Resultatrapport för november 2001 Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2001

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 14 december 2001


Resultatrapport för november 2001

Intäkterna till och med november månad uppgår till 24 839 tkr. November 2000 upprättades ingen fullständig månadsrapport varför det inte finns jämförelsetal för intäktsslagen Försäljning och Prenumerationer.

Intäkter från Gåvor & Bidrag understiger år 2000 med 2 254 tkr.

Inom denna intäktsgrupp understiger Insamlingsaktioner föregående år med 2 349 tkr. Insamlingsaktioner avser givarbrev. Nedgången för dessa beror delvis på att givare väljer att skänka via autogiro. Intäktsslaget Autogiro är 980 tkr bättre än föregående år. En annan delförklaring är att givare nu betalar över internet. I de fallen har det inte fram till nu varit möjligt att se om gåvan avser ett givarbrev utan denna har istället bokförts under intäktsslaget spontana gåvor < 10 tkr. Detta intäktsslag ligger i år 1 148 tkr över föregående år. Om avvikelserna läggs samman blir differensen mot föregående år -221 tkr (-2 349 + 980 + 1 148).

En viktig förklaring till nedgången för Gåvor och Bidrag är de ganska slumpmässiga intäkter vi har från testamente och enstaka stora gåvor. Utfallet för intäksslaget testamenten uppgår till 793 tkr mot 2 012 tkr föregående år (-1 219). Utfallet för intäktsslaget gåvor > 10 tkr uppgår till 221 tkr mot 802 tkr föregående år (-581). Total avvikelsen blir 1 800 (1 219 + 581).

Intäkter från Medlemsavgifter uppgår totalt till 12 332 tkr (varav autogiro 1 462 tkr). Detta är 836 tkr lägre än föregående år (94 % av förra året). Vi kommer att intäktsföra inbetalningar via autogiro i december på år 2001. Därför kommer differensen att minska ytterligare något.

Uppgifter från Human- och Hjälpfonden visar på en tänkt utdelning per september om 7 766 tkr mot föregående års faktiska om 9 766 tkr. Den beräknade Human- och Hjälpfondsutdelningen har ökat sedan oktober med 828 tkr. I augusti när senaste resultatprognosen gjordes var beräknad utdelning 7 138 tkrJörgen Persson


Kostnadsdelen är inte klar varför det saknas bilagor.