Sekretariatets kommentar till ALU-anställning, Stockholmsdistriktet Underlag till styrelsemöte 1-2 november 1996
Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet/KB
Datum: 20/11 1996Sekretariatets kommentarer ang projektbeskrivning för ALU-anställning i Amnesty International, Stockholmsdistriktet


Stockholmsdistriktet vill ansöka hos arbetsförmedlingen om en ALU-anställning till distriktet. Sådana ansökningar ska godkännas av sektionsstyrelsen. Ansvaret för projektet åvilar dock den grupp eller distrikt som ansökt om genomförandet.

Projektbeskrivningen uppfyller till stora delar de krav styrelsen ställt på ansökan om ALU. Vissa kompletteringar/justeringar skulle dock behöva göras. Det saknas uppgifter om utvärdering. Det bör anges när en utvärdering ska ske, vem som ska genomföra den och vad som ska utvärderas. Projektets mål och inriktning bör vara formulerat på ett sådant sätt att det är realistiskt att genomföra och utvärdera projektet inom projekttiden. En svaghet i projektet är att det är mycket omfattande vilket innebär att det kan bli svårt att göra en utvärdering efter 6 månader. Projektets innehåll och mål bör därför bearbetas så att det blir tydligare och mer konkret. Arbetsuppgiftsbeskrivningen bör därefter skrivas om.

Vad gäller handledningen från sekretariatet är det viktigt att framhålla att ansvaret för projektet åvilar distriktet. Som framgår av ansökan kommer distriktsstyrelsen att fungera som arbetsledare. Distriktsstyrelsen bör utse en person som har det direkta ansvaret för den arbetsuppgiften och det måste klaras ut var gränserna går mellan handledaren och arbetsledaren. I stora drag kan sägas att förberedelser och introduktion etc i samband med projektstart ska skötas av distriktet liksom att fortlöpande följa projektets genomförande, ge prioriteringar av arbetsuppgifter och följa upp projektet. Sekretariatets roll blir att ha ev kontakter med arbetsförmedlingen samt fortlöpande med den ALU-anställde genom att vara "dagligt bollplank" och svara på akuta frågor. Det är svårt att ange exakt vad det kommer att ta i tid men ca en timma per vecka är erfarenheten av kontakterna med den regionalt anställde i Göteborg. Det kommer sedan att bero på vilken erfarenhet/kompetens den ALU-anställde har. Programavdelningens chef kommer att vara handledare men den ALU-anställde kommer också att ha kontakt med sekretariatets projektanställde för ungdomskampanjen.

Styrelsen förslås besluta
att bevilja Stockholmsdistriktets ansökan om ALU-anställning
att uppdra åt sekretariatet att inhämta kompletterande uppgifter för projektet enligt ovan samt att slutligt godkänna det
att uppdra åt sekretariatet att fungera som handledare.