Utvecklingen inom Amnesty - till distriktsombudsmötet 1997 Underlag till styrelsemöte 1-2 augusti 1997

97.09.18
Till Distriktsombuden

Utvecklingen inom Amnesty
eller
Vart är Amnesty på väg?

Årsmötet i Uppsala 1997 beslutade " att initiera en diskussion på alla nivåer inom svenska Amnesty om vart organisationen är på väg och om vilka frågor som skall stå i centrum för vårt arbete nu och i framtiden, att ge styrelsen i uppdrag att ansvara för beredningen av diskussionen samt att underlag skall presenteras för distriktsombuden vid mötet i september för framtida diskussion i distrikten, att medlemmar utanför styrelsen skall ges ett avgörande inflytande i detta arbete." (Beslut 44)

Varför frågar så många: "Vart är vi på väg?" i stället för: "Vart vill vi gå?

Utvecklingen inom Amnesty skall främja arbetet för de mänskliga rättigheterna. Vem bestämmer utvecklingen? Vilket ansvar har vi själva för att påverka vart vi skall gå?

Vi måste tillsammans besvara frågorna:

- Vad skall Amnesty arbeta med?
- Hur skall vi arbeta?
- Hur skall vi organisera oss?
- Hur skall vi finansiera verksamheten?

För att få en så bred diskussion som möjligt på alla nivåer, föreslår vi att distrikten håller seminarier kring Amnestys utveckling. Målen för seminarierna skall vara dels att få igång diskussionerna, dels att utforma konkreta förslag i form av motioner till årsmötet, debattinlägg i AmnestyDebatt, AI-snack (en diskussionsdatabas), förslag till styrelsen etc.
Startskottet för diskussionerna, som sen skall föras ute i distrikten, avfyras på distriktsombudsmötet. Ett seminarium på årsmötet i Växjö samlar upp de förslag och synpunkter som kommit fram och som sedan kan utgöra en grund för nästa handlingsplan, som skall börja gälla år 2000.

Vi hoppas på stimulerande diskussioner i distrikten och ser fram emot era förslag och synpunkter.
               Stockholm den 14 september 1997

Styrelsens C-utskott1. Vad skall Amnesty arbeta med?

Vem är organisationen till för?
Skall vi behålla vårt nuvarande åtagande?
Skall vi utöka eller begränsa det? I så fall med vad?


2. Hur skall vi arbeta?

Hur utvecklar vi våra arbetssätt och arbetsformer så att de på bästa sätt främjar arbetet för de mänskliga rättigheterna?
Hur utvecklar vi våra metoder för att kunna stoppa nya former av kränkningar och förtryck?
Skall vi anpassa vårt arbetssätt inte enbart efter förtrycket utan även efter hur vi kan få medlemmar engagerade?
Skall vi hålla fast vid arbetet för individer och det individuella engagemanget?
Vad vill vi med våra medlemsvärvningskampanjer? Är medlemsvärvning och ett högt antal medlemmar ett mål i sig?
Vilka slags medlemmar vill vi ha?


3. Hur skall vi organisera oss?

På vilket sätt kan vi utveckla vår organisation t.ex. distriktsarbetet?
Hur genomför vi på bästa sätt handlingsplanen?
Hur påverkar vi besluten om prioriteringar och resursfördelning?
Hur utvecklar vi beslutsprocessen och demokratin inom Amnesty?
Hur utvecklar vi kommunikationen mellan styrelse, distrikt, olika grupper etc?
Hur fördelar vi ansvaret?
Hur utvecklar vi arbetet med att göra handlingsplanen till ett arbetsinstrument?
Hur följer vi upp och utvärderar handlingsplanen?
Hur vill vi att grupperna ser ut i framtiden?
Om vi vill att Amnesty skall förbli en aktiviströrelse, hur utvecklar vi medlems- och gruppstrukturen så att fler får möjlighet att vara aktiva?
På vilket sätt kan decentralisering och utlokalisering bidra till utvecklingen?
Vilka delar av verksamheten kan eller vill vi ta ansvar för?

4. Hur skall vi finansiera verksamheten?

Hur vill vi att verksamheten skall finansieras nu och i framtiden?
Vad skall pengarna användas till?
Vem skall ansvara för pengarna?
Var skall ansvaret för insamling och medlemsvärvning ligga - centralt eller lokalt?
I dag samlas alltmer pengar in centralt. Hur påverkar det demokratin i organisationen?