Brev från Malmögrupperna Underlag till styrelsemöte 1-2 november 1996

  Till: Sektionens styrelse
  Från: Malmögruppernas styrelse och distriktsombudet Gunilla Löfström
  Datum: 961101
  Angående: Amnestybutiken


  Vi skriver till er för att be er att inför årsmötet 1997 ompröva beslutet om att den till Malmö utlokaliserade försäljningen måste gå med nollresultat redan 1997. Efter att ha sett vad utlokaliseringen betyder anser vi att huvudmålet med denna ej skall vara att ge ekonomisk vinst. Detta aktualiseras inte minst av Aktivistutredningen.

  Svenska sektionen har, precis som Amnesty International i stort, länge haft ambitionen att utlokalisera eftersom detta har ett värde i sig. Detta värde måste man vid varje utlokalisering sättta ett pris på. All utlokalisering och nya verksamheter kostar inledningsvis pengar. I Göteborg finns såväl Kortkampanjen som Pådraget; båda kostnadskrävande verksamheter. I Stockholm finns sekretariatet.

  Vad kostade den gamla postorderverksamheten? Vi vet PR-värde hade den? Vilket ekonomiskt värde?

  Även om vi menar att försäljningsverksamheten har ett egenvärde (förutom utlokaliseringsvärdet) så är det utan tvivel så att de ursprungliga målen och prognoserna var orealistiska. Detta hindrar inte, menar vi, att den på sikt kan gå runt. Erfarenheterna från andra sektioner visar att det tar cirka fem år att komma dit. Det är bestickande att t.ex. den holländska sektionen värderar PR-värdet på så sätt att lokalhyra och lönekostnader inte belastar försäljningsverksamheten. Amnesty handlar om långsiktighet - detta har emellertid icke så långt präglat besluten i denna fråga. Man skall naturligtvis inte tolka detta som att vi menar att man kan fortsätta en verksamhet, som i ett längre perspektiv inte betalar sig.

  Sammanfattningsvis har Amnestybutiken i Malmö två värden förutom det möjliga ekonomiska:

  * PR-värdet av produktförsäljningen.

  * Utlokaliseringsvärdet för Malmöregionen.

  Låt oss titta på utlokaliseringsvärdet! Malmögruppernas verksamhet har de senaste åren ökat både i omfattning och kvalitet. Detta beror till mycket stor del på den centralt belägna butikslokalen som är bemannad på dagtid av Suzy Nilsson och frivilligarbetare samt på kvällstid av aktiva medlemmar.

  Det är i mötet mellan personal, frivilligarbetare och aktivister som utlokaliseringen har sitt värde. Detta ser vi tydligt i vårt kampanjarbete. Två exempel är Kinakampanjen och Malmöfestivalen. Några nyckelord:

  massmediekontakter, produktutveckling, internationellt samarbete, medlemsvärvning, PR, insamling. Också det nyligen beslutade ALU-projektet visar på de synergieffekter som uppstår vid utlokalisering.

  Vi bifogar en summering av Malmögruppernas verksamhet för 1994-1996.

  Malmögruppernas styrelse och Gunilla Löfström, Distriktsombud genom Torbjörn Söderberg

  Torbjörn Söderberg
  Roslins väg 20 A
  21755 MALMÖ

  Telefon (arbete): 040-38 69 38
  Telefon (bostad): 040-2647 79
  Internet: [email protected]

  Malmörupperna av Amnesty International
  C/O Amnestybutiken
  Själbodgatan 2C
  211 35 MALMÖ

  Telefon: 040-12 1620
  Fax: 040-121424
  PRELIMINÄR VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1996 FÖR MALMÖGRUPPERNA AV AMNESTY INTERNATIONAL

  1. Vi ska arbeta för att göra varje människa i Sverige medveten om vad mänskliga rättigheter innebär

  1.1 Distrikten ska samarbeta med andra organisationer enligt de riktlinjer som antagits av årsmötet
  - Samarbete med Röda korset bl a i samband med filmen om Ali Bourequat
  - vissa kontakter med FN-föreningen

  1.2 Distrikten ska föra ut kunskap om mänskliga rättigheter
  - Informatörsgruppen har varit ute på skolor och hos ALU (drygt 20 ggr)

  2. Vi ska värva och aktivera fler medlemmar och bidragsgivare i Amnesty
  - Stort utskick i slutfasen av Hoppets Helg-kampanjen

  2.1 Distrikten ska uppmuntra till nya verksamhetsformer
  - AMD
  - Grupp för utåtriktat arbete
  - Pressgrupp
  - Medlemsvärvningsgrupp
  - Insamlingsgrupp skall bildas enligt verksamhetsplan 1996. Den nystartade
  Medlemsvärvningsgruppen sysslar till stor del med insamling men än mer
  specialiserad/kompletterande grupp fordras möjligen.
  - Förbättrad internkommunikation för enskilda aktivister. Detta är i sin linda.

  2.2 Distrikten ska ge grupperna möjlighet att utbyta erfarenheter om hur man behåller och
  aktiverar medlemmar
  - Ett gruppsekreterarmöte har hållits
  - Styrelsen besöker grupperna

  2.3 Distrikten ska samordna och organisera enskilda och/eller grupper för gemensamma
  aktiviteter
  - Stormöte hålls varje månad utom juli
  - Styrelsen arbetar mycket med samordning och internkommunikation

  3. Vi ska utveckla kontakterna med massmedia och andra opinionsbildare

  3.1 Distrikten ska höja kvaliteten på det material som produceras för media
  - Pressreleaserna har haft effekt. Under 1996 har det alltid kommit minst en medierepresentant till våra aviserade arrangemang

  3.2 Distrikten ska aktivt delta i opinionsbildningen
  - 5 större pressreleaser har skickats ut
  - Malmögrupperna har deltagit i 5 presskonferenser

  4. Vi ska utveckla och effektivisera vårt kampanjarbete

  4.1 Distrikten ska öka sitt utåtriktade arbete
  - Öppet hus en gång i månaden utom januari, juli och augusti
  - Skyltning i lokalens fönster
  - Kvinnodagen: enskilda gruppaktiviteter

  - Kinavecka
  - Insamlingsdagarna: manifestationsutställning
  - Valborgsmässoafton i Beijers park
  - "En ros till Mors dag"
  - 4 juni: manifestation inom Kinakampanjen
  - Malmöfestivalen: festivalstånd hela veckan, galakväll, fotoutställning, presskonferens
  - Skånemässan (8 dagar à 10 timmar)
  - Ali Bourequat: filmvisning, utställning
  - Ungdomsföreningarnas dag (2 dagar)
  - Amnestyveckan: enskilda gruppaktiviteter, gemensam Turkietmanifestation
  - Skolmässan (3 dagar)

  4.2 Distrikten ska varje år genomföra minst en land- eller temakampanj
  - Kinakampanjen (stort engagemang)
  - Turkietkampanjen

  4.3 Distrikten ska tillvarata samordningsgruppers och specialgruppers kunskap
  - Här har inte gjorts mycket utom vad gäller AMD

  5. Vi ska utbilda oss så att vi gör ett ännu bättre arbete

  5.1 Distrikten ska arrangera minst en utbildning per år utöver grundkursen för nya medlemmar
  - Studiecirkel om folkrätt och MR påbörjad
  - Diskussionskväll om dödsstraffet

  5.2 Distrikten ska ansvara för grundkurser för nya medlemmar
  - 3 stycken har hållits

  5.3 Distrikten ska se till att få kvalificerade utbildare
  - Svårt men arbete pågår

  5.4 Distrikten ska hjälpa grupperna att begagna sig av den nya informationstekniken
  - Arbete pågår

  6. Vi ska utveckla vår planering och uppföljning av Amnestyarbetet

  6.1 Distrikten ska fortlöpande utbyta erfarenheter av gruppernas arbete
  - Storstadmöte

  6.2 Distrikten ska göra en årlig plan för verksamheten, varje år följa upp den och regelbundet
  utvärdera resultatet
  - Har påbörjat större strategiarbete

  6.3 Distrikten ska samla in och sammanställa gruppernas verksamhetsrapporter och fallrapporter
  - Kommer framöver att samordnas med distriktet Skåne-Blekinge

  7. Vi ska engagera oss i organisationen och i Amnestys arbetssätt

  7.1 Distrikten ska ta del i diskussioner om aktuella frågor
  - Malmögrupperna var många och aktiva på årsmötet
  - Malmögrupperna var många och aktiva på distriktets viktiga höstmöte
  - Malmögrupperna har fyra utskottsledamöter

  7.2 Distrikten ska engagera sig i nomineringen av personer till förtroendeuppdrag
  - Vi nominerade Anne-Cathrine Svenning till sektionens finansutskott

  7.3 Distrikten ska utveckla sin struktur och engagera fler aktiva på distriktsnivå

  - Se 2.och 6.2

  8. Vi ska utveckla vårt samarbete med Amnesty i andra länder

  8.1 Distrikten ska verka för internationellt utbyte med kolleger i andra Amnestysektioner
  - Vi har haft kontakter med Köpenhamn

  8.2 Distrikten ska beredas möjlighet att delta i internationellt anordnade seminarier
  - Inget i år  NYCKELTAL MM

  Möten i Malmö gruppernas lokal per månad (utom sommarmånaderna)
  1993 3 (uppskattat för Västra Rönneholmsvägen)
  1995 9
  1996 10
  Möten som kommit till stånd efter start av Amnestybutiken
  Gruppsekreterarmöten
  Informatörsgruppsmöten
  Bidragsgivarmöten
  Presskonferenser
  Andra möten med media
  Möten med andra organisationer
  Storstadsmöte
  Möten med internationella Amnestyrörelsen
  Kampanjsamordning; utställningsbygge
  Öppet hus månatligen

  Nya sektionsmedlemmar direkt värvade av Amnestybutiken
  1996 56 (jan-sep)

  Informationsbesök i butiken dagtid
  1996 20 per månad under terminerna

  Malmögrupperna

  Verksamhetsberättelse för 1995

  Malmögrupperna består av 13 aktiva grupper.

  Några av malmögruppernas medlemmar har arbetat i en AMD-grupp.

  En informatörsgrupp har påbörjat sin verksamhet.

  Under året har grupp 77 tillsammans med styrelsen ansvarat för samordnandet av gruppernas gemensamma större aktiviteter.

  Grupp 36 har skött malmögruppernas kontakter med massmedia.

  Två studiecirklar om Amnestys mandat och arbetsmetoder har hållits

  En kurs för gruppsekreterare har hållits.

  Stormöten och gruppsekreterarträffar har hållits.

  Malmögrupperna har deltagit i sektionens medlemsvärvningskampanj samt kvinnokampanj.

  Vi har tillsammans med personal från Amnestybutiken deltagit i malmöfestivalen.

  Ett demonstrationståg den 10 december - mänskliga rättigheters dag - har arrangerats och hållits tillsammans med Röda korset, Svenska kyrkan och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

  Malmögrupperna har beslutat att betala 3000:- i månadshyra till lokalen på Själbodgatan 2C.

  MALMÖGRUPPERNAS VERKSAMHET 1995.
  SPEC.GRUPPER Pressgrupp bildades
  Informationsgrupp bildades


  UTÅTRIKTAD 8 mars: Öppet Hus i butiken m/kvinnoutställning och info. om kvinnokampanjen.

  April Insamlingsdagarna: Utställning på 3 olika platser i Malmö.Info + insamling.

  4-10 maj: Kvinnoutställning på Kvamby Folkhögskola

  12-14 maj: Kvinnomässan på Kockums. Samarbete m/AI-butiken: Försäljning, utställning info + brev och listor.

  27-28 maj: Mors Dag, dygnsvaka m/utställning, försäljning av rosor,brev + listor (MVK)

  aug: Stånd hela veckan, samarbete med Al-butiken:
  Försäljning, info, insamling, brev m.a.a.Malmöfestivalen.
  Utställning i FN-tältet under hela festivalen.

  28 aug: En av Malmögrupperna anordnar fest i butiken för sina bidragsgivare.

  15-17 sep :Peace Venture - Malmögr. inbjudna att delta i Scouternas internationella arr. i Malmö. Ad-hoc grupp bildas av aktiva i Malmögr. Två tält med skärmutställning, skrivarverkstad, videofilm om AI, samt info och MVK. Butiken deltog med försäljning.

  okt: Amnesty-veckan: Utställning + info. på Rådhuset under fullmäktigemötet.

  21 okt: AMD-manifestation på Gustav Adolfs Torg

  23 okt: AI inbjudna till Lärarhögskolan med utstäl-ln ing och info.
  v 49-50 : MVK-utställning på Kirseberg Bibliotek (se reportage A.P.)

  8 dec: AI inbjuden att delta i Rädda Barnens arr. på Fredmans

  hösten : Malmögr.fick ett taxibolag i Malmö att klistra upp en AI-dekal på alla sina bilar MKV.

  Malmögr. använder butikens fönster att synliggöra organisationens kampanjer och mandat.

  KONTAKTER KB tar kontakt för insamling på deras arr.
  (ger Malmögr. ca.2.500,-var annan månad)

  Malmögr. inbjudna att delta i RBs arr. på Fredmans, "Barn i forna Jugoslavien"


  Malmögr. kontaktas av företag som vill ha oss med på deras arr.

  " kontaktas av Int. Baccaleaureat för info. i butiken.
  " kontaktas av Stadiumkyrkan för info. kontaktas av FN-föreningen.

  INTERNT Mer än hälften av M-ögr. har sina möten i butiken.

  Stormöte varje månad i butiken, från 11-95 med inbjudna gäster.
  Flera aktiva kommer på våra stormöten vilket resulterar i att vi köper in 20 stolar.

  AMDgr. + Info.gr.+ M-ö grupperans styrelse har sina möten i butiken.

  M-ögr. trycker en presentationsfolder om grupperna för nya medlemmar.

  M-ö gr håller 2 kortkurser för nya medlemmar.

  M-ö gr har öppet Hus i butiken första måndag i månaden

  Aktiva medlemmar är med på att renovera butikslokalen

  2 gruppsekreterar-träffar arr.i butiken.  UTBILDNING M-ö gr arr. en gruppsekreterarkurs i Malmö för distriktet

  Aktiva medlemmar deltar i Trendseminarium
  Flyktingsamordnarkurs
  Informatörskurs
  Kortkursledarkurs

  M-ö gr är ute och informerar på skolor, föreningar och ALU-projekt.


  Malmögrupperna

  Verksamhetsberättelse för 1994


  Malmögrupperna består av 12 aktiva grupper. Affärsgruppen - grupp 5 - har avslutat sin verksamhet.

  Under året har grupp 77 tillsammans med styrelsen ansvarat för samordnandet av gruppernas gemensamma större aktiviteter. Några av malmögruppernas medlemmar har arbetat i en AMD-grupp.

  Två studiecirklar om Amnestys mandat och arbetsmetoder har hållits för nya medlemmar och intresserade. Två arbetsgrupper har bildats som ett direkt resultat av dessa kurser. Våra medlemmar och bidragsgivare har också erbjudits att del-taga i ett seminarium om tortyr.

  Enstaka medlemmar har informerat om Amnesty och mänskliga rättigheter i skolor och på föreningsmöten.

  Malmögrupperna samarbetar med Rädda Barnen och Röda korset i en paraplyorganisation. Tillsammans driver vi Internationella Mötesplatsen vilket bland annat innebär vänverksamhet mellan svenskar och invandrare.
  Vi arrangerade årets fackeltåg den 10 december tillsammans med Röda korset, Svenska kyrkan och Rädda Barnen.

  Malmögrupperna deltog under året i Amnesty Internationals försvinnandekampanj.

  Malmögruppernas lokal på Västra Rönneholmsgatan såldes.

  Malmögrupperna har fått tillgång till en ny lokal i Amnestybutiken på Själbodgatan.

  Butiken öppnades 7 maj 1994.

  SPEC.GRUPPER Gruppen för samordning av utåtriktad verksamhet fortsätter sitt arbete.

  UTÅTRIKTAD maj insamlingsdagarna: Utställning m.a.a. "Försvin-
  nandekampanjen", info, vädjandebrev på Södergatan i Malmö.

  aug Malmöfestivalen: Samarbete med butiken.
  Försäljning av AI-produkter, BA - Telia sponsrade
  en fax för oss under veckan, vädjandebrev, insaml.
  En grupp musiker ställde upp och underhöll vid
  vårt stånd.

  okt. Al-veckan: Utställningar på Hälso-och friskvårdsmässan, Malmö-museum, Stadsbiblioteket.
  På Hälsomässan samarbetade vi med AI-butiken, mycket pga den kom vi med, och samlade in namn-underskrifter på vädjandebrev, spred info och hade försäljning.


  nov. Malmögr. styrelse arr. ett Tortyrseminarium med bl.a. en sjukgymnast från Rk:s Rehab.center som gäst.

  10 dec. Fackeltåg i samarbete med Rk, RB, Sv. Kyrkan

  KONTAK T World Maritime Univ. kontaktar M-ö gr. för att bli aktiva.


  Radio Rix tar kontakt, intervjuvar Gunilla Löfström samt erbjuder gratis reklamsnuttar för butiken

  Syd-Svenskan inervjuvar AMDgr.


  Rapporter från aktiva medlemmar om att ej-aktiva/medl. söker sig till butiken för info. om AI och material till spec.arbeten bl.a. på dödsstraff.

  INTERNT Flera av M-ö gr. lägger sina gruppmöten till butiken
  M-ö gr. har varje månad sitt stormöte i butikslokalen
  M-ö gr. har en lyckat gr.sekreterar-träff i butiken.