Resultatrapport januari-oktober 1996 Underlag till styrelsemöte 1-2 november 1996


Till: styrelsen
Från: sekretariatet
Datum: 18 november 1996

Kommentarer till det ekonomiska utfallet till och med oktober


Oktober månad blev en mycket bra månad intäktsmässigt. Vi fick in ca 490 tkr mer än oktober förra året. Den stora skillnaden ligger på spontana gåvor, där ligger intäkterna ca 430 tkr över samma månad 1995. Intäktsslaget insamlingsaktioner fick in 60 tkr mer än oktober förra året.

Ser man till de enskilda intäktsslagen för hela året så har medlemsavgifter redan nått budget. Gruppavgifter ligger nu nästan lika med förra årets oktoberutfall. Andra hälften av gruppavgiften aviserades i samband med grupputskicket i början av månaden, och vi fick in ca 170 tkr under oktober. Årets höstkatalog gällande Försäljningsverksamheten i Malmö kom ut med Amnesty Press i början av oktober, och om höst- och julförsäljningen blir samma som förra året kommer årsutfallet att hamna nästan exakt på budget. Vad gäller prenumerationsintäkterna har ingenting förändrats. De ligger fortfarande långt under förra årets nivå, och kommer inte att nå budget. Oktober månads utfall för spontana gåvor är mycket bättre än motsvarande månad förra året. Om man tittar på de två delarna så kan man se att bägge har ett bra oktoberutfall. Spontana gåvor > 10 tkr ligger ca 397 tkr över oktober 1995. Vi fick under månaden in ett stort arv på ca 300 tkr. Spontana gåvor < 10 tkr gav ca 37 tkr mer än motsvarande period 1995. Intäktsslaget insamlingar har hittills i år inte gått lika bra som förra året, men en lite upphämtning skedden under månaden med ca 60 tkr. Om återstoden av 1996 blir lika med samma period 1995 kommer årsutfallet att hamna ca 150 tkr över budget. Kalendern fortsätter att gå mycket bättre än 1995, under oktober förbättrades utfallet gentemot 1995 med ca 22 tkr. Om intäkterna de två kommande månaderna blir ungefär lika med tidigare månader kommer årsutfallet att hamna på ca 1 480 tkr eller 90% av budget och det är en ökning med ca 170 tkr jämfört med 1995. Livlinans intäkter var ca 43 tkr under oktober, och totalt kommer knappast ens kostnaderna på budgeterade 850 tkr att täckas. Humanfonden däremot fortsätter att öka, och det gör också Hjälpfonden som vid en utdelning nu skulle ge oss ca 49 tkr.

Sammanfattningsvis innebär utfallet att intäkterna ligger ca 1,8 Mkr högre än förra året (6,5%), och årsutfallet bör hamna strax över 38 Mkr.

Kostnaderna ligger efter september på 78% av budget. Anledningen till den höga kostnaderna under oktober är dels tortyrkonferensen med kostnader på ca 900 tkr, och dels att vi med det nya ekonomisystemet har bytt princip för kostnadsredovisningen. Från att ha kostnadsfört en faktura vid betalning, kostnadsför vi den nu när vi får den, det innebär en förskjutning bakåt i tiden för kostnaderna.

Resultatet för 1996 bör alltså hamna ungefär på minus 3 Mkr. Budgeterat var ett minus på 1,3 Mkr. Sektionens reserver kommer alltså att belastas mer än budgeterat.