Hantering av IT-frågor Underlag till styrelsemöte 1-2 november 1996


Till: Styrelsen
Från: C-utskottet
Datum: 96-11-09


HANTERING AV IT-FRÅGOR

Styrelsemötet i september återremitterade (§ 54) frågan om IT-gruppens framtid. C-utskottet har valt att i någon mening vidga frågan. Den tidigare diskuterade frågan var till stor del en formfråga om hur IT-frågor skall diskuteras. Efter lång diskussion föreslår C-utskottet följande:

Förslag till beslut

att ansvaret för uppföljning av IT-strategi och -policy ligger på C-uskottet (ytterst styrelsen)

att C-utskottet gör en utredning med syfte att se över sektionens IT-situation och den önskade framtida utvecklingen med följande direktiv:

   att analysera de huvudsakliga informationssystemen och -strömmarna i den svenska sektionen med avseende på bakgrund, dagsläge, utvecklingsmöjligheter och önskvärd utveckling
   att med analysen som grund lägga upp ett ramverk för en mer långsiktig, rullande IT-plan och söka formulera mål, definiera konkreta projekt och organisationsstrukturer samt sätta prioriteter . Planen skall bl a behandla den fortsatta datoriseringen av sektionen i ett helhetsperspektiv och en tydligare arbetsfördelning mellan sekretariat och de aktiva medlemmarna. Planen skall beakta

   - Tidsplan
   - Prioriteter
       - Behov
       - Tillvägagångssätt
       - Kvalitetsaspekter
       - Samordning
       - Ansvar
       - Målgrupp
       - Utbildningsbehov
       - Investeringsbehov
       - Kostnader
       - Andra resurs- och supportbehov
   att en sådan utredning söker kontakt med aktivister engagerade i IT-frågor och andra medlemmar

   att styrelsen uppdrar åt sekretariatet att bistå utredningen
Frågan om önskvärdheten av en IT-grupp i den tidigare meningen blir nu en fråga för utredningen.