Protokoll från möte med specialgrupperna ,1997 -09-11 Underlag till styrelsemöte 1-2 augusti 1997

97.09.11

MÖTE MED SPECIALGRUPPERNA

Närvarande specialgrupper:
Cecilia Stridsby (Barn), Anders Mårtensson (Dödsstraff), Brita Grundin (Tortyr), Geoffrey Wirschubsky och Björn Skollander (Homosexuella frågor), Birgit Feychting och Inger Sjöberg (Hälso- och sjukvård), Bertil Ottosson (Fackliga frågor), Petra Larsson och Robert Hårdh (Juristgruppen), Jan-Erik Lundeberg och Bengt Bergquist (MEC/MSP)

Närvarande från styrelsen/sekretariatet:
Jesper Hansén, Åsa Fahlbeck, Charlotta Nordenberg, Lars-Olof Olofsson, Kaj Köhlquist, Christian Gräslund, Hans Hagwall, Anita Klum, Malin Flobrink, Lisbeth Segerlund, Sofia Nordenmark

Mötet inleddes med en kort presentation av styrelsen/sekretariat. Därefter presenterade varje specialgrupp sig själva och tillfälle till frågor gavs.

Specialgrupperna hade tre punkter som man gemensamt ville framföra till styrelsen:

1. Resolutioner till ICM 1997

Specialgrupperna framförde att de gärna medverkade i förberedelsearbete vad gäller resolutionerna eftersom de har fackkunskaperna och tyckte det var synd att de hitintills inte hade utnyttjats. Som exempel nämndes att Juristgruppen hade fått vissa uppgifter från A-utskottet, vilket gruppen uppskattat.

Det framfördes också önskemål om att styrelsen/utskotten/ICM-delegationen bör ta initiativ till att informera specialgrupperna i de fall någon resolution berör en viss grupp. Det ansågs viktigt att ta tillvara kunskaper utanför styrelsen. Specialgrupperna kommer att få innehållsförteckningen över samtliga resolutioner.

2. Utbildning

Specialgrupperna vill även här påminna om den fackkunskap som grupperna har och att denna kan komma till nytta när Amnesty ordnar utbildningar av olika slag. Detsamma gäller kampanjer eller liknande.

Specialgrupperna informerades om att det redan finns ett utbildarnätverk inom Amnesty som specialgrupperna kan anmäla sig till. Dessutom är det möjligt för att på eget initiativ ordna utbildningar, med tanke på att att distrikten efter årsmötesbeslut om gruppavgift till distrikten nu förfogar över medel.

3. Ekonomi

Specialgrupperna tycker det vore bättre att de gemensamt lägger fram ett budgetförslag till styrelsen, i stället för att varje specialgrupp själva försöker äska medel till olika aktiviteter. Styrelsen kan därefter besluta om budgeten för specialgrupperna i helhet och sedan fördelas till grupperna.

Allmänt var specialgrupperna mycket nöjda med att få tillfälle att träffa styrelsen och varandra.