federal lagstiftning. Vidare ändras många dödsdomar av högre instans. Det rättsliga systemets tröghet kan innebära ytterligare svårigheter att fastställa när och på vilket sätt Amnesty bör gå in med vädjande i det konkreta fallet. Det förutsätts dock att arbetet skulle kunna börja tidigare än då alla överklagande-möjligheter uttömts och datum för avrättningen fastställts, vilket är fallet idag.

Förslaget har därför utformats mindre kategoriskt än i beslutstexten ovan. Istället för att kräva att alla dödsdömda görs till aktionsfall, föreslås att en utredning görs för att hitta alternativa arbetsmetoder, som medger att alla sektioner kan deltaga på ett tidigare stadium i rättsprocessen än för närvarande. Även om dödstraffet i USA speciellt diskuterats vid olika internationella möten de senaste åren, tycks arbetsmetoderna inte ha förändrats, och några märkbara framgångar har inte synts.

Vid utformningen av detta resolutionsförslag har synpunkter från motionären och AMD beaktats i viss utsträckning. Förslaget har behandlats av AU den 10 november och av A-utskottet den 16 november.

Förslag till beslut
Styrelsen föreslås besluta att bifogade resolutionsförslag tillställes 1CM 1997.

DRAFT ICM RESOLUTION
1996-11-25 Rev


Work against the Death Penalty in the USA

The International Council

considering that there are currently more than 3000 individuals on death row in prisons all over the USA, many sitting there for a very long period of time,

alarmed that the number of executions in the USA seems to be increasing,

recalling that the death penalty is the ultimate form of cruel, degrading and inhuman punishment,

recalling that work against the death penalty is the responsibility of the whole international movement as set forth in Statute 1 c of Amnesty International,

aware that all the states of the USA have different legal systems in addition to federal law, and many of the individuals actually sentenced to death have their sentences overturned by courts of appeal,

aware that each death penalty case must be approached individually,

considering that the leading role of the USA politically and economically makes it particularly important to fight the death penalty in that country,

mindful that meetings to deal with the death penalty in i. a. the USA have been held on several occasions in the past few years,

Decides that more efforts be made to seek alternative ways to fight the death penalty in the USA.

Requests the IEC to consider, in consultation with the American Section of Amnesty International, alternative ways for working against the death penalty in the USA. The alternatives to be considered could be, but are not limited to;

     - creating action files for groups to work on long before the execution is imminent, when judged practical, judicious and effective,

     - seeking different ways of campaigning against the death penalty as such,

     - having more people writing in their private capacity,

     - making the Urgent Actions less stereotyped than at present.