Grovplanering inför årsmötet Underlag till styrelsemöte 1-2 november 1996

Till: styrelsen
Från: sekretariatet
Datum: 18 november 1996


Årsmöte i Uppsala 9 - 11 maj 1997
Förslag till dagordning

Fredag 9 maj

13.00-14.00 MÖTE FÖR DISTRIKTSOMBUD, FLYKTINGOMBUD OCH SAMORDNARE

13.00-14.00 NYBÖRJARMÖTE

15.00-16.00 INLEDNING Val av funktionärer
1. Välkomna till Uppsala - två ordförande
2. Mötet öppnas av sektionens ordförande - två sekreterare
3. Fastställande av dagordning - två justerare
4. Godkännande av arbetsordning - rösträknare
5. Upprättande av röstlängd - redaktionsutskott
6. Fråga om mötet ska vara offentligt
7. Fråga om mötet utlysts stadgeenligt
8. Val av funktionärer
9. Genomgång av arbetsordningen

16.00-17.30 AMNESTYÅRET 1996
10. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
11. Revisorernas berättelse avseende sektionen
12. Generalsekreterarens rapport
13. Frågestund med sektionens styrelse
14. Fråga om ansvarsfrihet för sektionens styrelse
15. Amnestyfondens verksamhetsberättelse och bokslut
16. Revisorernas berättelse avseende Amnestyfonden
17. Frågestund med Amnestyfondens styrelse
18. Fråga om ansvarsfrihet för Amnestyfondens styrelse

17.30-18.00 FÖRBEREDELSER
19. Styrelsens förslag till beredningsgrupper
20. Val av funktionärer i beredningsgrupperna
21. Valberedningens förslag och meddelande
om tidpunkt för nomineringsstopp

18.00-18.30 ANFÖRANDE

18.30-19.30 MIDDAG

19.30-21.00 SEMINARIER


Lördag 10 maj

08.00-12.00 DISKUSSION & BEREDNING
22. Arbete i beredningsgrupper

12.00-13.00 LUNCH

13.00-14.30 DISKUSSION OCH BEREDNING
23. Fortsatt arbete i beredningsgrupper

14.30-15.00 ANFÖRANDE

15.00-17.00 VAL
24. Presentation av nominerade till val
25. Val av styrelse för sektionen
26. Val av styrelse för Amnestyfonden
27. Val av auktoriserad revisor för sektionen och
Amnestyfonden
28. Val av finansutskott
29. Val av valberedning

17.00-18.00 MIDDAG

18.15-19.45 INFORMELLA MÖTEN

20.30-22.00 MANIFESTATION


Söndag 11 maj

8.30-12.00 BESLUT
30. Behandling av motioner och förslag i plenum
31. Avgifternas storlek
32. Redaktionsutskottets förslag till uttalande

12.00-13.30 LUNCH

13.30-14.00 BESLUT FORTS.
33. Behandling av motioner och förslag i plenum

14.00-15.30 ANFÖRANDE

15.30-16.00 AVSLUTNING
34. Tid och plats för årsmötet 1997
35. Övriga frågor
36. Mötet avslutas av sektionens ordförande