Projektplan Aktivistcenter Skåne Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2001

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 5 december 2001

Projektplan Aktivistcenter Skåne

Profil på den anställde:
- Vara drivande och flexibel samt ha vana vid självständigt arbete
- Erfarenhet av arbete med människor
- Utåtriktad och social med intresse för människorättsfrågor
- Erfarenhet av arbete inom ideell rörelse
- Förmåga att föra ut Amnestys budskap
- Vana vid att starta verksamheter
- Amnestyerfarenhet ett plus

Syfte med aktivistcentret
- det främsta syftet med centret är att öka Amnestys närvaro, tillgänglighet och synlighet i distriktet, dvs ge ett lokalt/regionalt ansikte utåt bl.a genom kontinuerlig kontakt med lokala media och allmänheten.
- centret ska ge distriktets samtliga arbetsgrupper, specialgrupper och enskilda medlemmar nära och personligt stöd i sitt arbete.
- centret ska bli en naturlig träffpunkt för alla som intresserar sig för mänskliga rättigheter och en kunskapsbank för skolor och allmänhet.
- centret ska samordna distriktets resurser så att de utnyttjas så effektivt som möjligt.
- centret ska hjälpa distriktet att förverkliga målen i sektionens handlingsplan.
- Den anställdes arbetsuppgifter definieras av distriktsstyrelsen, men detaljplaneringen sköts av den anställde.

Definierade mål
Att tillsammans med distriktsstyrelsen förverkliga den projektplan för aktivistcentret som distriktet enats om på sitt årsmöte. Här ingår en arbetsbeskrivning för den anställde och en plan för det frivilliga arbetet vid centret.

Tidsplan
Lokalen hyrs från december 2001. Anställningsförfarandet sätts igång i januari 2002 i samarbete med sekretariatet.
Centret startar sin verksamhet våren 2002.

Ekonomiskt ansvar
Distriktsstyrelsen har det ekonomiska ansvaret för lokalhyran och de löpande utgifterna. Finansieringen klaras genom bidrag från distriktets grupper, från Hallandsdistriktet, från Malmögrupperna och Lundagrupperna och från Svenska sektionen. Fundraising och insamlingsaktioner som direkt stöder aktivistcentret kommer också att förekomma.


AKTIVISTCENTRETS UPPGIFTER
Uppgifterna kan skötas både av den anställde, frivilliga knutna till centret och andra aktiva medlemmar. Det bör vara den anställdes strävan att så mycket arbete som möjligt ska skötas av frivilliga och aktiva medlemmar. Den anställdes målsättning ska vara att skapa strukturer som underlättar för frivilliga och aktiva medlemmar att ta ansvar för de konkreta arbetsuppgifterna.

Högprioriterade områden

 • Samordning
- Ge service till distriktets styrelser, grupper och medlemmar.
- Samordna och sköta administrationen kring de aktiviteter distriktsstyrelsen beslutar. Här kommer den anställdes främsta uppgift vara att bygga upp strukturer för arbetet, men det är viktigt att själva arbetet och genomförandet av olika kampanjer och projekt utförs av de aktiva i distriktet.
- Ansvara för samordning av distriktets resurser och uppdatering av register över grupper och medlemmar.
- Ta fram underlag för budgetarbetet, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse och uppföljning av dessa (i samarbete med distriktets kassör).
 • Frivilligverksamhet
Rekrytera och utbilda frivilliga medhjälpare. Deras arbete leds och samordnas av den anställde.
 • Marknadsföring
- Bygga upp och sköta kontakter med regionala media
- Arrangera lokala presskonferenser i samband med våra kampanjer
- Samordna lokal marknadsföring
 • Utbildning för aktivister
- Administrera och genomföra utbildningar för aktiva medlemmar.
 • Information om MR
- Rekrytera och utbilda informatörer
- Marknadsföra Amnestys information till skolor, organisationer och företag.
- Samordna informationsverksamheten, skapa ett regionalt nätverk av informatörer.
 • Medlemsutveckling
- Uppmuntra och utveckla distriktets medlemmar, i syfte att bättre dra nytta av deras kompetens och få fler att ta ansvar för arbetet. Det ska även vara möjligt att utveckla nya strukturer inom ramen för distriktets arbete.
 • Medlemsvärvning
- Marknadsföra och administera informationsträffar för intresserad allmänhet på olika platser i distriktet


Mellanprioriterade områden
 • Fundraisingaktiviteter (både insamling och medlemsvärvning)
- I samråd med sekretariatet ta initiativ till olika insamlings-och medlemsvärvningsaktiviteter
- Ge distriktet stöd och idéer för fundraising
 • Service till allmänheten
Ge service till allmänheten, personligen och via telefon, fax och www.


Lågprioriterade områden
 • Målgruppsarbete
- Skapa ett kontaktnät av MR-medvetna politiker på riks- och lokalnivå.
- Om möjligt skapa ett liknande kontaktnät inom näringslivet. Förhoppningsvis en början på ett fundraising-program.
 • Kontakt med närliggande distrikt och Köpenhamn
- Kontinuerlig kontakt med närliggande regionala center och distrikt för gemensamma aktiviteter.
- Kontakter med andra organisationer.
 • Flyktingkontakter
- Ge information till flyktingar (och dess anhöriga och vänner) som personligen vänder sig till aktivistcentret och hänvisa dem vidare till flyktingombuden.


ANSVARSFÖRDELNING

Det är viktigt att ansvarfördelningen mellan sektionen, distriktet och den anställde är tydlig. Många frågor kommer säkert att dyka upp efter hand, men här är en preliminär fördelning av några av de viktigaste ansvarsområdena:
 • Rekrytering av anställd:
Beslut fattas av generalsekreteraren. Rekryteringsgruppen bör utgöras av personalhandläggaren, en person från aktivistteamet och en från distriktsstyrelsen. Rekryteringen finansieras av sektionen.
 • Anställningsförhållanden
* Lön: Beslutas av generalsekreteraren och finansieras av sektionen (för de två första åren, enligt överenskommelse)
* Arbetstider: kontorschefen. Beslut bör fattas efter att ha inhämtat synpunkter från distriktsstyrelsen.
* Deltagande i sekretariatets inre arbete: Den anställde ingår i aktivistteamet och bör ges möjlighet att delta på planerings- och utvärderingsdagar, samt andra relevanta möten på sekretariatet. Sektionen ansvarar för finansiering av detta.
* Introduktion: Sektionen finansierar resor/uppehälle för sekretariatsanställda att introducera den anställde i Skåne. Distriktet står för den anställdes kostnader i samband med introduktion i Stockholm eller Göteborg.
* Personalutbildning: Den anställde omfattas av sektionens personalutbildningsbudget.
* Utvecklingssamtal/löpande uppföljning av arbetet: Generalsekreterare och kontorschef (synpunkter bör inhämtas från distriktsstyrelsen).
* Beviljande av ledighet/semester upp till en vecka: Teamsamordnaren för aktivistteamet.
* Beviljande av ledighet/semester överstigande en vecka: Kontorschefen.
(I båda fallen har den anställde ett ansvar att förankra sina önskemål om ledighet i distriktsstyrelsen).
 • Lokalen:
- Säkerhet och arbetsmiljö: Kontorschefen
- Öppettider och tillgänglighet (för både allmänhet och för medlemmar): Den anställde och distriktsstyrelsen (med hänsyn taget till den anställdes arbetstidsavtal)
- Frivilligverksamhet: Den anställde
 • Datorstöd:
Aktivistcentrets datorstöd måste vara en integrerad del av sektionens/sekretariatets datorstöd. Detta innebär att all hård- och mjukvara införskaffas av eller efter godkännande av sekretariatet. Den anställde kommer att erhålla relevant datorutrustning från sektionen och få en introduktion i sekretariatets datorstöd (Lotus Notes, databashantering, webbpublicering, bildhantering m m) och därefter utbildning och support i nivå med övriga anställda. Distriktet måste dessutom tillsammans med sekretariatet som ett första steg i projektet precisera vilket datorstöd övriga aktiva (frivilliga, parktikanter, aktivister) inom ramen för aktivistcentret kan komma att behöva. Kostnader för datorutrustning för dessa personer tas av distriktet, men en diskussion om kostnader för drift, support och utbildning måste tas när behovet av datorstöd definierats.
 • Konkreta arbetsuppgifter:
Den anställde kommer med jämna mellanrum att arbeta med konkreta arbetsuppgifter, men målsättningen bör alltid vara att det konkreta arbetet ska utföras av aktivisterna. Den anställde bör i första hand sträva efter att skapa strukturer som underlättar för aktivister att utföra arbetet. Projektplaneringen bör ligga till grund för prioriteringsbeslut.
 • Samordning:
Denna uppgift ligger både på distriktsstyrelsen och den anställde. Vem som ansvarar för vad får utarbetas efter hand och kommer delvis att beslutas från fall till fall.