Uppgift och sammansättning för Amnestys sponsringsråd Underlag till styrelsemöte 1-2 augusti 1997

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet/Olle Torefeldt
Datum: 970918


Förslag till uppgift och sammansättning för Amnestys sponsringsråd

På uppdrag av styrelsen presenteras förslag till uppgift och sammansättning för svenska sektionens sponsringsråd.

Sponsringsrådets funktion under våren 1997
Under våren 1997 har Amnestys nyinrättade sponsringsråd sammanträtt vid fyra tillfällen. I rådet har fem personer ingått, varav tre från Amnesty. Från styrelsen vice ordförande Magnus Brattgård, och från sekretariatet generalsekreterare Anita Klum samt handläggaren av sponsringsfrågor Olle Torefeldt som också varit sammankallande. De två övriga är Bo Ekman från Nextwork Ekman AB som representerar näringslivet och Uno Grönqvist, sponsringskonsult som arbetat fram sektionens nya riktlinjer för sponsring.

Sedan hösten 1996 har samtidigt en annan sponsringskonsult, Per-Åke Thall, haft uppdraget att söka sponsorer till Amnestys Ungdomskampanj hösten 1997. Tillsammans med - i tur och ordning - programchef Kristina Båth, projektansvarige för ungdomskampanjen Fredrik Kron och Olle Torefeldt har Per-Åke Thall kontaktat och träffat representanter för ett 40-tal företag. Detta arbete gav dock inget resultat och nu när ungdomskampanjen har startat kommer samarbetet med Per-Åke Thall att avslutas. Han har i uppdrag att inkomma med en rapport om höstens och vårens erferenheter av att söka sponsring av en Amnestykampanj.

Sponsringsrådets möten har under våren varit av sonderande och informationsutbytande karaktär. Bo Ekman har dessutom arbetat fram ett eget förslag till internationellt kampanjupplägg för Amnesty under 1998 års AFMR 50-år kampanj. Anita Klum och Olle Torefeldt arrangerade den 15-18 augusti 1997 ett möte mellan Bo Ekman och IS generalsekreterare Pierre Sané för att knyta Bo Ekmans kontakter och idéer till det internationella kampanjupplägget. Sedan dess har Bo Ekman diskuterat direkt med Pierre Sané och IS i denna fråga och hållit den svenska sektionen informerad via Anita Klum. Det är viktigt att betona att Bo Ekmans arbete inte utförs på uppdrag av den svenska sektionen, utan att inititiativet varit hans eget. Det betyder också att ett eventeullt internationellt sponsringsupplägg framarbetat av Bo Ekman måste förankras via IS även i Sverige. I den svenska sektionen är generalsekreteraren kontaktperson för Bo Ekman i denna fråga.


Rådets uppgift och sammansättning
Sponsringsarbetet i den svenska sektionen hösten 1997 och våren 1998 kommer att i allt väsentligt präglas av att lägga upp en konkret sponsringsstrategi för Radiohjälpens höstinsamling 1998. Höstinsamlingen är ett unikt tillfälle att starta ett sponsorsamarbete med företag, som sedan i lämpliga fall bör löpa under flera år. Rådets funktion bör därför framöver ha karaktären av en arbetsgrupp för sponsring, likt andra grupperingar som i detalj kommer att planera aktiviteter inom höstinsamlingen. Det gäller områden som gruppernas/distriktens kampanjarbete/insamling, centrala insamlings/medlemsvärvningsaktiviteter, TV-galan, marknadsföringsarbetet, etc. Dessa gruppers arbete knyts ihop av den projektledare som anställs för höstinsamlingen tillsammans med några nyckelmedarbetare inom Amnestys sekretariat.

Sponsringsrådet bör kunna besluta om arbetsstrategier som leder fram till eventuellt avtal som sedan sektionens styrelse beslutar om. För det krävs en person som kan representera styrelsen i rådet och som direkt kan ge styrelsens kommentarer, styra arbetet i den riktning sektionsstyrelsen önskar, och snabbt kunna rådgöra med styrelsens ledamöter när detta behövs. Representanten för styrelsen kan vara en styrelsemedlem eller inte, det väsentliga är att representanten har styrelsens mandat att representera styrelsens åsikter och att föra sponsringsarbetet framåt.

Detta är inte minst viktigt när det gäller att snabbt ta ställning till hastigt uppkomna möjligheter till fördelaktiga avtal, och under intensiva förhandlingsfaser med tänkbara sponsorer. Kan vi inte i möjligaste mån tillmötesgå näringslivets krav på snabbhet, handlingskraft och resultat minskar möjligheterna drastiskt att nå avtal med intresserade företag. Det betyder också att sponsringssrådets ledamöter tidvis måste ha täta kontakter utöver gruppens möten, över telefon, fax och e-post.

Förslag till beslut
I den aktuella situation Amnesty nu står i föreslås att sponsringsrådets sammansättning är densamma som tidigare, med undantag för att vi lämnar öppet för vem styrelsen utser som representant.