Bil 1. Sekretariatets verksamhetsplan 1998 i sammanfattning Underlag till styrelsemöte 1-2 augusti 1997

Bilaga 1


SEKRETARIATETS VERKSAMHETSPLAN 1998 I SAMMANFATTNING


1. Utredning och aktioner

Land- och temakampanjer (Mål 4)
Delta i de kampanjer och aktioner som aviseras från IS. De stora kampanjerna för 1998 är en om den Allmänna Förklaringen för MR - 50 år, som inleds redan i december 1997, och en om USA. Antalet aktioner under året beräknas till ca 8-10. Vi deltar också i den årligen återkommande kvinnoaktionen, den fackliga aktionen, Amnestyveckan samt i olika snabba aktioner.
Följa det internationella kampanjarbetet genom att delta i planeringsmöten för kampanjer inför 1999 och andra möten för kampanjsamordnare. Fortsatt samarbete med de nordiska kampanjhandläggarna. Produktion av och tryckning av kampanjmaterial såsom rapport, affischutställning, foldrar. Planeringsmöten med samo planeras.

IGO/NGO - lobby (Mål 4)
Föra ut Amnestys synpunkter kring MR-frågor till regering och UD. Fortlöpande förmedla information till regering och UD, vad gäller frågor som rör bl a EU, FN:s olika organ, OSSE, Europarådet.

Fortlöpande agera på de aktioner som föreslås av Amnestys EU-kontor och IS. Delta i intersektionellt möte för EU-sektionernas kontaktpersoner och i EU-föreningens årsmöte. Avgift till EU-föreningen. Utveckla kontakterna med svenska EU-parlamentariker genom besök i Bryssel för möten med parlamentarikerna. Sekretariatsanställd eller medlemmar i "lobbygruppen" deltar i distriktsmöten för att föra ut information om sektionens arbete med lobby i allmänhet och EU-föreningens arbete i synnerhet. Inrätta en arbetsgrupp med uppgift att stödja lobbyarbetet, bestående av exempelvis representanter från samordningsgrupper, specialgrupper eller andra intresserade. Kostnader för gruppens möten och i förekommande fall resor.

Förbereda möten med MR-gruppen i riksdagen. Förse riksdagsmännen med information i samband med utländska besök, riksdagsmännens olika resor, underlag till motioner mm.

Flyktingfrågor (Mål 4)
Bistå flyktingombuden med relevant information. Två utbildningstillfällen samt två terminsträffar planeras för flyktingombuden. Besvara frågor från myndigheter, advokater, organisationer och enskilda. Vidare sprida av information bl. a. i form av riktad information till centrala myndigheter samt riksdag och regering. Uppvakta myndigheter för att fästa deras uppmärksamhet på vissa ärendekategorier, på förhållandena i vissa länder etc, att i vissa fall vädja till myndigheter i individuella ärenden. Regelbundet samarbeta och hålla kontakt med bl a Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar och med UNHCR.

Amnestyfonden
Administrativt bidrag till Amnestyfonden.


2. Medlemsaktiviteter

Specialgrupper (Mål 7)
Löpande ge service och stöd till specialgrupperna. Initiera deltagande av specialgrupper i externa möten. t. ex. ambassadbesök. Erbjuda representanter från specialgrupperna att delta i intersektionella möten och andra utbildningar
Vidareutveckla nätverk kopplade till specialgrupperna och målgruppsarbetet inom sektionen i enlighet med tankarna i aktivistutredningen. Medverka till att mänskliga rättigheter ges ökat utrymme i undervisningen på SWEDINT, Försvars-och Polishögskolorna. Samarbeta med andra amnestysektioner, i första hand de nordiska.


Arbetsgrupper (Mål 7)
Bistå vid start av nya grupper och ge stöd åt befintliga, administration som registrering av grupper, aktionsfall och ekonomi. Genomföra gruppsekreterarkurser. Ge stöd och service till grupper i arbetet med aktionsfall, agera som samarbetslänk mellan IS, samo och grupper. Besök på IS.

Distrikt (Mål 7)
Ge distrikten och distriktsombuden den service de behöver och skapa förutsättningar för utveckling av distrikten i den riktning handlingsplanen och aktivistutredningen anger. Besök av och hos distrikt förekommer. Ett distriktsombudsmöte arrangeras i september. I anslutning till mötet arrangeras en utbildning för nya distriktsombud. En vidareutbildning för distriktsombud arrangeras under våren.

Samordningsgrupper (Mål 4)
Bistå samordningsgrupper i arbetet med aktionsfall och RAN. Initiera land-och temaseminarier i Sverige för grupper samt bistå samo- och RAN-samordnare vid organiserandet av seminarier. Erbjuda samo centralt organiserade utbildningar nationellt, internationellt och intersektionellt. I samarbete med samo arrangera intersektionella möten i Sverige. Rekrytera nya samo vid behov och genomföra utbildning av dessa. Delta i internationellt handläggarmöte och ett nordiskt handläggarmöte

Medlemsutbildning (Mål 5)
Medlemsutbildningsverksamheten genomförs i enlighet med mål formulerade i medlemsutbildningsprojektet.
I basverksamheten ingår Gruppsekreterarkurs, Distriktsombudsutbildning, Grund- och vidareutbildning av flyktingombud, Informtörsutbildning 1 och 2, Utbildning för utbildare 1 och 2, samt att bistå berörda handläggare i Utbildning av nya samordnare och Utbildning av/för specialgrupper.

Utbildning av medlemmar i åtagandet och mänskliga rättigheter planeras. Deltagaravgiften ska täcka kost och logi. Erbjuda medlemmarna en utbildningshelg inför årets stora kampanj/-er för att underlätta deltagande i kampanjen. Utbildningarna är avgiftsbelagda dvs deltagaren/gruppen/distriktet står för kost och logi.

Blixtaktioner (Mål 4)
Arbetet med BA innebär bl a att upprätthålla ett aktivt blixtaktionsnätverk, att agera på speciellt brådskande BA och att stimulera BA-mottagarnas arbete. Utskicket av blixtaktioner för juniorer görs en gång per månad.

Kortkampanjen och Pådraget (Mål 4)
Producera elva nummer av KortKampanjen och åtta nummer av Pådraget.

3. Främja de mänskliga rättigheterna

MR-undervisning (Mål 1)
I MR-undervisning ingår samarbetet inom SAMFI, arbetet för MR i skolan och att följa MR-undervisningsfrågorna internationellt. Årligen genomförs i SAMFI:s regi möten för SAMFI-gruppen, Ungdomsforum och en Lärarutbildarkonferens. Stärka Amnestys arbete för de mänskliga rättigheterna i skolan genom att göra lärare i årskurserna 7-9 och på gymnasiet intresserade av att använda vårt nya skolmaterial och genom att utbilda lärare i hur man kan arbeta med det nya skolmaterialet.

4. Medlemmar och organisation

Regional verksamhet (Mål 7)
Samordna och stödja regionens fyra distrikt och deras medlemmar.

Aktivistcentrum (Mål 7)
I det högre alternativet ingår start av ett aktivistcentrum från och med den 1 augusti 1998.

Ungdomssatsning (Mål 7)
Upprätthålla ungdomsnätverket genom utskick av ungdomstidning, innehållande aktionsmöjligheter, samt uppdaterad information om grupperna. Konsultativ verksamhet samt stöd till nya grupper med material, besök, utbildning etc. Planering av ett nordiskt ungdomsläger sommaren 1998. Stöd till central ungdomsgrupp. Integrering av ungdomsarbete i Allmänna förklaringen -50 år kampanjen. I det lägre alternativet kommer endast delar av dessa aktiviteter att kunna genomföras.


Utveckling AI (Mål 8)
Stöd till finländska sektionen i form av att sektionen betalar resekostnader för finländska sektionens deltagare i en del internationella möten.


Intersektionella möten (Mål 8)
Internationella kontakter genom deltagande i olika möten såsom besök på andra sektioners årsmöten och då särskilt de i vår sektionsgruppering samt de nordiska sektionernas. Deltagande i det årligen återkommande Director´s Forum samt i ett nordiskt möte planeras. Sektionsgrupperingen har ett möte årligen som vi deltar i.


Personalutbildning (Mål 5)
Erbjuda personalen viss utbildning.

Årsmötet (Mål 7)
Produktion av årsmöteshandlingarna. Resor för granskningskommittén.

Styrelsen (Mål 7)
Löpande bistå sektionsstyrelsen med service och stöd. Planera och följa upp styrelsens möten.

ICM (Mål 8)
Delta i internationellt kassörsmöte.

Budgetmöte (Mål 7)
Anordna sektionens årliga budgetmöte.

Verksamhetsplanering (Mål 7)
Samordna arbetet med framtagande av sektionens verksamhetsberättelse. Bevaka genomförandet av den internationella handlingsplanen (LAP) inom den svenska sektionen och av sektionens Handlingsplan.

Resor och diverse
Medel för oförutsedda utgifter och för resor.

5. Information och kommunikation

Massmedia (Mål 3)
Amnesty ska förbli en välprofilerad del av nyhetsflödet, samt delta aktivt på tidningars debattsidor och i etermedias magasinsprogram. Amnesty ska också arbeta för att öka enskilda journalisters kunskaper om åtagandet genom särskilda seminarier och på annat sätt. Arbetsgrupper, samo och specialgrupper ges stöd för att bedriva eget mediaarbete. Arbetet med massmedia är fortsatt en integrerad del av kampanjarbetet.

Årsrapporten (Mål 4)
Publicera Amnesty Internationals årsrapport på svenska via Internet. Det arbetet omfattar översättning, granskning, korrekturläsning samt elektronisk publicering via Internet och ryms i det högre alternativet. I det lägre alternativet översätts enbart en sammanfattning och publiceras via Internet och i en enkel trycksak.

Landinformation (Mål 4)
Integrera landinformation i sekretariatets opinionsbildande arbete genom att effektuera beställningar och ansvara för prenumeration av landinformation. Sammanställa och uppdatera informationspaket om dödsstraffet, tortyr, barn etc i samarbete med specialgrupp/samo. Ta emot och förmedla relevant information till IS samt bearbeta och översätta denna.


Amnesty Press (Mål 2)
Produktion och utgivning av sex nummer av tidningen AmnestyPress.

Marknadsföring och informationsmaterial (Mål 2)
Nytryckning av grundläggande informationsmaterial.

6. Finansiell stabilitet och tillväxt

Medlemmarna (Mål 2)
Återvärvning av medlemmar sker genom brev- och telefonpåminnelser. Nyrekrytering planeras genom bl a externa utskick I det högre budgetalternativet är medlemsantalet beräknat till 74 125 medlemmar och medel avsatt för bl a externa utskick, ibladningar och direktreklam. I det lägre alternativet är medlemsantalet beräknat till 71 450 och främst bearbetning av det egna registret planerad.

Insamling (Mål 2)
Vi ska samla in budgeterade intäkter på intäktsslagen insamlingar, AmnestyGiro, AmnestySupporter, Humanfonden
och Hjälpfonden. Sex givarbrev planeras förenat med rekrytering av givare efter analys av vårt eget register. I det högre alternativet ingår ytterligare extern rekrytering genom t ex ibladningar och direktutskick.

Försäljning (Mål 2)
Detta avser inköp av rapporter från IS och andra sektioner, samt inköp av gruppmaterial för försäljning.
I det högre alternativet finns medel för planering av eventuell gemensam nordisk försäljningsverksamhet.

Almanackan (Mål 2)
Produktion och distribution av Amnestys väggalmanacka

Registeranalys (Mål 2)
I det högre alternativet ingår en projektanställning för fördjupat arbete med analys av vårt register med syftet att på sikt öka intäkterna.

7. Gemensamma kostnader

Sekretariat
Förse sekretariatet med lokaler och därtill hörande service i form av städning, kontorsmaterial och utrustning, försäkringar, el, tele, porto etc.

Personal
Under 1998 beräknas vi ha 25,75 fasta tjänster.


8. Internationella rörelsen
IS-avgift