Projektbeskrivning för ALU-anställning, Stockholmsdistriktet Underlag till styrelsemöte 1-2 november 1996


  Projektbeskrivning för ALU-anställning i Amnesty International, Stockholmsdistriktet, oktober 1996.

  Distriktet:
  Stockholmsdistriktet är det största distriktet i svenska sektionen av Amnesty International och organiserat på ett sätt som skiljer det från de övriga distrikten. Distriktet har en styrelse, revisorer och förutom 60 arbetsgrupper finns det ett antal så kallade aktionsgrupper (flyktinggruppen, PR-gruppen, information och utbildning samt insamlingsgruppen). Vi har en distriktslokal som är bemannad två eftermiddagar i veckan för närvarande. Lokalen används bland annat till kurser och till grupp- och styrelsen möten, och den ar fullt kontorsutrustad ..

  Projektets innehåll och mål:
  På grund av distriktets storlek är det i dag svårt att klara av vissa uppgifter, som till exempel att besöka Stockholms skolor och att bearbeta så kallade vita fläckar, enbart med personer som arbetar eller studerar på heltid. Med Anledning av detta ser vi en ALU-tjänst som en möjlighet att dels under en begränsad tid intensifiera det utåtriktade arbetet, men även att på längre sikt förbättra frivilligarbetet i distriktet.

  Projektets mål är alltså att Amnesty ska synas mer utåt i distriktet och därigenom hoppas vi få fler aktiva medlemmar. En särskild satsning ska göras på vita fläckar och på ungdomar. Den ALU-anställde ska även erbjuda extra stöd till grupper i kris samt stärka distriktets administrativa apparat.

  Projektstart och avslutning:
  Vi tänker oss att projektet ska pågå under sex månader, mellan den
  1/8-97 och den 31/1-98.

  Arbetsuppgifter:
  Arbetsuppgifterna för den ALU-anställde är av varierande art, och kommer att växla mycket från dag till dag. Men i huvudsak vill vi att han/hon ska göra följande:
    - besöka skolor och andra organisationer (främst i områden som är så kallade vita fläckar)
    - ge stöd till krisgrupper, t ex genom att besöka dessa och
    komma fram till "åtgärdsprogram" för krisdrabbade grupper
    -f å i gång en frivilligverksamhet för bemanning av lokalen så att den kan vara bemannad oftare än i dag
    -vara "spindel i nätet", koordinatör av manifestationer
    - ha personlig kontakt med arbets- och aktionsgrupper
    - sköta en del löpande kontorsuppgifter

  Arbetsplatsen:
  I arbetets natur ligger att personen ska vara mycket rörlig och arbetsplatsen ska alltså främst vara "på fältet". M en självklart ska den ALU-anställde även ha en fast arbetsplats, vilken bör vara i distriktets lokal på Döbelnsgatan 83 i centrala Stockholm. Lokalen ligger nära sekretariatet, vilket gör att det blir naturligt och enkelt med en tät kontakt mellan den ALU-anställde och personalen på sekretariatet. Eftersom lokalen är fullt utrustad med dator med modem, telefon, fax etc, kommer det även att på så satt vara enkelt att hålla en tät kontakt både med sekretariatet, distriktets styrelse och medlemmarna.

  Arbetsledning:
  Distriktsstyrelsen kommer att fungera som arbetsledare, men vi hoppas att sekretariatet kan stå till tjänst med handledare.

  Finansiering:
  Finansieringen av projektet sköts av Arbetsförmedlingen, som även har arbetsgivaransvaret.

  Projektansvarig:
  Stockholmsdistriktets styrelse är ansvarig för projektet.  Stockholm 961018

  För Stockholmsdistriktets styrelse

  Anna Wahlgren Hjorth