DAGORDNING/UNDERLAG STYRELSENS MÖTE 27-28 SEPTEMBER 1997 Dagordning för möte 1-2 augusti 1997


amnesty international
svenska sektionen svenska amnestyfonden


97.09.11; rev. 97.09.16; rev. 97.09.18; rev 97.09.19; rev 97.09.22 p.budgetmötet; rev. 97.09.23, rev. 97.09.25
KALLELSE

MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 27-28 SEPTEMBER 1997

Tid: Kl 10.00 lördagen den 27 september - söndagen den 28 september kl 15.00
Plats: Ersta Konferens och Gästhem, Erstagatan 1 K, Stockholm
Ordförande: Charlotta Nordenberg
Ordförandereserv: Jesper HansénFÖRSLAG TILL DAGORDNING

Lördag 27 september

10.00 - 10.30 1. INLEDNING
1.1 Val av justerare/rapportör till grupputskicket
1.2 Val av ordförandereserv till nästa möte
1.3 Fastställande av dagordningen
1.4 Protokoll från styrelsens möte 13 -15 juni 1997 [Protoll från styrelsens möte 13-15 juni 1997]
1.5 Protokoll från extra styrelsemöte 7 augusti1997 [Protokoll från extra styrelsemöte den 7 augusti 1997]

10.30 - 11.15 2. RAPPORTER
2.1 Rapport från sekretariatet (inkl. nyckeltal)
2.2 Ekonomisk rapport [Resultatrapport augusti 1997] [Kommentarer till resultatrapport augusti 1997]
2.3 Rapport från utskotten [Utvecklingen inom Amnesty - till distriktsombudsmötet 1997] [Styrelsens utbildningshelg]
2.4 Rapport om delegerade beslut
2.5 Internationella frågor

11.15 - 12.00 3. MÖTE MED VALBEREDNINGEN

12.00 - 13.00 4. MÖTE MED DISTRIKTSOMBUDEN [Dagordning distriktsombudsmötet 27-28 september 1997]
- Utvecklingen inom Amnesty

13.00 - 14.00 GEMENSAM LUNCH

14.00 - 14.45 5. CENTER FÖR FLYKTINGINFORMATION [Centrum för flyktingdokumentation]

14.45 - 17.00 6. FORTSATT MÖTE MED DISTRIKTSOMBUDEN
- Info om ny gs
- Förslag till budget 1998 [Förslag till budget 1998] , bilagor: [Bil 1. Sekretariatets verksamhetsplan 1998 i sammanfattning] [Bil 2. Radiohjälpsinsamlingen 1998] [Bil 3.1. Ackumulerat resultat för 1997] [Bil 3.2. Jämförelse intäkter t o m augusti, 1997 - 1996] [Bil 4. Intäkter och kostnader rullande 12-månadersresultat] [Bil 5.1. Intäktsbudget 1998 - 39 mkr] [Bil 5.2. Intäktsbudget 1998 - 41 mkr] [Bil 6.1. Budget 1998 med fördelade programkostnader - 39 mkr] [Bil 6.2. Budget 1998 med fördelade programkostnader - 41 mkr ] [Bil 7.1. Programbudget 1998 - 39 mkr] [Bil 7.2 Programbudget 1998 - 41 mkr, ökningar jämfört med 39 mkr] [ Bil 8. Intäkter 1985-1997] [Bil 9. Sammanställning kostnadsslag, 1986 - 1991 - 1996] [Bil 10.1. Översikt åren 1997-1998 - 39 mkr] [Bil 10.2. Översikt åren 1997 -1998 41 mkr]
[Bil 11. Ekonomisk verksamhetsplan för 1999] [Bil 12. Budget 1998 - sammanfattning]

17.00 - 18.00 7. AMNESTYFONDEN
- Rapport från fonden
- Radiohjälpen 1998

18.00 - 18.30 8. SPONSRINGSRÅDET
- Rådets sammansättning [Uppgift och sammansättning för Amnestys sponsringsråd]
- Rapporter

18.30 - 19.00 9. ARBETSGIVARFRÅGOR


19.00 MIDDAG

PLANERING AV STYRELSENS UTBILDNINGSHELGSöndag 27 september

09.00 - 12.00 10. FÖRSLAG TILL BUDGET 1998
- Beslut om budgetförslaget 1998
- Förberedelser inför budgetmötet [Förberedelser inför budgetmötet 1997]
- Ansökan om bidrag till lokalhyra - Malmögrupperna [Ansökan om bidrag till lokalhyra-Malmögrupperna]
- Extra ordinärt bidrag till den internationella rörelsen

11. BESLUT OM RÖRLIG BUDGET - SEPTEMBERDELEN [Rörlig budget - septemberdel]

12.00 - 13.00 LUNCH

13.00 - 14.00 12. INFÖR ICM 1997
- Emergency resolution
- Möte i Bern 3-5 oktober. Govermental Inaction
- Groupingmötet i Kampala Uganda 4-7 september [Brev från orföranden till AI Norway, AIUK, Faraoe Islands sec., Icelandic sec., Finnish sec.]
- Nomineringar till internationella kommittéer [Notice to Section Chairs regarding Membership of Standing Committees and SDC (AI index: ORG 82/03/97)]

14.00 - 14.30 13. INFÖR ÅRSMÖTET
- Tidsplan för styrelsens arbete [Tidsplan för styrelsens årsmötesförberedelser inför årsmötet i Växjö 1998]
- Fastställande av budget för årsmötet

14.30 - 15.00 14. ÖVRIGA FRÅGOR
- Protokoll från möte med specialgrupperna [Protokoll från möte med specialgrupperna ,1997 -09-11]
- Återbesättning av tjänst
- Beslut att anta Amnestygruppen för homosexuella frågor som
specialgrupp [Förslag om specialgrupp för homosexuella frågor]