Bil 2. Radiohjälpsinsamlingen 1998 Underlag till styrelsemöte 1-2 augusti 1997


Bilaga 2

Radiohjälpsinsamlingen hösten 1998

Nedan följer en kort sammanfattning om budgeten för Radiohjälpsinsamlingen. Den är en del av ett internt dokument som Radiohjälpsinsamlingen som Amnestyfonden tagit fram. Riktigt vad den kommer att innebära, i kostnader och i intäkter, för svenska sektionen vet vi i dagsläget väldigt lite om. Beslutet om att fonden skulle få Radiohjälpsinsamlingen togs den 3 september 1997 så det har inte funnits så mycket tid att diskutera samarbetet mellan fonden och sektionen. Det har heller inte funnits särskilt mycket information att tillgå från Radiohjälpen om tidigare insamlingar.

Budget
De insamlade medlen skall användas till AI: s biståndsverksamhet, och kanaliseras via Amnestyfonden och den internationella biståndsbudgeten. Medlen får fördelas under en längre period. (I vår ansökan anges att intäkterna från Radiohjälpen skulle säkerställa Amnestys fortsatta biståndsverksamhet). I de informationsprogram som sänds före TV-galan skall det ges ex. på biståndsmottagare, och det skall också finnas möjlighet att följa upp dessa projekt i program under våren -99.

Enligt beslut av Radiohjälpens styrelse går 75% av de insamlade medlen oavkortat till Amnesty. Resterande medel reserveras för senare beslut av Radiohjälpens styrelse, men får endast använads för projekt inom Höstinsamlingens tema "Mänskliga Rättigheter". Övriga frivilligorganisationer får ansöka om dessa medel och detta kan också Amnesty göra. Vi kommer att försäkras om att de reserverade medlen endast används för projekt inom insamlingens tema. Av intäkterna får vi använda 10-15 % för kostnader i samband med kampanjen.

Insamlingsmål: 25 milj kr
Det är självklart svårt att göra en beräkning av de samlade intäkterna eftersom vi inte har någon erfarenhet av liknande arrangemang, men Radiohjälpen krävde dock att vi presenterade ett insamlingsmål . Målet är satt något lägre än för Höstinsamlingen 1997. Av de insamlade medlen förväntas organisationen själv kunna samla in ca hälften före galan.
Organisationen får inte bedriva någon "offentlig" markandsföring i stt eget postgiro under kampanjtiden, dvs under september-oktober 1998 skall all vår insamling ske till Radiohjälpens pg.

Kostnader : 4 milj kr
Kostnadsbudgeten är satt med utgångspunkt från den ganska ofullständiga information vi haft att tillgå från Höstinsamlingen 1996 och 1997. Eftersom Amnesty som organisation är ganska unik vad gäller att få gratistjänster så beräknar vi att våra kostnader skall bli något lägre än för övriga organisationer. Enligt avtal som skrivs mellan organisation och SVT står organisation för merparten av alla kostnader för TV-galan. Dessa kostnader har vi idag en detaljerad budget för på 2,3 milj, men den är ännu ej förhandlad och beräknas bli lägre. Övriga kostnader gäller projektanställd, informationsmaterial, marknadsföring. En mer detaljerad kostnadsbudget kommer att presenteras för Amnestyfondens styrelsen i oktober.

Liksom i alla övriga Amnestykampanjer kommer allt att göras för att få tjänster/material till en så låg kostnad som möjligt, helst gratis. Samtidigt kommer sponsorer att sökas för att sänka kostnader.