Ang finansutskottets rapport 1996 Underlag till styrelsemöte 1-2 november 1996


Till: styrelsen
Från: sekretariatet/ Hans Hagwall
Datum: 20 november 1996

Finansutskottets rapport 1996

Finansutskottet överlämnade sin rapport till budgetmötet den 9 november 1996. Styrelsens arbetsutskott uppdrog den 10 november 1996 åt sekretariatet att analysera och kommentera rapporten.

De områden som tas upp i rapporten är ganska komplexa och kräver noggrann beredning avseende konsekvensanalys av framlagda förslag. Efter samråd med Charlotte Dunge föreslås att D-utskottet får i uppdrag att analysera rapportens förslag.

Förslag till beslut
Styrelsen beslutar att uppdra åt D-utskottet att analysera Finansutskottets rapport och återkomma till styrelsen senast till marsmötet 1997.