Protokoll styrelsens möte 21-22 september 1996 Underlag till styrelsemöte 1-2 november 1996amnesty international
svenska sektionen svenska amnestyfondenPROTOKOLL NR 3/96/97Möte med sektionens styrelse den 21-22 september 1996

Ledamöter Närvarande
Magnus Brattgård X
Charlotte Dunge X
Dan Grundin X
Christer Nordberg anmält förhinder
Charlotta Nordenberg X
Lars-Olof Olofsson §§ 38 - §§ 62
Johanna Strandh X
Eva Linda Sederholm X
Magnus Cedergren X

Suppleanter
Maja Åberg X
Mats Andersson X
Christian Gräslund X

Övriga
HC Andersen § 46
Anita Ankarswärd § 46
Britta Brännström § 46
Kristina Båth-Sågänger
Hans Hagwall §§ 38 - 42, §§ 45 - §§ 59, §§ 61 - §§ 67
Eva Hellström sekreterare
Anita Klum X
Stig Lantto § 48, §§ 57 - §§ 58
Kerstin Sundman § 46

Mötesordförande
Charlotta Nordenberg §§ 38 - §§ 48 , §§ 63 - §§ 67
Lars-Olof Olofsson §§ 49 - §§ 62

§ 38 Val av justerare och rapportör till grupputskicket

Beslut att välja Christian Gräslund till justerare av protokollet;

att välja Christian Gräslund till rapportör till grupputskicket.

§ 39 Val av ordförandereserv till nästa möte

Beslut att välja Magnus Cedergren till ordförandereserv för nästa möte.

§ 40 Fastställande av dagordning

Beslut att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.

§ 41 Protokoll från styrelsens möte den 8-9 juni 1996

Styrelsen tar del av det justerade protokollet från mötet 8-9-10 maj. Vissa förändringar har skett sedan protokollet justerades: § 25, Eva Linda Sederholm har ansvar för Halland och Storgöteborg, Magnus Cedergren för Södra och Norra Skåne, § 29, Hanna Roberts ingår i B-utskottet sedan hennes anställning vid sekretariatet upphört, Susanne Ohlsson sitter ej med i C-utskottet såsom framgår av protokollet.

Styrelsen väcker också frågan om protokollen bör vara utförligare och mer i form av diskussionsprotokoll. Denna fråga kan diskuteras vidare på styrelsens utbildningshelg.

Beslut att lägga protokollet till handlingarna.

§ 42 Protokoll från arbetsutskottet den 1 september 1996

Styrelsen tar del av det ojusterade från arbetsutskottets möte den 1 september 1996.

Magnus Brattgård påpekade att han varit närvarande under punkterna 1-9.

Lars-Olof Olofsson vill ha ett förtydligande av sitt uttalande i samband med budgetdiskussionen gällande vilka typer av aktiviteter som är lämpliga att lägga ut på distrikten.

Johanna Strandh vill ha ett förtydligande av punkt 15 angående den arbetsgrupp som arbetar med uppdraget "styrelsens roller", så att det klart framgår vilken arbetsgrupp man syftar på.

Beslut att efter en revidering enligt ovan nämnda påpekanden justera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 43 Information om konferensen mot tortyr

Anki Wetterhall, sekretariatet, informerar om konferensen mot tortyr som arrangeras av svenska sektionen i samarbete med brittiska sektionen. Konferensen hålls på Foresta i Stockholm den 4-6 oktober 1996.

§ 44 Rapport från sekretariatet

-Generalsekreteraren rapporterar om verksamheten på sekretariatet, bl a;
-Idag har vi 283 grupper, hittills i år har tolv grupper lagts ner och sex startats.
-Distrikt 16 saknar för närvarande distriktsombud och i distrikt 5 har Bodil Svedbrant Östgård avgått.
-Ny samordnare för MERAN (Mellanöstern) är Anna Persson, för Jordanien/Libanon Cecilia Redner. Även Kuba har en ny samordnare, Helena Rojas.
-Den 7-8 september hade Andinska samordningen seminarium med representanter från IS och en extern föreläsare. Samma helg var det ett internationellt Turkietsamordnarmöte på Foresta.
-Amnestyveckan kommer att fokusera på "försvunna" i Turkiet.
-Bland specialgrupperna är MEK/MSP-gruppen mycket aktiv, bl a in samarbetet med militärhögskolan. Fackliga gruppen planerar lokala presskonferenser tillsammans med LO och TCO, i samband med att årets FFI-katalog publiceras.
-Under hösten kommer ett nytt registersystem att installeras med målsättning att tas i bruk vid årsskiftet, liksom det nya ekonomisystemet som redan är installeras och nu testas.
- Fredrik Kron har påbörjat arbetet inför ungdomskampanjen.

§ 45 Riktlinjer för valberedningens arbete

Styrelsen tar del av underlaget som definierar den kompetens som finns i styrelsen.

Beslut att delge valberedningen underlaget.

§ 46 Möte med valberedningen

Valberedningens medlemmar presenterar sig och förklarar att man valt att inleda arbetet tidigare än föregående år för att bättre kunna svara upp mot de krav på valberedningens arbete som årsmötet ställt.

Styrelsen delger valberedningen underlaget "riktlinjer för valberedningens arbete" för att på så sätt underlätta valberedningens arbete vad gäller styrelsen.

Diskussion uppstår om vem som föreslår sektionens revisor. Årsmötet beslutar om revisor på förslag från valberedningen. Kassören har väckt frågan sedan sektionen anlitat samma revisionsbyrå under lång tid.

§ 47 Möte med distriktsombuden

Styrelsen besöker distriktsombudsmötet. Efter presentation av styrelsemedlemmar och distriktsombud presenterar Magnus Cedergren styrelsens planer på att göra sektionens verksamhetsrapportering mer överskådlig och sammanhållen. Sekretariatet redogör för sitt förslag till budget för 1997 och Aktivistutredningen diskuteras efter en presentation av Magnus Brattgård.

§ 48 Budget 1997

Stig Lantto, sekretariatet presenterar sekretariatets budgetförslag för 1997.

På uppdrag av styrelsen (§ 35, junimötet) har ordförande och kassör fattat beslut om att budgten ska vara balanserad på en nivå av 39 miljoner.

Kassören påpekar vikten av att ha en balanserad budget. Det är också viktigt att den rörliga budgetens delar de facto är rörliga, dvs genomförs om resurser finns.

Styrelsen diskuterar budgetförslaget och tar bl a upp följande:

Johanna Strandh föreslår att man ska se över möjligheten att minska bidraget till Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar.

Det administrativa stödet till Amnestyfonden ligger i sektionens basverksamhet. Man kan därför inte kan ta bort det utan bör minska det successivt. I och med att fonden sysslar med direkt biståndsverksamhet bör insamlade medel gå till bistånd och inte till administration.

Styrelsen diskuterar försäljningsverksamheten i Malmö. I denna diskussion deltar även Gunilla Löfström, distriktsombud i Södra Skåne.

Hans Hagwall, sekretariatet, redogör för resultatet för försäljningsverksamheten i Malmö. I budgeten för 1997 är Malmö upptaget med nollresultat, enligt styrelsens beslut i juni 1995.

Gunilla Löfström berättar att Amnestybutiken arbetar med att utveckla nya marknader, även i andra sektioner. Kampanjverksamheten i Malmö har blivit mycket bättre sedan försäljningsverksamheten startade. Malmögrupperna är också villiga att i framtiden betala mer för sitt nyttjande av lokalen. Gunilla Löfström påtalar möjligheten att låta någon utomstående titta på verksamheten och bedöma potentialen för butikens verksamhet.

Kassören påpekar att det inte finns något i prognoserna som pekar på att nollresultat kommer att uppnås. Årsmötet gav styrelsen förtroende att fortsätta verksamheten enligt plan och man bör överväga hur man skall behandla årsmötets beslut om man inte bedömer att målet kan uppnås.

Styrelsens prioriteringar i budgeten 1997:

-Undersök möjlighet att minska stödet till Rådgivningsbyrån.
-Styrelsens egna kostnader skall ses över, man bör även under kommande år se över antalet utskottsmedlemmar.
-Det administrativa stödet till Amnestyfonden bör inte skäras helt och hållet. Förhandlingar kommer att ske med fondstyrelsen innan budgeten fastställs.
-Massmediaarbetet bör inte innebära nya investeringar och ökade kostnader så länge vi inte har en ny massmediastrategi.
-Landinformationen, bör kunna skäras ned med tanke på att mycket information numera går ut över internet.
-Medlemsutbildning, bör kunna betalas till en större del av distriktet genom deltagaravgifter,
-Sekretariatet ska se över vilka möjligheter som finns att minska de fasta kostnaderna, såväl kort- som långsiktigt.
-Göteborgskontoret ska prioriteras upp i förhållande till nivån i budgetförslaget.

§ 49 Arbetsgivarfrågor

* Hans Hagwall presenterade en lista på personalomsättningen på sekretariatet under 1993-1996.

Beslut att godkänna rapporten.

* Styrelsen fastställde kostnadsramarna för årets löneförhandlingar.

* Styrelsen diskuterade även planeringen inför mötet med personalen den 18 oktober 1996.§ 50 Inför ICM 1997

Generalsekreteraren informerar om tidsramar för förberedelser inför ICM 1997.

Ordföranden berättar om hur delegationen kommer att se ut, dvs kassör, ordförande, generalsekreterare och utöver dessa funktioner styrelsemedlemmar med kompetens inom de områden som kommer att behandlas på rådsmötet. Generalsekreteraren påpekar att det är viktigt att utse delegationen i god tid.

§ 51 Årsmötet i Uppsala 1997

Jesper Hansén och Cecilia Morian från arrangörsgruppen för årsmötet i Uppsala besöker styrelsen och presenterar budgeten inför årsmötet.

Styrelsen diskuterar hur man skall ställa sig till önskemål som framförts om att kunna betala endast en årsmötesavgift utan att inkludera måltiderna i priset. Man bör pröva detta alternativ, även om det innebär ytterligare arbete för arrangörerna.

Man diskuterar även vikten av att så många medlemmar som möjligt deltar i årsmötet och hur man skall uppnå ett högt årsmötesdeltagande.

Beslut att uppdra åt årsmötesarrangörerna att erbjuda årsmötesdeltagarna alternativ där måltiderna ej är inräknade i årsmötesavgiften,

att godkänna arrangörernas förslag till budget för årsmötet 1997. Avgiften kommer att beslutas om vid styrelsens nästa möte,

att godkänna tidsplanen för styrelsens årsmötesförberedelser 1997.


§ 52 Ekonomisk rapport

Den ekonomiska rapporten för perioden januari-maj 1996 presenteras av Hans Hagwall, sekretariatet. Sekretariatets uppskattning är att underskottet vid årets slut hamnar på 3 miljoner vilket påverkar reserverna mer än vad som beräknats. Kassören påpekar att utvecklingen på intäktssidan är oroväckande.

Beslut att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna.


§ 53 Rapport från utskotten

Charlotte Dunge berättar om D-utskottets arbete som bland annat handlar om en översyn av budgetprocessen. Med anledning av detta uttrycks en önskan om att hela D-utskottet skall beredas möjlighet att delta i budgetmötet.

Magnus Cedergren redogör för C-utskottets arbete, vilket handlar om en strategi för utvecklingsamarbete som kommer att presenteras i november-december och om verksamhetsrapportering. Man har också arbetat med frågor kring IT-gruppens framtid vilket kommer att diskuteras under en särskild punkt.

Lars-Olof Olofsson berättar att B-utskottets arbete med anledninga av motionen "vita fläckar" kommer att rapporteras fortlöpande under tiden fram till årsmötet 1998, då man kommer att ha ett färdigt förslag.

Johana Strandh i A-utskottet presenterar ett brev från EU-föreningen som uttrycker en önskan att delta som observatör vid ICM. Styrelsen ställer sig positiv till att EU-föreningen får observatörsstatus men vill även uppmana till en generell diskussion om observatörer från olika delar av organisationen.

Beslut att uppdra åt generalsekreteraren att delge den förberedande kommittén inför ICM att svenska sektionen ställer sig postitv till att EU-föreningen får observatörsstatus vid ICM samt uppmana till en generell diskussion om hur man skall behandla frågan om observatörer från olika delar av organisationen.


§ 54 IT-gruppens framtid

Magnus Cedergren presenterar C-utskottets underlag med förslag om IT-gruppens direktiv, sammansättning och plats i organisationen.

Styrelsen diskuterar det faktum att IT-gruppens arbete varit alltför inriktat på tekniska frågor och inte arbetat med frågor om stragtegisk informationshantering. Styrelsen anser att det nya förslaget från IT-gruppen är alltför ambitiöst och att man bör begränsa sin arbetsuppgift.

Beslut att återremittera underlaget till C-utskottet med följande rekommendationer:
-gruppens uppgift måste begränsas, uppgiften är alltför ambitiös som den uttrycks i underlaget till styrelsen,
-gruppens plats i organisationen måste klargöras,
-det måste fastställas hur utvärdingen av gruppens arbete ska utföras,
-gruppens huvuduppgift bör vara att följa upp hur sektionens arbete faller inom den fastslagna IT-strategin,
- gruppen ska utgöra en rådgivande instans för distrikt och grupper i frågor om datorisering.
-gruppen ska ges möjlighet att yttra sig över förslag rörande IT-beslut och investeringar i sektionen som är av principiell betydelse och påverkar inriktningen för datorstödet. Gruppen ska vidare beredas möjlighet att yttra sig över sekretariatets förslag till IT-budget i samband med budgetprocessen.
-gruppen ska verka under en tidsbegränsad period,

§ 55 Aktivistutredningen

Aktivistutredningen presenterades under mötet med distriktsombuden. Styrelsen diskuterar rapporten och hur man skall gå vidare i arbetet.

Beslut att betrakta B-utskottets arbete med aktivistutredningen som avslutat och tacka B-utskottet för väl utfört arbete,

att uppdra åt sekretariatet att, i samarbete med distrikten, bereda idén om aktivistcentrum och nätverk inför budgetarbetet 1998,

att uppdra åt sekretariatet att bearbeta rapporten och utforma den som ett diskussionsunderlag att sändas ut till grupper och distrikt,

att inför arbetet med budgeten 1998 ge sekretariatet i uppdrag att se över hur antalet aktiva kan mätas utifrån den definition aktvistutredningen ger, dvs en aktiv medlem gör upprepade insatser, är synlig i organisationen och som genom sin insats påverkar det inre arbetet,

att uppdra åt sekretariatet att komma med förslag till åtgärder om definitionen inte kan göras rättvisa med nuvarande mätinstrument.

§ 56 Budget 1997, fortsatt diskussion

Styrelsen fortsätter sin diskussion om budgetförslaget från sekretariatet. Styrelsen skall presentera sitt budgetförslag för budgetmötet i november.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att omarbeta budgetförslaget enligt de prioriteringar som styrelsen gjort i § 48,

att uppdra åt ordföranden och kassören att slutligt godkänna budgetförslaget innan det presenteras för budgetmötet.

§ 57 Försäljningsverksamheten i Malmö

Magnus Brattgård presenterar de förslag referensgruppen för försäljningsverksamheten i Malmö kommit med. Styrelsen anser att man bör invänta resultat från november innan man tar ställning till verksamheten.

Beslut att uppdra åt referensgruppen att föra samtal med Malmögrupperna kring verksamheten,

att kontraktet i Malmö förlängs ytterligare ett år,

att på budgetmötet diskutera Malmöverksamheten utifrån den betydelse verksamheten
idag har för sektionen,


att referensgruppen framställer underlag för denna diskussion,

att styrelsen tar beslut om verksamhetens fortsättning vid
decembermötet.


§ 58 Förberedelser inför budgetmötet

Stig Lantto berättar hur budgetmötet brukar gå till och vilket material som skickas till deltagarna. Styrelsen diskuterar vilka representanter från styrelsen och utskott som bör delta i budgetmötet.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att nominera en ordförande till budgetmötet,

att uppdra åt sekretariatet att arbeta fram ett förslag till dagordning för budgetmötet,

att ordförande, kassör och generalsekreterare får i uppdrag att godkänna dagordningen inför budgetmötet,,

att D-utskottet skall inbjudas till budgetmötet,

att därutöver en representant från varje utskott skall delta i budgetmötet,

§ 59 Förslag till revidering av arbetsordningen

Charlotte Dunge presenterar sitt förslag till revidering av arbetsordningen.

Beslut att godkänna förslaget som lyder enligt följande, gamla lydelsen överstruken, nya lydelsen kursiverad:

" 5. Handlingsplan och budget
Styrelsen ansvarar för att förslag till handlingsplan utarbetas. Generalsekreteraren ansvarar för att budget för sektionen utarbetas. Därvid skall kontakt hållas med de ledamöter inom styrelsen som utsetts som ansvariga för frågorna. , därvid skall kontakt hållas med ordförande och kassör."Eva Linda Sederholm presenterar ett förslag med anledning av det uppdrag som gavs till henne och Dan Grundin, vid styrelsens junimöte rörande revidering av arbetsordningen, punkt 2.

Beslut att uppdra åt Eva Linda Sederholm och Dan Grundin att presentera ett förslag till stadgeändring inför årsmötet 1997.

§ 60 Amnestyfonden

Christian Gräslund berättar om fondens arbete och gör en presentation av Amnestys biståndsmandat.

Ordföranden meddelar att mötet med representanter för fondstyrelsen enligt det beslut som styrelsen fattade i juni ej ägt rum. Förhandlingar kommer dock att genomföras så snart som möjligt.

§ 61 Datorsupport

Hans Hagwall presenterar en jämförelse över löpande sekretariatskostnader över åren 1993-1997 och styrelsen diskuterar frågor kring datoriseringen och behov av stöd och utbildning.

§ 62 Tillsättande av arbetsgrupp för årsmötesbeslut 35, 1996

Eva Linda Sederholm presenterar A-utskottets förslag till arbetsgrupp för årsmötesbeslut 35, 1996.

Beslut att arbetsgruppen skall bestå av Bo Lindblom, Siv Eriksson, Ingrid Nilsson-Horwath och Marita Ohlsson. Sammankallande är Siv Eriksson.

§ 63 Program för möte mellan styrelsen och personalen

Styrelsen tar del av förslaget till program för möte mellan styrelsen och personalen.

Dan Grundin ifrågasätter om det är nödvändigt att ägna tid åt gruppdiskussioner kring förslagen som nämns i underlaget dvs distriktsutvecklingen, hur man skall få fler aktiva medlemmar och finansiering av Amnestys verksamhet. Dessutom påpekas att delar av personalen inte finner det nödvändigt att mötet leds av en utomstående.

Flera i styrelsen anser att frågestunden med styrelsen är viktig, det bör klargöras att personalen är välkommen att ställa frågor direkt till styrelsen, utöver inskickade frågor.

Maja Åberg framför delar av personalens uppfattning att gruppdiskussioner inte är lämpliga i detta sammanhang, man har inget emot att diskutera i grupper men anser att tiden är för knapp för att dessa gruppdiskussioner skall bli fruktbara.

Charlotta Nordenberg påpekar att det är viktigt att de frågor som diskuteras är relevanta för både styrelsen och personalen samt att man diskuterar frågor av olika karaktär.

Styrelsen bör fundera över vilka frågor man vill diskutera med personalen. Dessa skall skickas till Charlotta Nordenberg i förväg.

Beslut att mötet med personalen skall innefatta gruppdiskussioner och att de ämnen som ska diskuteras ses över,

att en utomstående person ska leda mötet, nämligen Magnus Måhl,

att styrelsemedlemmarna ska tänka igenom vilka frågor man vill diskutera med personalen och meddela dessa frågor till Charlotta Nordenberg.

§ 64 Brev från distrikt Södra Norrland

Styrelsen tar del av ett brev från distrikt Södra Norrland angående motion 3:3, beslut 59 från årsmötet i Göteborg om regioner och omorganisation. Samtliga deltagare på Södra Norrlands distriktsmöte ställde sig negativa till en förändring som motionen förespråkar.

§ 65 Styrelsens utbildningshelg i oktober

Styrelsen diskuterar innehållet i utbildningshelgen för styrelsen den 19-20 oktober. En del av utbildningen kommer att vara en fortsättning av samarbetet med Magnus Måhl och styrelsen uppmanas att meddela Charlotta Nordenberg sina önskemål inför detta. Charlotta kommer att sammanställa styrelsens önskemål och vidarebefordra dem till Magnus Måhl.

Vidare kommer utbildningshelgen att innefatta datautbildning och en genomgång av styrelsens administrativa rutiner. En del av tiden kommer även att ägnas åt arbetsgivarefrågor tillsammans med Bruno Skog, KFO. Johanna Strandh bjuder in styrelsen på middag lördag kväll.

Beslut att uppdra åt Charlotta Nordenberg att färdigställa ett program för denna dag enligt ovan.

§ 66 Rapporten om styrelsens roller

Styrelsen påpekar att det är mycket olyckligt att den av styrelsen tillsatta arbetsgruppen som arbetar med en rapport om "styrelsens roller" inte inkommit med sin rapport vilket försenat styrelsens arbete.

Beslut att uppmana gruppen att inkomma med rapporten senast den 11 oktober 1996 så att styrelsen därmed kan använda underlaget i utbildningen i oktober.

§ 67 Rådgivningsbyrån

Eva Linda Sederholm tar upp frågan om vem i den nya styrelsen som ska representera Amnesty i Rådgivningsbyrån. Rådgivningsbyråns styrelse har dock valt sina ledamöter för kommande verksamhetsår och det vore olyckligt att byta representant mitt i verksamhetsåret. Anita Klum kommer på A-utskottets önskan att berätta om arbetet i Rådgivningsbyrån på A-utskottets nästa möte.
Eva Hellström Charlotta NordenbergLars-Olof OlofssonChristian Gräslund