Förslag om specialgrupp för homosexuella frågor Underlag till styrelsemöte 1-2 augusti 1997


Till: styrelsen
Från: sekretariatet/Sofia Nordenmark
Datum: 19 september 1997

Förslag om att gruppen för homosexuella frågor görs till specialgrupp

Bakgrund
Amnesty har länge arbetat för dem som fängslats efter att ha verkat för homosexuellas rättigheter. Sedan 1991 arbetar vi också aktivt för rätten att vara homosexuell utan att för den skull fängslas eller trakasseras. I Ljubljana Action Plan (LAP) fastslogs att ett av målen för Amnesty var att utveckla de speciella kunskaper som finns inom rörelsen. Varje individ ska ges möjlighet att tillvarata sina kunskaper och erfarenheter och bidra med dessa, för att på så vis utveckla Amnestys arbete och öka vår kunskap.

I den svenska sektionen finns idag flera specialgrupper såsom Barngruppen, Fackliga gruppen, Hälso- och Sjukvårdsgruppen, Juristgruppen, Översättargruppen och Policygruppen.

Gruppen för homosexuella frågor
Gruppen för Homosexuella frågor har uttryckt önskemål om att få bli en specialgrupp. Gruppen bildades i november 1996 och består av en kärna av fem mycket aktiva medlemmar, som träffas någon gång per månad. Gruppens verksamhet har främst bestått av:
- arbete med Amnestyfall och aktioner
- insamlande av information som distribuerats vidare både till den svenska sektionen och IS
- deltagande i festivaler och andra offentliga arrangemang där de homosexuellas rättigheter uppmärksammas.

Gruppen har under den tid den varit verksam själv bidragit till Amnestys verksamhet på flera sätt. Den har ett upparbetat kontaktnät genom vilket de förses med information om homosexuellas rättigheter och de kränkningar som förekommer. Den har lämnat information till IS som resulterade i en aktion. Gruppen deltog på Homosexfestivalen i Stockholm i somras och bidrog på så sätt till att sprida kunskap om Amnestys arbete för homosexuellas rättigheter. Under festivalen gjorde gruppen också sin första insamling och lade på så vis grunden till en egen budget.

Genom att ge gruppen för homosexuella frågor status av en specialgrupp lyfter vi fram arbetet för homosexuellas rättigheter. Sektionen ges möjlighet att arbeta upp en specialkompetens inom en grundläggande del av åtagandet, samtidigt som gruppen får fortsätta sitt arbete för att sprida kunskap om sitt specialområde både inom och utanför rörelsen.

Gruppens ansvarsområde bör vara att delta i Amnestys arbete och bidra med sin särskilda kompetens. De aktiviteter de planerar ska samordnas med sektionens övriga arbete och ske i enlighet med sektionens stadgar och handlingsplan. Varje år ska gruppen komma in med en verksamhetsberättelse. Då medlemmarna i gruppen får del av internt Amnestymaterial, eller på annat vis konfidentiellt material ska de iaktta de säkerhetsregler som gäller. Specialgruppens medlemmar ska vara betalande medlemmar i svenska sektionen av Amnesty International. Gruppen ska utse en kontaktperson, som bl. a. är ansvarig för att mötesanteckningar förs och vidarebefordras till utsedd handläggare på sekretariatet. Gruppen ska också upprätta en förteckning över medlemmar.

Förslag till beslut
Styrelsen föreslås besluta att Gruppen för homosexuella frågor ska vara en specialgrupp i svenska sektionen.