Tidsplan för styrelsens årsmötesförberedelser inför årsmötet i Växjö 1998 Underlag till styrelsemöte 1-2 augusti 1997

97.09.16
Tidsplan för styrelsens årsmötesförberedelser inför årsmötet i Växjö 1998
1997

27-28 september Jan Nygren rapporterar om förberedelserna inför årsmötet.
Styrelsen godkänner arrangörernas budgetförslag.
Styrelsen fastställer tidsplan för årsmötesförberedelserna.

29 nov-30 nov Styrelsen beslutar om;
*årsmötesavgift
*senaste anmälningsdag
*reseersättning
*förslag till arbetsordning och årsmöteshandbok
*direktiv för distriktens, samordningsgruppernas och specialgruppernas
verksamhetsberättelser
samt diskuterar grovplanering för årsmötet.
Styrelsen diskuterar vilka förslag som kan färdigställas redan nu.
1998

januari Kallelsen går ut i Amnesty Press nr 1/98

11 januari AU beslutar om grovplan för årsmötet.
AU diskuterar förslag på;
*utländska gäster
*ordförande/rapportörer
*utländska sektioner som bör bjudas in
*arbetsfördelning inom styrelsen
*hur motionerna skall behandlas

24-25 januari Styrelsen fastställer förslag till årsmötet.
Beslut om ovanstående punkter.

22 februari AU ger direktiv för beredandet av styrelsens yttranden över inkomna motioner
samt tar del av och kommenterar förslag till verksamhetsberättelse.

7-8 mars Styrelsen fastställer verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för 1997.
Styrelsen fastställer yttranden över inkomna motioner, ev. ytterligare egna förslag
till årsmötet och förslag till dagordning.

27 mars Årsmöteshandlingarna skickas ut.

april Verksamhetsberättelsen (deadline i början av februari) går ut i Amnesty Press
marsnummer /98

26 april AU gör avstämning inför årsmötet.

7 maj Styrelsemöte i Växjö

8-10 maj Årsmöte

10 maj Konstituerande styrelsemöte