Rörlig budget - septemberdel Underlag till styrelsemöte 1-2 augusti 1997


Till: styrelsen
Från: sekretariatet/Anna Karin Wesslenius
Datum: 19 september 1997Rörlig budget -septemberdelen

Den rörliga budgeten består av tre delar, om vilka beslut fattas i mars, juni och september. Nu är det dags för den tredje delen - september. Beslutet omfattar följande 316 tkr:


Samordningsgrupper Internationellt utbildning 16 tkr
Medlemmarna Återvärva f.d. medlemmar 100 tkr
Insamlingarbete 'Gräv där du står' oktoberbrev 100 tkr
Sekretariatet Verksamhetsberoende kostnader 100 tkr


De ekonomiska förutsättningarna
Utfallet till och med augusti ligger drygt 1 200 tkr lägre än föregående år. Av denna minskning är drygt 700 tkr hänförbara till de sänkta gruppavgifterna, och drygt 250 tkr till minskade försäljningsintäkter. Almanackan går sämre än förra året, och utfallet nu är nästan 200 tkr under förra årets nivå. De delbetalande medlemmarna står för en minskning på drygt 650 tkr, medan de helbetalande ligger över 1996 års augustiresultat med nästan 500 tkr tkr. Denna snedfördelning kan till viss del förklaras av det stora antal nya delbetalande vi fick under 1996. Bortfallet bland nya medlemmar är nästan dubbelt så högt som bland gamla. Under 1996 fick vi ränteintäkter under året eftersom vi investerade i statsskuldväxlar som föll ut med ränta. I år har vi inte köpt några stadsskuldväxlar, utan investerar pengarna på sådant sätt att den stora ränteintäkten kommer att komma 31/12 1997.

Kontot insamlingar går aningen bättre än förra året. Utfallet efter augusti ligger drygt 50 tkr över augustiutfallet 1996. Andra positiva inslag är att gruppgåvorna visa ett högre utfall än 1996, nästan 200 tkr. Human- och Hjälpfonderna går bra och ligger i dagsläget drygt 1 850 tkr över budget.

Prognosen efter augustiutfallet pekar på att intäkterna kommer att hamna på ca 38 200 tkr, alltså på budget. I den prognosen är Humanfonden upptagen till 5 400 tkr, 200 tkr under vad den skulle ha gett i utdelning per den sista augusti. Kostnaderna såg efter första tertialgenomgången ut att bli högre än den reviderade budgeten. När åtta av årets tolv månader gått ser situationen på kostnadssidan bättre ut. Vi vet att personalkostnader blir högre än budgeterat. Eftersom förhandlingarna om 1996 års löner inte var klara när budgeten lades blev budgeten för låg. Vi vet vidare att det kommer att bli svårt att realisera den verksamhetsberoende kostnadsminskningspost som finns under programmet 'Sekretariatet'. Programkostnaderna däremot ser ut att hamna under budget. Efter 8 månader har 56,2% av årsbudgeten använts. Vår verksamhet är inte av det slaget att den är jämnt fördelad över året, och någon andra tertialgenomgång har ännu inte genomförts. En relevant jämförelse kan göras och det är med förra året. Efter åtta månader hade 58,9% av budgeten använts, och efter hela året ca 95%. Skulle vi hamna på 95% av programbudgeten i år skulle det i kronor innebära ca 600 tkr under budget.

Kostnadsbudgeten är redan nedskuren, och prognosen för årsutfallet ser ut att sluta på den reviderade budgeten eller strax över, och prognosen för intäkterna ligger på budget 38 200 tkr. Av de 316 tkr som beslut ska fattas om är 200 tkr intäktsgenererande, 100 tkr som gäller insamlingsaktiviteter i år och 100 tkr som gäller medlemsvärvning och där intäkterna kommer 1998. Därför föreslår sekretariatet att den rörliga budgetens septemberdel antas i sin helhet. Ett sådant beslut bör innebära att den ekonomiska ställningen vid slutet av året kommer att vara minst lika god som den prognosticerades då den ursprungliga budget fastställdes.


Förslag till beslut
att den rörliga budgetens septemberdel antas i sin helhet