Extra möte med sektionens styrelse den 7 augusti 1997 Protokoll från 1-2 augusti 1997

PROTOKOLL NR 3/97/98Extra möte med sektionens styrelse den 7 augusti 1997 - telefonsammanträde

Ledamöter Närvarande
Charlotte Dunge anmält förhinder
Christian Gräslund X
Jesper Hansén X
Christer Nordberg X
Charlotta Nordenberg X
Lars-Olof Olofsson X
Hanna Roberts X
Johanna Strandh X
Maja Åberg X

Suppleanter
Katharina Bergehed X
Åsa Fahlbeck X
Kaj Köhlquist X

Övriga
Hans Hagwall X
Lisbeth Segerlund sekreterare


Mötesordförande
Charlotta Nordenberg X

§ 42 Godkännande av dagordning

En punkt 2.b om val av justerare och rapportör till grupputskicket läggs till dagordningen. Under övriga frågor behandlas även ersättare för Anita Klum på ICM-mötet 1997 i Kapstaden.

Beslut att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.

§ 43 Val av justerare och rapportör till grupputskicket

Beslut att välja Hanna Roberts till justerare av protokollet,

att välja Hanna Roberts till rapportör till grupputskicket.

§ 44 Rapport från arbetsgruppen

Charlotta Nordenberg hänvisar till de minnesanteckningar som distribuerats till förtroendevalda styrelseledamöter och berättar att delar ur minnesanteckningarna har utgjort grund för den kravprofil som ligger som underlag till mötet. Christian Gräslund meddelar att arbetsgruppen har haft ett möte med HTF, som då har lämnat synpunkter på bl a innehållet i kravprofilen.

Charlotta Nordenberg berättar att arbetsgruppen beslutat utse Hans Hagwall som tillförordnad generalsekreterare.

Styrelsen diskuterar frågan om tf generalsekreterare. Johanna Strandh frågar om arbetsgruppen har fått ett brev som ska ha kommit från HTF idag och om man har diskuterat detta. Charlotta Nordenberg berättar att ett brev från HTF om hur de ser på det framtida arbetet tillställts styrelsen, men att man inom gruppen, av tidsskäl, inte diskuterat detta, samt att arbetsgruppen har tagit del av HTF:s synpunkter på mötet med dem och redan beaktat det i sitt arbete. Vid mötet med HTF framförde HTF att de skulle skriva ihop ett brev på kravprofil mm till styrelsen och det var det brevet som kom.

Hanna Roberts frågar när den tf generalsekreteraren ska träda in. Charlotta Nordenberg meddelar att det enligt den föreslagna tidplanen, som behandlas senare, är tänkt att den tf generalsekreterare redan nu ska träda in för att överta vissa uppgifter och att han den 1 oktober ska agera fullt ut som tf generalsekreterare.

§ 45 Kravprofil

Christian Gräslund redogör för arbetet med att ta fram en kravprofil för den nya generalsekreteraren. De synpunkter som kommit in till arbetsgruppen har varit mycket samstämmiga. Det viktigaste som framförts har varit att den nya generalsekreteraren ska vara "chef" och att det inte ska vara denna persons första chefsjobb. Övrigt som kommit fram är att personen ifråga bör känna till området mänskliga rättigheter, dock inte nödvändigtvis hur Amnesty International som organisation arbetar och fungerar. Personen ska också kunna uppträda utåt i olika sammanhang samt ha goda språkkunskaper.

Den föreslagna kravprofilen diskuteras. Lars-Olof Olofsson påpekar att det är viktigt att betona den nya generalsekreteraren framför allt ska kunna vara en god chef, då det för det utåtriktade arbetet finns andra personer såsom pressekreterare, lobbyansvaring m fl som kan träda in.

Jesper Hansén tar upp frågan om kunskaper om ideella organisationer och undrar om inte detta bör vara ett krav, med tanke på dessa organisationers speciella arbetssätt. Även Lars-Olof Olofsson efterlyser ett starkare ord och föreslår att man ersätter önskvärt med meriterande. Johanna Strandh anser att man bör lägga till att personen ifråga inte bara ska känna till hur ideella organisationer arbetar utan också hur de fungerar.

Katharina Bergehed efterlyser att man starkare betonar erfarenhet av organisationsutveckling, eftersom det med en ny generalsekreterare sannolikt kommer att bli en del förändringar i organisationen. Johanna Strandh anser vad gäller språkkunskaper att om man särskilt nämner franska och spanska, borde även arabiska läggas till, då det också är ett Amnestyspråk. Ett annat alternativ är att enbart ange krav om kunskaper i "övriga språk".

Beslut att efter de ändringar och tillägg som framförts godkänna kompetensprofilen för den nya generalsekreteraren

§ 46 Rekryteringsföretag

Christian Gräslund informerar om sina kontakter med rekryteringsföretagen Jobbcenter, Fairchild och Dufwa ledarskap.

Styrelsen diskuterar vilket företag man vill anlita och kommer fram till att Jobbcenter erbjuder det mest fördelaktiga alternativet. Larl-Olof Olofsson anser att det är viktigt att i det fortsatta rekryteringsarbetet HTF ges möjlighet att medverka vid annonsering och senare intervjuer med de sökande.

Beslut att välja Jobbcenter

§ 47 Annons

Den föreslagna texten till annons som ligger som underlag till detta möte diskuteras. Det framförs synpunkter om att det i annonsen bör stå att tjänsten medför arbete på kvällar och helger samt att resor ingår och att personen ifråga ska kunna arbeta utåtriktat. Det bör också i annonsen förklaras relationen till styrelse, sekretariat och medlemsrörelsen. Ordalydelsen uppträda naturligt stryks. Jesper Hansén efterlyser mer information om de konkreta arbetsuppgifter och den situation som man som generalsekreterare kan möta. Johanna Strandh anser att att det i annonsen också bör stå att personen ifråga ska kunna delegera.

Vidare diskuterar styrelsen förslaget om tjänstens tidsbegränsning och var annonsering ska ske. Skälet till den föreslagna tidsbegränsningen är enligt arbetsgruppen att det ger möjlighet att omvärdera och omorganisera arbetet inom organisationen. Generalsekreteraren vid IS har en tidsbegränsning om 4 år, vilket dock kan vara en något för kort tidsperiod. Någon tidsbegränsning för förlängning bör inte skrivas ut i annonsen, men kan förslagsvis vara en kortare period om tre år enligt förslag från Charlotta Nordenberg.

När det gäller annonsering, har priser också inhämtats från Göteborgs Posten och Sydsvenska Dagbladet. Det påpekas att tidningen Chef har deadline den 8 augusti. Annonsen bör också läggas in på vår hemsida på Internet. Förslag till annonsering diskuteras. Johanna Strandh föreslår att arbetsgruppen tillsammans med rekryteringsföretaget gemensamt bestämmer var annonsering ska ske.

Beslut att arbetsgruppen får i uppdrag att tillsammans med Jobbcenter utforma den slutgiltiga annonsen och besluta om var annonsering ska ske

§ 48 Tidsplan

Den föreslagna tidplanen för tillsättandet av ny generalsekreterare som ligger som underlag till mötet diskuteras. Hanna Roberts tar upp frågan om tidpunkten för tf generalsekreterarens tillträde som i tidplanen är satt till 1 oktober och hur vi fram till den 1 oktober bör hantera åtaganden, dvs när handlar det om att representera Amnesty som organisation eller när är det den nuvarande generalsekreteraren som person som efterfrågas. Ett förslag är att ordföranden kontaktar respektive organisation och frågar vad de önskar.

Charlotta Nordenberg berättar att samtal redan förts med Anita Klum om de framtida åtagandena.Beslut att godkänna förslag till tidsplan

§ 49 Övriga frågor

Lars-Olof Olofsson väcker frågan om vem som ska efterträda Anita Klum som representant på ICM 1997.

Charlotta Nordenberg berättar att Kerstin Höijer är tillfrågad och har accepterat.

Lisbeth Segerlund Hanna Roberts

Charlotta Nordenberg