Möte med sektionens styrelse den 30 november-1 december 1996 Protokoll från 1-2 november 1996

PROTOKOLL NR 4/96/97Möte med sektionens styrelse den 30 november - 1 december 1996

Ledamöter Närvarande
Magnus Brattgård X
Charlotte Dunge anmält förhinder
Dan Grundin X
Christer Nordberg §§ 75 - §§ 88
Charlotta Nordenberg X
Lars-Olof Olofsson X
Johanna Strandh §§ 84 - §§ 91
Eva Linda Sederholm anmält förhinder
Magnus Cedergren anmält förhinder

Suppleanter
Maja Åberg X
Mats Andersson X
Christian Gräslund X

Övriga
Kristina Båth-Sågänger §§ 73 - §§ 88
Uno Grönkvist § 79
Hans Hagwall §§ 78 - §§ 85
Eva Hellström sekreterare
Anita Klum X
Stig Lantto § 85
Jan Nygren § 83

Mötesordförande
Charlotta Nordenberg §§68 - §§72 , §§81 - §§87, §§90
Christian Gräslund §§73 - 80§§, §§88 - 89§§, §§91-§§92

§ 68 Val av justerare och rapportör till grupputskicket

Beslut att välja Magnus Brattgård till justerare av protokollet,

att välja Magnus Brattgård till rapportör till grupputskicket.

§ 69 Val av ordförandereserv till nästa möte

Beslut att välja Magnus Cedergren till ordförandereserv för nästa möte.

§ 70 Fastställande av dagordning

Beslut att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.

§ 71 Protokoll från styrelsens möte den 21-22 september 1996

Styrelsen tar del av det justerade protokollet från mötet 21-22 september.

I protokollet från styrelsens septembermöte § 48 står det att Gunilla Löfström hävdat att Malmögrupperna är villiga att i framtiden betala mer för sitt nyttjande av lokalen. Gunilla Löfström har dock påpekat att hon givetvis inte menat att göra sig till talesman för samtliga Malmögrupper utan att frågan diskuterats av alla inblandade. Beslut om gruppernas hyra för lokalen fattas av Malmögrupperna.

Beslut att lägga protokollet till handlingarna.

§ 72 Protokoll från arbetsutskottets möte den 10 november 1996

Styrelsen tar del av det ojusterade från arbetsutskottets möte den 1 september 1996. Under punkt 16 skall nämnas att Johanna Strandh är jävig i frågan om ersättning för förlorad arbetsinkomst och att hon därmed inte ämnar delta i beslutet.

Beslut att efter en revidering enligt ovan nämnda påpekande och ordförandens justering lägga protokollet till handlingarna.

§ 73 Rapport från sekretariatet

-Generalsekreteraren rapporterar om verksamheten på sekretariatet, bl a:
-Idag har vi 284 grupper, 14 har lagts ned hittills i år, 10 nya har inrättats.
-Grupperna arbetar förnärvarande med 350 aktionsfall.
-Bo Westman är ny kontaktperson för distrikt 16, Gästrikland, Dalarna. Petra Larsson har ersatt Tomas Karlsson i distrikt 4, Jönköpings län. I distrikt 6, Östergötland, Södra Sörmland, finns nu två distriktsombud: Åsa Fahlbeck och Annika Löfstrand. I Distrikt 13, Mälardalen är Sven-Erik Hutha ensamt distriktsombud då övriga två avgått.
-CAFRAN har fått nya samordnare; Hanne Conradsen och Muela Nkongole. Malin Johansson är ny samordnare för Togo och Senegal.
-Ett internationellt möte om bistånd och MR har hållits i samarbete med den holländska sektionen med anledning av "Special Project on Africa".
-Regionkontoret i Göteborg flyttar in i nya lokalen den 15 december. Övriga aktiviteter i Region Väst; bla temadag inför ungdomskampanjen i regionen, manifestation i samband med bokmässan.
-Ungdomskampanjen, kampanjstruktur håller på att ta form, flera besök i distrikten har gjorts och ungdomsutskicket har återuppstått.
-Arbetet med att hitta sponsorer pågår, sekretariatet har haft kontakt med ca 30 företag, några är mycket intresserade.
-Konferensen mot tortyr blev mycket lyckad, en rapport är under produktion.
-Representanter från Amnestys nordiska sektioner har deltagit i ett tredagarsseminarium på Militärhögskolan.
-MEK/MSP-gruppen har haft besök av Sir Geoffry Chandler, man har även träffat Kjell-Olof Feldt.
-Fackliga gruppen deltagit i två presskonferenser med anledning av FFI-katalogen.
-En blixtaktion mot Sverige för en kvinna från Zaire som hotas avisas har skett.

Lars-Olof Olofsson framför ett tack för gårdagens träff på sekretariet då både anställda, frivilliga och styrelsemedlemmar deltog.

§ 74 Ekonomisk rapport

Generalsekreteraren redogör för det ekonomiska utfallet t o m oktober 1996.

Beslut att lägga den ekonomiska rapporten januari-oktober 1996 till handlingarna.

§ 75 Rapport från utskotten

Christian Gräslund berättar om A-utskottets arbete. Frågan om ev. nominering av kandidat till EU-föreningens styrelse behandlas under § 91. Med anledning av ett resolutionsförslag om dödsstraffsarbetet kommer en diskussion kring dödsstraffet hållas tillsammans med Brita Grundin efter dagens möte. Beslut om resolutionen fattas under § 84.

Mats Andersson berättar om B-utskottets diskussion kring möjligheter att erbjuda ungdomar en lägre medlemsavgift under ungdomskampanjen. Utskottet återkommer med ett förslag om detta.

Mats Andersson anser att en större diskussion kring det minskade antalet grupper bör föras under nästa styrelsemöte.

C-utskottets ärenden behandlas under § 82 och § 86.

Angående D-utskottets arbete hänvisar Magnus Brattgård till anteckningarna från D-utskottets möte. Han påpekar att arbetet med ekonomisk planering är försenat men kommer att presenteras så snart som möjligt.

Mats Andersson påpekar att D-utskottet måste ta itu med att skapa riktlinjer för hur distriktens ekonomi skall skötas.

Charlotta Nordenberg redogör för det internationella kassörsmötet i London där hon själv och kassören deltog.

§ 76 Rapport om delegerade beslut

Ordföranden berättar att hon och kassören, i enlighet med beslut i §56 på septembermötet, godkände det slutliga förslaget till budget före budgetmötet.

§ 77 Protokoll från budgetmötet

Styrelsen tar del av protokollet från budgetmötet vilket kommer att beaktas i diskussionen om budget 1997.

Ordföranden framhåller att budgetmötets roll bör preciseras och även formaliseras i stadgarna.

§ 78 Försäljningsverksamheten i Malmö

Hans Hagwall redogör för resultatet från försäljningsverksamheten i Malmö per den 25 november.

Den ekonomiska rapporten tyder på att resultatet vid årets slut kan komma att innebära en förlust på runt 170.000 kronor vilket innebär att man klarar det mål styrelsen satt för verksamheten under 1996.

Magnus Brattgård redogör för budgetmötets synpunkter på försäljningsverksamheten i Malmö, vilka i stort var positiva. Styrelsen diskuterar hur man i framtiden skall beakta budgetmötets rekommendation att i högre grad beakta det positiva mervärdet som skapas av utlokalisering och möjlighet till decentralisering.

Beslut om försäljningsverksamheten fattas i samband med budgetdiskussionen under § 85.


§ 79 Riktlinjer för sponsring

Uno Grönkvist gör en föredragning om hur sponsring utvecklats och använts. Generellt sett har det blivit svårare att finna intresserade sponsorer och ingå avtal, främst p g a det ökade utbudet av möjliga sponsorprojekt. Det finns en klar trend för sponsring av kulturella, humanitära och sociala projekt, jämfört med en tidigare stark koncentration på idrott. Det är viktigt att tänka igenom vilka motprestationer man kan erbjuda en eventuell sponsor.

Med anledning av sponsorsamarbetet med posten, den utvärdering som gjordes efter detta samt andra erfarenheter som man fått sedan de existerande riktlinjerna fastställdes har styrelsen sett det nödvändigt att formulera klarare riktlinjer för hur sponsring skall användas.

Uno Grönkvist har utarbetat ett förslag till riktlinjer för svenska Amnesty Internationals samarbete med näringslivet. Hans rekommendation är att Amnesty sluter långsiktiga avtal med ett fåtal sponsorer. Sponsorsamarbeten bör i inledningsskedet skötas centralt för att underlätta kontroll och utvärdering.

Styrelsen är positiv till de riktlinjer som presenteras men anser att de behöver kompletteras vad gäller de konsekvenser sponsring kan få för distrikten, ett klargörande av de gällande internationella riktlinjerna samt styrelsens roll i beslutsprocessen.

Beslut att remittera underlaget till sekretariatet för kompletteringar vad gäller de konsekvenser sponsring kan få för distrikten, ett klargörande av de gällande internationella riktlinjerna samt styrelsens roll i beslutsprocessen.

att uppdra åt D-utskottet att i samarbete med sekretariatet förbereda ett förslag på en arbetsgrupp för sponsring, att presenteras för styrelsen i januari 1997.


§ 80 Inför årsmötet 1997

Styrelsen tar del av förslaget till kallelse till årsmötet i Uppsala. Årsmötesdeltagarna kommer, enligt styrelsens önskemål, att erbjudas möjlighet att betala enbart årsmötesavgift, utan inkluderade måltider.

Beslut att årsmötesavgiften, utan inkluderade måltider, fastställs till 270 kronor,

att sista anmälningsdag för årsmötet skall vara den 7 mars 1997,

att 1993 års regler för ersättning till medlemmars deltagande vid årsmötet även skall gälla för 1997, d v s;

(Beslut taget till årsmötet 1993 och som även antogs till årsmötet 1994, 1995 och 1996.)

att beslut om resebidrag för medlemmars deltagande i årsmötet i största möjliga utsträckning ska fattas på grupp- eller distriktsnivå

att distrikten kan vända sig till styrelsen med ansökan om resebidrag för medlemmarnas deltagande i årsmötet tillsammans med besked om hur stor del av resebidraget de själva kan bära,

att medlemmarna i kallelsen till årsmötet uppmärksammas på att de ska vända sig till gruppen eller till distriktet med frågor om resebidrag för deltagande i årsmötet.


Styrelsen tar del av en preliminär dagordning för årsmötet och man diskuterar möjligheten att förlänga distriktsombudsmötet innan årsmötet.

Styrelsen tar del av C-utskottets förslag till riktlinjer för verksamhetsrapportering för specialgrupper, samordningnar och distrikt.

Beslut att godkänna riktlinjer för verksamhetsrapportering för specialgrupper, samordningar och distrikt.

Styrelsen tar också del av förslag till arbetsordning och årsmöteshandbok. Det påpekas att man i arbetsordningen bör förtydliga hur sena motioner skall behandlas under årsmötet.

Beslut att godkänna årsmöteshandboken,

att godkänna förslag till arbetsordning med ett en komplettering av hur sena motioner skall behandlas i plenum.

Frågan om att flytta årsmötet diskuterades under styrelsens utbildningshelg i oktober. Efter att ha tagit del av de tidigare förslag och beslut som förekommit i denna fråga vill styrelsen ytterligare diskutera detta.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att utreda vilka konsekvenser det skulle få att flytta årsmötet till hösten.

§ 81 Förslag ang. gruppavgift och ungdomsgruppsavgift

B-utskottet har berett frågor om gruppavgift och ungdomsgruppsavgift med anledning av årsmötesbeslut 60 och 64 1996 och kommit fram till en tolkning av dessa årsmötesbeslut.

Beslut att årsmötets beslut angående gruppavgifter ska tolkas så att nya grupper betalar en registreringsavgift det första året och därefter den av årsmötet fastställda gruppavgiften (för 1997 1.500 kronor),

att nya grupper, som bildats under perioden från och med Amnestyveckan fram till årsskifte, betalar registreringsavgiften inom det påföljande kalenderåret och därefter den av årsmötet fastställda gruppavgiften (för 1997 1.500 kronor),

att avgiften för ungdomsgrupper ska vara 500:- och följa kalenderår och att de grupper som bildats under perioden från och med Amnestyveckan fram till årsskiftet, betalar första avgiften inom det påföljande kalenderåret.

§ 82 IT-gruppen

Christer Nordberg redogör för C-utskottets förslag angående hantering av IT-frågor. Christer påpekar att det är önskvärt att ha en speciell IT-grupp för att säkra kompetens och kontiunitet på området.

Magnus Brattgård föreslår att den IT-plan som presenteras även bör beakta verksamhetsförnyelse med hjälp av utveckling av IT.

Beslut att ansvaret för uppföljning av IT-strategi och -policy ligger på C-uskottet (ytterst styrelsen),

att C-utskottet gör en utredning med syfte att se över sektionens IT-situation och den önskade framtida utvecklingen med följande direktiv,

att analysera de huvudsakliga informationssystemen och -strömmarna i den svenska sektionen med avseende på bakgrund, dagsläge, utvecklingsmöjligheter och önskvärd utveckling,

att med analysen som grund lägga upp ett ramverk för en mer långsiktig, rullande IT-plan och söka formulera mål, definiera konkreta projekt och organisationsstrukturer samt sätta prioriteter . Planen skall bl a behandla den fortsatta datoriseringen av sektionen i ett helhetsperspektiv och en tydligare arbetsfördelning mellan sekretariat och de aktiva medlemmarna. Planen skall beakta tidsplan, prioriteter, behov, tillvägagångssätt, kvalitetsaspekter, samordning, ansvar, målgrupp, utbildningsbehov, investeringsbehov, kostnader, andra resurs- och supportbehov och verksamhetsförnyelse.

att en sådan utredning söker kontakt med aktivister engagerade i IT-frågor och andra medlemmar,

att styrelsen uppdrar åt sekretariatet att bistå utredningen,

att önskvärdenheten av en IT-grupp i den tidigare meningen skall utredas och ev. ansvar, arbetsuppgift och plats i organisationen skall fastställas.
§ 83 Styrelsens roller

Jan Nygren presenterar utredningen av roller och relationer inom sektionens styrelse och mellan styrelsen och sekretariatet.

Utredningen föreslår att personalrepresentanten avskaffas, att kassören ersätts av en ekonomisk ansvarig samt att punkten "arbetsgivarefrågor" på styrelsens möten avskaffas.

Styrelsen diskuterar kassörens roll och värdet av att ha en speciellt vald person med ansvar för ekonomiska frågor. Kassören har en nyckelposition i styrelsen och har också en viktig roll i budgetprocessen. Styrelsen anser att det är viktigt att ha kvar kassörsfunktionen för att säkra den ekonomiska kompetensen i styrelsen.

Styrelsen diskuterar kring personalrepresentantens roll och tar upp den demokratiska aspekten, personalrepresentant contra facklig representant, värdet av ha personalens kompetens representerad av en personalrepresentant samt generalsekreterarens situation gentemot styrelsen, personalen och personalrepresentanten.

Styrelsen diskuterar även problematiken kring dubbla roller. I rapporten förelsås att styrelseledamöter bör avstå från andra uppdrag inom sektionen med undantag för samordar- och gruppsekreterararbeten.

Christian Gräslund efterfrågar arbetsbeskrivningar för styrelseledamöter.

Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att viss oenighet råder i styrelsen kring vissa av förslagen i rapporten. Styrelsen uppdrar åt ordföranden att inför morgondagens möte förbereda ett förslag för att arbeta vidare med innehållet i rapporten.

Styrelsen tackar Jan Nygren, Jan-Erik Lundeberg och Ewa Fredenberg-Nilsson för ett väl utfört arbete.

§ 84 Inför ICM 1997

Christian Gräslund redogör för bakgrunden och innehållet i det resolutionsförslag han förberett angående arbetet mot dödsstraff. Förslaget innebär att Amnesty bör arbeta för att hitta alternativa metoder för att arbeta mot dödsstraffet i USA. Alla sektioner bör få möjighet att arbeta för enskilda dödsdömda i ett tidigare skede än vad som sker idag.

Styrelsen har diskuterat resolutionsförslaget tillsammans med Brita Grundin från aktionsgruppen mot dödsstraff. Brita Grundin hävdar att resolutionsförslaget inte innehåller något nytt utan snarare "slår in öppna dörrar." Christian Gräslund och flera andra i styrelsen hävdar dock att det trots detta vore värdefullt att lyfta upp diskussionen internationellt genom att ställa detta förslag till rådsmötet.

Beslut att stryka förslagets sista att-sats, som handlar om att göra blixtaktioner mindre stereotypa samt att efter denna revidering godkänna resolutionsförslaget.

§ 85 Budget 1997

Utöver själva budgetförslaget har styrelsen att ta ställning till ett brev och verksamhetsredovisning från Malmögrupperna, ett brev från grupp 63 samt ett förslag från sekretarietet rörande finansutskottets rapport.

Stig Lantto, sekretariatet, redogör för budgetförslaget och de förändringar som gjorts sedan budgetmötet och AUs möte, vilka främst gäller fördelningen mellan basbudget och rörlig budget.

Kristina Båth-Sågänger, sekretariatet, förklarar hur man motiverar en projektanställning på 25% inför flyktingkampanjen. Flyktingkampanjen kommer att innebära ökade krav på service från sekretariatet vad gäller flyktingverksamheten. Projektanställningen ligger även i linje med styrelsens beslut vid junimötet att prioritera flyktingverksamheten.

Hans Hagwall redogör för budgetförslagets innebörd för datoriseringen och då främst en uppgradering av vår programvara, vilket får konsekvenser för bla förväntningar som finns på svenska sektionen från internationella sekretariatet och de fördelar som erbjuds i programmet relaterat till externa användare och Internet.

Lars-Olof Olofsson ställer frågan om man i förslaget tagit med en ökning av kostnaderna för ICM om man väljer att öka antalet delegater. Generalsekreteraren meddelar att man med hänsyn till AUs uppfattning valt att inte ta med detta i budgetförslaget. Att sända ytterligare två delegater till ICM 1997 skulle innebära en kostnad på ungefär 60.000 kronor.

Magnus Brattgård presenterar ett förslag vilket i huvudsak går ut på att man genom bättre flexibilitet inom sekretariatet skulle kunna undvika höga kostnader för övertid och även kunna klara av flyktingkampanjen utan att öka tjänsteutrymmet.

Hans Hagwall bemöter förslaget om att minska anslaget för övertid genom att förklara hur övertid används och på vilket sätt det behövs inom organisationen och på sekretariatet. Stig Lantto ger en sifferbakgrund till övertidsuttaget på sekretariatet.

Stig Lantto ger också en förklaring till hur den rörliga budgeten är upplagd samt kommenterar hur ungdomskampanjen skall finansieras. Kampanjen är beroende av att man hittar sponsorer.

Magnus Brattgård presenterar också ett förslag för beslut rörande försäljningsverksamheten i Malmö. Christian Gräslund påpekar att man bör göra en kostnadsberäkning av en ev. avveckling samt klargöra när beslut om en ev. avveckling måste fattas.

Ordföranden meddelar att fondstyrelsen anser att styrelsens förslag till det administrativa bidraget till fonden är för lågt. Budgetmötet diskuterade inte denna budgetpost. Flera i styrelsen framför dock önskemål om att det administrativa stödet till fonden skall höjas. Christian Gräslund påpekar att det skulle innebära ett avsteg från ett principbeslut i styrelsen om man bestämmer sig för att skära ner det administrativa bidraget till fonden alltför drastiskt.

Mats Andersson föreslår att man skriver upp intäkter i form av gruppgåvor samt skriva ner anslag till Kortkampanjen.

Christer Nordberg föreslår att större del av den rörliga budgeten förläggs till juni och september.

Johanna Strandh anser att man bör låta ungdomskampanjen utgå om man inte kan hitta sponsorer, en omfördelning är inte godtagbar om det går ut över den föreslagna utökningen av flyktingverksamheten. Magnus Brattgård och andra föreslår att man skall klara av ungdomskampanjen genom omprioriteringar i budgeten.

Beslut att det administrativa bidraget till fonden skall vara 175.000 kronor.

att upphäva det beslut gällande det administrativa stödet till fonden som fattades 1993.

att ungdomskampanjen skall finansieras genom sponsring. Om man inte lyckas hitta sponsorer för kampanjen uppdras åt sekretariatet att återkomma till styrelsemötet i januari med åtgärdsförslag.

att bibehålla den föreslagna 25% utökningen av flyktingverksamheten i form av en projektanställning i budgeten.

att använda benämningen på "gruppgåvor" till "gåvor från grupper och distrikt",

att skriva upp intäkter genom gåvor från grupper och distrikt med 300.000 kronor,

att intäktslaget "Kortkampanjen" skärs ned med 100.000 kronor,

att intäktslaget "speciella insamlingsaktiviteter" skrivs ned med 200.000 kronor,

att uppdra åt sekretariatet att se över möjligheterna att större delar av kostnaderna i de rörliga delarna av budgeten förs till beslut i juni och september,

att uppdra åt sekretariatet att lägga uppgraderingen av programvara i basbudgeten och att om så är möjligt föra över andra kostnader till den rörliga budgeten. Om man inte inte lyckas hitta andra kostnader att lägga i den rörliga budgeten skall det ursprungliga förslaget kvarstå.

att kostnader för ICM skall skrivas upp med 35.000, för ytterligare en delegat till ICM 1997,

att kostnaden för övertid skall skäras med 110.000 kronor,

att med ovanstående beslut i beaktande godkänna budgetförslaget för 1997,

Beträffande försäljningsverksamheten i Malmö konstaterade styrelsen att man måste beakta osäkra kundfordringar och avskrivningar innan man slutgiltigt kan bedöma resultatet för 1996, vilket blir utgångspunkten för vidare diskussioner kring försäljningsverksamhetens framtid.

Beslut att försäljningsverksamheten i Malmö fortsätter enligt beslutad plan från juni 1995,

att uppdra åt referensgruppen för försäljningsverksamheten att presentera ett förslag hur mervärdet av den utlokaliserade verksamheten i Malmö kan mätas och på så sätt utgöra del av framtida beslutsunderlag,

att underlaget presenteras styrelsen i mars 1997,

att uppdra åt Charlotte Dunge att till styrelsens möte i januari 1997 presenterar ett förslag hur styrelsen i framtiden ska vara representerad i referensgruppen,

att uppdra åt sekretariatet att precisera när ett eventuellt beslut om att avsluta försäljningsverksamheten i Malmö måste fattas för att undvika merkostnader i samband med nedläggningen,

att uppdra åt sekretariatet att beräkna vilka kostnader en eventuell avveckling av försäljningsverksamheten skulle medföra. Denna rapport skall presenteras för årsmötet 1997,

att uppdra åt ordföranden att dels besvara brev från grupp 63 och dels tillsända Malmögrupperna ett tack för deras underlag.

Styrelsen tar även del av sekretariatets förslag ang. Finansutskottets rapport vilket innebär att uppdra uppföljningen av finansutskottets rapport till D-utskottet.

Beslut att uppdra åt D-utskottet att analysera Finansutskottets rapport och återkomma till styrelsen senast till mars 1997.

att uppmana D-utskottet att påskynda arbetet med analysen av basbudget respektive rörlig budget.

§ 86 Strategi för utveckling av Amnestyrörelsen

C-utskottet presenterar ett förslag till strategi för utveckling av Amnestyrörelsen. Svenska sektionens utvecklingsarbete ska enligt utskottets förslag vara aktivt och långsiktigt och man ska prioritera samarbete med vår sektionsgruppering.

Beslut att uppdra åt C-utskottet att förbereda ett diskussionsunderlag baserat på underlaget som skickas ut till personer med intresse och/eller erfarenhet av internationella utvecklingsfrågor,

att uppdra åt C-utskottet att arrangera ett seminarium kring internationella utvecklingsfrågor.

§ 87 Ansökan om ALU-tjänst från Stockholmsdistriktet

Stockholmsdistriktet har inkommit med en projektbeskrivning för en ALU-ansökan. Sekretariatet har kommenterat ansökan som behöver kompletteras med uppgifter om hur utvärdering ska gå till samt en precisering och konkretisering av projektet.

Beslut att bevilja Stockholmdistriktets ansökan om ALU-anställning,

att uppdra åt sekretariatet att inhämta kompletterande uppgifter för projektet enligt underlaget samt att slutligt godkänna ansökan,

att uppdra åt sekretariatet att vara handledare.
§ 88 MR-utbildning, sociala missionen

Styrelsen har fått en framställan från Sociala Missionen angående utbildning i mänskliga rättigheter för bosniska flyktingar. Sekretariatet har kommenterat denna framställan genom att påpeka att Amnesty inte har resurser att genomföra sådan utbildning men att man givetvis kan ställa sitt kunnande till förfogande om någon annan organisation tar på sig ansvaret för genomförandet av projektet. Det aktuella projektet skulle finansieras genom bidrag från statens invandrarverk.

Styrelsen som helhet är positiv till projektet men diskuterar problematiken med att det skall genomföras med hjälp av statligt stöd.

Dan Grundin påpekar att detta projekt ligger helt i linje med målen i vår handlingsplan och att man förmodligen skulle få dispens att använda statliga medel om man sökte sådan från den internationella styrelsen.

Lars-Olof Olofsson påpekar att detta projekt förmodligen även skulle bidra till att öka kompetensen inom Amnesty.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att arbeta fram ett projekt angående utbildning i mänskliga rättigheter för bosniska flyktingar samt att hitta lämplig organisation som kan stå som ekonomisk huvudman för projektet.

§ 89 Regler för traktamenten, ersättning för förlorad inkomst etc.

Styrelsen diskuterar förslaget till principer för resebeställningar och hotellbokningar. Ordföranden påpekar att tanken bakom förslaget är att öka kostnadsmedvetandet.

Beslut att godkänna principer för resebeställningar och hotellbokningar enligt följande.

* Resor till och från möten bör ske med billigaste färdsätt.
* Taxi bör användas restriktivt. Resa med lokaltrafiken bör användas i största möjligaste mån .
* Övernattning på hotell bör bokas i dubbelrum.
* Beställning av resor och hotell ska göras i god tid, då det ökar möjligheten till prisvärda inköp.
Undantag från dessa generella regler ska godkännas av
- för styrelseledamöter - ordförande
- för utskotten - styrelsesekreterare
- för övriga respektive delprogramansvarig på sekretariatet.
För att det skall vara möjligt att ha en överblick över kostnaderna i samband med resor och hotellövernattningar skall alla, i möjligaste mån, använda sig av den reseservice som sekretariatet tillhandahåller genom receptionen.

Styrelsen diskuterar även förslaget till revidering av regler för ersättning för förlorad inkomst.

Johanna Strand påpekar att hon på grund av att hon själv innehar F-skattesedel inte tänker delta i beslutsfattandet. Johanna informerar styrelsen om sin principiella inställning till frågan, vilken är att man inte bör förlora inkomster på grund av sitt ideella arbete för Amnesty.

Styrelsen är enig om att ersättning för förlorad inkomst bör utgå men behöver utförligare riktlinjer för hur denna skall beräknas och i vilka fall ersättning skall utgå.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att återkomma till styrelsens januarimöte med ett mer genomarbetat förslag för hur ersättning för förlorad inkomst skall beräknas och i vilka fall ersättning skall utgå.

§ 90 Beslut - styrelsens roller

Ordföranden presenterar ett förslag för hur man skall arbeta vidare med förslagen i rapporten om relationer och roller inom styrelsen och relationer mellan styrelse och sekretariat.

Utredningsgruppens förslag till att-satser lämnas utan åtgärd.

Beslut att uppdra åt C-utskottet att lägga fram ett förslag gällande personalrepresentantens roll i styrelsen och att i arbetet med förslaget väga in möjligheterna av att inrätta en facklig representant i styrelsen . Förslaget presenteras vid styrelsemötet i mars,

att ge C-utskottet i uppdrag att ge förslag på arbetsbeskrivningar för styrelseledamötena. Förslaget skall presenteras vid styrelsemötet i mars,

att punkten arbetsgivarfrågor utgår som stående punkt på styrelsens dagordning,

att styrelsens ledamöter rekommenderas avstå från uppdrag inom Amnesty som kan leda till intressekonflikt,

att uppdra åt ordföranden att förbereda en rapport/programförklaring med hänsyn till rapporten och de beslut som fattats med anledning av denna samt styrelsens vidare åtgärder i frågan om relationer inom styrelsen och mellan styrelsen och sekretariatet. Rapporten skall presenteras för styrelsen i mars och även presenteras för årsmötet 1997.

§ 91 Ev. nominering till EU-föreningens styrelse

Johanna Strandh presenterar underlag rörande nominering av svensk representant till EU-föreningens styrelse.

Beslut att svenska sektionen skall nominera en representant till EU-föreningens styrelse,

att uppdra åt A-utskottet analysera vilken kompetens som behövs för att representera sektionen i EU-föreningens styrelse samt att presentera förslag på lämpliga kandidater till styrelsens marsmöte.

§ 92 Amnestyfonden

Magnus Brattgård berättar om fondens verksamhet.

Ordföranden redogör för mötet mellan Per Stadig för fondens räkning och ordföranden och generalsekreteraren. Diskussionen koncentrerades på det administrativa stödet till fonden. En diskussion kring samarbetet mellan sektionen och fonden kommer att äga rum tillsammans med fondens ordförande.

Generalsekreteraren berättar att fonden har tillsatt en grupp för att utreda samarbetet mellan sektionen och fonden.

Eva Hellström Charlotta Nordenberg
Christian Gräslund
Magnus Brattgård