Brev från juristgruppen - 2001-11-19 Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2001

Till: Styrelsen
Från: Juristgruppen
Datum: 19 november 2001


Frågor rörande juristgruppens arbete

Sedan jag tog över som ordförande för juristgruppen i februari i år har flera frågor som rör gruppen uppkommit. Jag och resten av styrelsen skulle vilja har era synpunkter på dem och eventuellt diskutera dem med er.

Den första frågan rör juristgruppens mandat och roll som specialgrupp inom sektionen. Flera av oss upplever att gruppen inte fyller någin riktig funktion inom sektionen och att vår kompetens inte utnyttjas i tillräcklig utsträckning. Det är ett faktum att vi inte av er eller av sekretariatet åläggs juridiska arbetsuppgifter i någon större utsträckning. Ett resultat av detta är att det blir svårt att locka yrkesverksamma jurister till gruppen. Vi har upplevt att vi snarare blir behandlade som en ung, arbetsvillig kampanjgrupp, än som en juridisk specialgrupp. Detta beror förstås delvis på att det finns många jurister i sektionsstyrelsen och på sekretariatet. Vi skulle vilja att ni formulerade hur ni ser på vår roll som specialgrupp inom sektionen och vad ni förväntar er av oss. Vi skulle också vilja få ett klargörande av hur vår relation till sekretariatets lobbyansvarige ska se ut fortsättningsvis, eftersom den ansvarige på IS vill att vi ska lobba mot svenska regeringen avseende implementeringen av ICC-stadgan.

En annan fråga som knyter an till den första, rör juristgruppens ekonomiska situation. Tanken är, som vi har förstått det, att specialgrupperna ska vara självfinansierande. Detta upplever vi är problematiskt av flera skäl. För det första ligger det inte alls inom vår kompetes att syssla med insamlingaarbete, och vi ägnar ofta mycket tid och oro åt en arbetsuppgift som vi egentligen inte kan hantera särskilt bra. För det andra kommer huvuddelen av våra intäkter från den medlemsavgift vi tar ut, men vi tycker att det är märkligt att man ska behöva vara betalande medlem i två organisationer för att få vara aktiv i Amnesty. Dessutom betyder det att våra medlemmar måste betala pengar till ett konto som inte granskas av Stiftelsen för insamlingskontroll, något som på sikt kan rubba vår trovärdighet. Slutligen innebär det faktum att vi måste ha en egen, relativt stor ekonomi att vi också måste ha en kassör. Det har visat sig vara mycket svårt att hinna en person inom gruppen som vill ta på sig det ansvaret. De senaste åren har vi i princip fått tvinga en av våra medlemmar att ställa upp, och vi har dessutom fått en anmärkning i revisionsberättelsen för år 2000 avseende vissa brister.

Vi skulle vilja få era synpunkter på frågan om gruppens självfinansiering och de problem som därmed uppkommer. Vi har också förstått att den nystartade business-gruppen tilldelades en större summa pengar, och vi undrar därför hur detta går ihop med specialgruppernas självfinansiering och vilken prejudicerande effekt det får för övriga specialgrupper.

Med vänlig hälsning

Anna Dahlbäck
Ordförande för juristgruppen