Bilaga 9: Sekretariatets verksamhetsplan 2002 Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2001

Bilaga 9:

Sekretariatets verksamhetsplan 2002 (kort version)

1. Utredning och aktioner

Land- och temakampanjer

Fast Disp 1 Disp 2
Att genomföra de aktioner som aviseras i APB och som vi är ombedda att deltaga i, samt de vi själva väljer. Antalet aktioner beräknas till 8-9. Vi deltar i de årligen återkommande aktionerna: kvinnoaktionen (8 mars), fackliga aktionen (1 maj), Amnestyveckan (oktober), barnaktionen (20 november) och MR-dagen (10 december).

Deltagande i Rysslandskampanjen med start hösten 2002.

Lägga ut aktions- och kampanjmaterial på webben.
Att följa det internationella arbetet med aktioner och kampanjer. Delta i planeringsmöten inför kommande kampanjer och eventuella övergripande kampanjsamordnarmöten.

Aktiviteter i s m Rysslandskampanjen.

Lobby

Fast Disp 1 Disp 2
Föra ut Amnestys synpunkter kring MR-frågor till regering och UD.

Föra ut Amnestys budskap och göra ambassaduppvaktningar löpande under året

Följa arbetet inom EU-föreningen och delta i föreningens årsmöte

Förbereda möten med MR-gruppen i riksdagen. Förse riksdagsmännen med information i samband med utländska besök, riksdagsmännens olika resor, underlag till motioner m m.

Att producera relevant information inom området på webben.
Följa Amnestys internationella lobbyarbete och delta i intersektionellt möte för IGO-coordinators.





Flyktingfrågor

Fast Disp 1 Disp 2
Bistå flyktingombuden med relevant information samt anordna möte för flyktingombuden.

Besvara frågor från myndigheter, advokater, organisationer och enskilda. Sprida information till centrala myndigheter samt riksdag och regering.

Uppvakta myndigheter för att fästa deras uppmärksamhet på vissa ärendekategorier, på förhållandena i vissa länder etc, att i vissa fall vädja till myndigheter i individuella ärenden.

Regelbundet samarbeta och hålla kontakt med andra NGOs och UNHCR.

Delta på nationella möten och seminarier inom området.

Att producera relevant information inom området på webben.
Ge stöd till Rådgivningsbyrån.
2. Medlemsaktiviteter

Specialgrupper

Fast Disp 1 Disp 2
Ge service och stöd till specialgrupperna, involvera dessa i aktioner och kampanjer och förmedla information från IS och sekretariatet. Löpande följa specialgruppernas verksamhet och ta initiativ till deltagande av specialgrupper i externa möten, t. ex. ambassadbesök och UD-möten.

Att tillhandahålla relevant information av och för specialgrupper på webben.
Ge möjlighet för specialgrupperna att delta i internationella och intersektionella möten.

Ge möjlighet för specialgrupperna att anordna och delta i seminarier, möten och utbildning.

Ge ökat stöd till Kvinnorättsgruppen och arbetet med kvinnors rättigheter enligt Handlingsplanen.

Kostnader för utskick till specialgrupperna.
Arbetsgrupper

Fast Disp 1 Disp 2
Bistå vid start av nya grupper och ge stöd åt befintliga, t.ex. administration som registrering av grupper, aktionsfall och ekonomi. Ge stöd och service till grupper i arbetet med aktionsfall, agera som samarbetslänk mellan IS, samo och grupper.

Producera Grupptrycket.

Att tillhandahålla relevant information av och för arbetsgrupper på webben.
Besök av och hos arbetsgrupper.

Stöd till Gruppbildargruppen.

Deltagande i nordiskt möte för handläggare som arbetar med arbetsgrupper.
Distrikt

Fast Disp 1 Disp 2
Ge distrikten och distriktsombuden service.

Att tillhandahålla relevant information av och för distrikten på webben.
Besök av och hos distrikten.

Bistå vid arrangerandet av ett distriktsombudsmöte i september. I anslutning till mötet arrangera en utbildning för nya distriktsombud.
Samordningsgrupper

Fast Disp 1 Disp 2
Ge stöd och service till samordnarna.

Bistå samordnarna i arbetet med aktionsfall och RAN.

Ge startbidrag till nya samordnare.

Att tillhandahålla relevant information av och för samordningarna på webben.
Ge möjlighet för samordnarna att anordna land- eller temseminarier för grupper och medlemmar.

Ge möjlighet för samordnare att träffa handläggare på IS och utbyta kunskaper/erfarenheter med samordnare från andra sektioner.

Deltagande i intersektionella möten som arrangeras av andra sektioner

Delta i processen kring Country Review.

Deltagande i nordiskt möte för handläggare för samordnare.

Kostnader för utskick till samordnarna och prenumerationer på tidningar.
Medlemsutbildning

Fast Disp 1 Disp 2
Bistå utbildare och distrikt i utbildningsfrågor.

Ge grundutbildning till nya samordnare för att ge kunskap, kompetens och ge inspiration för arbetet.

Öka kunskapen och kompetensen bland Amnestys gruppsekreterare, samt inspirera dem för det fortsatta arbetet.

Alla aktiva medlemmar ska känna till det utvidagde åtagandet. Detta ska ske bl a via informations- och utbildningsinsatser.

Utbilda informatörer för att komma ut med Amnestys arbete externt samt informera om de mänskliga rättigheterna. På sikt ger fler informatörer fler aktiva medlemmar.

Ge stöd i kampanjarbetet genom utbildningsinsatser.

Stödja aktivismen genom satsning på ungdomsträffar.

Ge kunskap till organisationen om vikten av aktiv medlemsrekrytering och metoder för detta.

Ge kunskap till medlemmar om vikten av fundraising och olika metoder för detta.

Stödja utbildningsaktiviteter på lokal och regional nivå genom utbildarnätet och utbildning av utbildare.

Ge kunskaper gällande frivilligledarskap inom organisationen i syfte att förbättra gruppernas arbete, behålla medlemmar och rekrytera fler aktiva.
Öka kunskapen om Amnestys flyktingåtagande och det praktiska flyktingarbetet.

Underlätta och uppmuntra mediaarbetet på lokal nivå genom att öka kunskapen om olika metoder.
Blixtaktioner

Fast Disp 1 Disp 2
Förmedla BA till blixtaktionsnätverket.

Agera på speciellt brådskande BA och stimulera BA-mottagarnas arbete.

Upprätthålla Junior-BA nätverket.

Lägga ut blixtaktioner på webben
Korttkanpanjen

Fast Disp 1 Disp 2
Producera elva nummer av Kortkampanjen.
3. Främja de mänskliga rättigheterna

MR-undervisning

Fast Disp 1 Disp 2
I MR-undervisning ingår samarbetet inom SAMFI, arbetet för MR i skolan och att följa MR-undervisningsfrågorna internationellt. Årligen genomförs i SAMFI:s regi möten för SAMFI-gruppen, Ungdomsforum och en Lärarutbildarkonferens.
4. Medlemmar och organisation

Regional verksamhet

Fast Disp 1 Disp 2
Stöd till Region väst.

Projekt om frivilligarbete i Region väst fortgår t o m 2002-03-31.

Stöd till Aktivistcenter i distrikt Skåne-Blekinge (finansieras av distriktet).
Ungdomssatsning

Fast Disp 1 Disp 2
Stödja och behålla befintliga ungdomsgrupper. Starta nya.

Att tillhandahålla relevant information av och för ungdomsgrupperna på webben.
Besök av och hos ungdomsgrupper.

Möjliggöra för Ungdomsrådet att träffas.

Bistå vid arrangemang av ett ungdomsläger. för att motivera och utbilda medlemmar i ungdomsgrupper, samt att ge dem möjlighet att träffa varandra och utbyta idéer och erfareheter.
Utveckling AI

Fast Disp 1 Disp 2
Inget stöd utgår under detta program 2002.

Intersektionella möten

Fast Disp 1 Disp 2
Deltagande i det årligen återkommande Directors Forum.

Deltagande i Fundraising Working Group.

Deltagande i det nyinrättade Chairs Forum.

Personalutbildning

Fast Disp 1 Disp 2
Erbjuda personalen viss utbildning för att de skall kunna utföra och utveckla sitt arbete på ett bra och effektivt sätt.
Årsmötet

Fast Disp 1 Disp 2
Kostnader i form av resor, kost och logi för inbjudna gäster och funktionärer till årsmötet.

Kostnader i form av resor, kost och logi för personal under årsmötet.

Produktion av årsmöteshandlingar.

Produktion av verksamhetsberättelse 2001.

Omkostnader för Granskningskommittén.

Att erbjuda medlemmarna möjlighet att följa årsmötet via webben.
Kostnader för planeringsmöte med det arrangerade distriktet.
Styrelsen

Fast Disp 1 Disp 2
Löpande bistå sektionsstyrelsen med service och stöd. Planera och följa upp styrelsens möten.

Rese- och boendekostnader i samband med styrelsemöten.

Rese- och boendekostnader för utskott och av styrelsen utsedda arbetsgrupper.

Övriga kostnadsersättningar för styrelsen, utskott och av styrelsen utsedda arbetsgrupper.
ICM/Internationella möten

Fast Disp 1 Disp 2
Delta i internationellt kassörsmöte
Valberedningen

Fast Disp 1 Disp 2
Omkostnader för valberedningen.
Budgetmöte

Fast Disp 1 Disp 2
Anordna sektionens årliga budgetmöte.
Verksamhetsplanering

Fast Disp 1 Disp 2
Samordna arbetet med framtagande av sektionens verksamhetsberättelse.

Bevaka genomförandet av den internationella handlingsplanen (TAP) inom den svenska sektionen och av sektionens Handlingsplan.

Hålla planerings- och utvärderingsmöten på Sekretariatet.
Allmänna reskostnader och oförutsedda utgifter

Fast Disp 1 Disp 2
Medel för resor och oförutsedda utgifter. Medel för resor och oförutsedda utgifter.
5. Information och kommunikation

Massmedia

Fast Disp 1 Disp 2
Distribuera pressmeddelanden som kommer via IS eller produceras av sektionen.

Bearbeta och besvara förfrågningar från media.

Producera information och pressnotiser på webben.
Prenumerera på pressklipp.

Delta i internationellt möte för pressekreterare.

Införskaffa relevant litteratur på området.
Årsrapport

Fast Disp 1 Disp 2
Ingen översättning av årsrapporten kommer att göras 2002.

MR-information

Fast Disp 1 Disp 2
Effektuera beställningar av landinformation.

Göra landinformation och allmän information om Amnesty tillgänglig på webben.

Ta emot och förmedla relevant information till IS samt bearbeta och översätta denna.
Kostnader för inköp och distribution av landrapporter.

Amnesty Press

Fast Disp 1 Disp 2
Produktion och utgivning av fyra nummer av tidningen AmnestyPress.

Publicera delar av Amnesty Press på webben.
Marknadsföring och informationsmaterial

Fast Disp 1 Disp 2
Producera basmaterial i form av trycksaker.
Basinformationen har som syfte att informera intresserade och nya medlemmar om Amnestys verksamhet och på vilka sätt man kan stödja och engagera sig i Amnesty. Målet är att materialet ska locka intresserade att bli medlemmar/ givare och locka medlemmar att bli aktiva.

Marknadsföra Amnesty via webben.
Att fortsätta arbetet med en kommunikativ plattform
6. Finansiell stabilitet och tillväxt

Medlemmarna

Fast Disp 1 Disp 2
Aktiviteter för att förmå sektionens medlemmar att förnya sitt medlemskap i Amnesty. Avisering uppdelad på telemarketing till en mindre grupp medlemmar, utskick till den större gruppen samt två påminnelser via brev. Målsättningen är att så många som möjligt att sektionens medlemmar ska betala sin medlemsavgift via autogiro samt att minska avhoppssiffrorna. Ett medgivandebesked för autogiro kommer därför att ingå både i avseringen och den första påminnelsen.

Möjliggöra att bli medlem via webben, bl a genom betalningslösning.

Påminnelse i form av telemarketing till medlemmar som inte varken har förnyat sitt medlemskap via aviseringen eller brevpåminnelser.

Brevutskick för att återvärva de medlemmar som har lämnat Amnesty under de senaste två åren.

Medlemsvärvningsaktiviteter i form av ett större DM-utskick samt en telemarketingaktivitet för att värva medlemmar bland Amnestys givare. Medlemsvärvning kommer också ske genom DirektDialog under våren. Målet är bryta den negativa trenden på medlemssidan och att stabilisera medlemsantalet.

Slutföra medlemsundersökningen som startade under hösten 2001 för att den under året ska kunna användas för det fortsätta arbetet med medlemsvård.

Utskick av information till nya medlemmar och till personer som är intresserade av Amnesty.
Insamling

Fast Disp 1 Disp 2
Sex givarbrev för att samla in budgeterade intäkter hos Amnestys egna givare och medlemmar. Målsättningen är att försöka vända den nedåtgånde trend som givarbreven lidit av de senaste åren. För att göra detta krävs fortsatta tester, utveckling av själva breven samt utveckling av selekteringsmöjligheterna i vårt register.

Administratriva kostnader för att kunna ta emot betalningar via bank- och postgiro.

Möjliggöra insamling via webben, bl a genom betalningslösning.
Samla in budgeterade intäkter på intäktsslagen insamlingar, AmnestyGiro, AmnestySupporter, Humanfonden och Hjälpfonden.

Fundraising i samband med kampanj, framför allt i form av annonsmaterial att användas vid kostnadsfritt annonsutrymme. Mycket små resurser kommer under året att finnas för att profilera Amnesty externt.

Rekrytera nya bidragsgivare. En stor del av detta arbete kommer under året att ske med fokus på det för Amnesty nya området "big gifts". Här handlar det om att testa vad som fungerar, bearbeta mindre grupper än tidigare och använda nya metoder. Registret har en viktig roll för att kunna göra selekteringar.

För att värva nya givare kommer också en satsning på DirektDialog att göras under våren för att värva givare direkt till autogiro. En aktivitet som gick mycket bra 2001 och som vi anser har stor potential på längre sikt, både för givar- och medlemsvärvning. Möjligheterna att använda metoden på frivillig basis kommer också att ses över.

En större satsning riktad mot företag sker under året genom den projektanställda som kommer att arbeta för att utveckla AmnestySupporter och andra typer av företagssamarbeten. Detta kommer bland annat att ske genom utskick och telefonkontakter. I arbetet ingår även att försöka skapa sponsringssamarbeten med företag.

Värva fler sparare till Humanfonden och Hjälpfonden.

Sprida information om möjligheten att testamentera pengar till Amnesty för att på detta sätt bredda den finansiella basen. Ta juridisk hjälp i de fall inkomna testamenten överklagas av t ex anhöriga.

Administrativa kostnader för att kunna ta emot betalningar via internet, ta emot medgivandebesked för autogiro o s v.
Försäljning

Fast Disp 1 Disp 2
Inköp av rapporter från IS och andra sektioner samt inköp av gruppmaterial för försäljning
Almanackan

Fast Disp 1 Disp 2
Produktion av Amnestys almanacka som distribueras till alla medlemmar.
7. Gemensamma kostnader

Sekretariatet och personal

Fast Disp 1 Disp 2
Förse sekretariatet med lokaler och därtill hörande service i form av städning, kontorsmaterial och utrustning, försäkringar, el, tele, porto, kopieringspapper etc.

Sekretariatets ADB-stöd.

7 fasta tjänster.
Visst underhåll av lokalerna samt vissa transporter.

Inköp av referenslitteratur, tidskrifter och tidningar.

19,5 fasta tjänster.

Övriga personalkostnader: vikarier, övertidsersättning, teamsamordnarersättning, frivilligersättning, frivilligutbildning, rekryteringskostnader och friskvård.
8. Internationella rörelsen

Fast Disp 1 Disp 2
IS-avgift