Mätbar aktivism Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2001

Till: Styrelsen
Från: C-utskottet
Datum: 20 november 2001

Mätbar aktivism

Aktivism handlar både om kvantitet och kvalitet och är ytterst svårt att mäta på ett enkelt sätt. En mängd variabler spelar in: Vilka räknas som aktivister? Hur många aktivister har vi? Hur mycket arbete lägger varje person ner? Hur kvalitativt arbetar varje person? Hur många olika valmöjligheter och alternativ erbjuder vi till aktivt arbete? Listan på relevanta frågor skulle kunna göras längre. Det är därför svårt att ge ett entydigt svar på frågan hur aktivismen i Amnesty ska mätas. Svar som 2.900 personer, 2.7 på en skala till fem, 0.2% av befolkningen eller 60.000 timmar/år skulle alla kunna vara sanna, men ingen av dem ger ett entydigt bra mått på aktivismen i sektionen. Vi föreslår därför att aktivismen i sektionen ska mätas genom en sammanställning av nyckental som tillsammans bildar en rättvis bild av aktivismen inom sektionen.


Vilka räknas?

Vi har valt att använda oss av aktivistutredningens definition av ordet aktivist:
En aktivist är en person som gör upprepade insatser, är synlig i organisationen och som genom sin insats påverkar det inre arbetet.

I vår sammanställning har vi dock valt att bortse från formella demokratiska strukturer, såsom styrelse, fondstyrelse, valberedning, granskningskommitté etc. Skälet till detta är att antalet medlemmar i dessa strukturer är tämligen konstanta och att de dessutom inte är någon bra måttstock för om aktivismen ökar eller minskar. Vi har heller inte räknat in de frivilliga och praktikanter som hjälper till att sköta arbetet på sekretariatet. Inte heller har vi valt att räkna in prenumeranter på aktionsmaterial, såsom blixtaktioner, Aktivisten och Kortkampanjen. Vi är också medvetna om att personer med många olika uppdrag kommer att räknas flera gånger. Vi ser dock inte detta som något problem. De personer som har många olika uppdrag lägger också i regler ner fler arbetade timmar, så siffrorna ljuger inte särskilt mycket.

Det ska också påpekas att siffrornas exakthet varierar mycket kraftigt. Att ta reda på hur många gruppmedlemmar vi har kräver att vi får in korrekta rapporter från alla grupper – och det dessutom samtidigt. En omöjlighet, naturligtvis. Många grupper vet inte säkert hur många medlemmar de har. ”Mellan 5-12” är inget direkt ovanligt svar. I vissa grupper varierar antalet medlemmar nästan varje månad. Av den anledningen har vi valt att ta med antalet betalande grupper gånger ett medeltal på antalet gruppmedlemmar (9 st.) då detta troligen är en bättre indikator över aktivitetsnivån. Det gör att man från år till år kan jämföra siffrorna med varandra. I siffran över antalet grupper bör inte vilande grupper räknas in.


Vad är 10%?

I handlingsplanen för åren 2000-2004 anges som målsättning att vi ska öka antalet aktiva medlemmar med 10%. Vi anser att en rimlig målsättning bör vara att detta mål bör gälla för varje nyckeltal. Givetvis kommer vi inte att lyckas lika bra eller dåligt inom varje grupp aktivister, men målsättningen bör ändå vara att öka med 10%.


Övriga nyckeltal

För att komplettera nyckeltalen över antalet aktivister har vi även tagit med ett antal övriga nyckeltal. Dessa inkluderar främst dem som deltar i vårt arbete, men som inte faller under vår definition av ordet aktivist, t.ex. prenumeranter på Blixtaktioner och Kortkampanjen och mottagare av material som skickas ut i våra specialiserade nätverk. Ett stort mörkertal utgörs av alla dem som arbetar med material på vår hemsida. Vi har idag inga tillfredsställande sätt att räkna dessa. Om vi lägger in sådana funktioner på vår hemsida, så kan denna information komplettera den årliga mätningen av aktivism.


Fasta nyckeltal:

v Antalet grupper som betalar gruppavgiften x 9
v Antalet personer med formaliserade uppgifter på distriktsnivå
(DO, FLO, styrelseledamöter, kassörer, utbildare, informatörer, medlemmar i
arbets- eller aktionsgrupper etc.)
v Antalet enskilda aktivister
v Antalet medlemmar i samordningsgrupper (både land- och RAN-samordnare)
v Antalet medlemmar i specialgrupper

  Övriga nyckeltal

  v Antalet deltagare på utbildningar på central- eller distriktsnivå
  v Antalet deltagande grupper i centrala land- och temaaktioner
  v Antalet grupper som bidrar med pengar till sektionen utöver gruppavgiften
  v Antalet prenumeranter på Kortkampanjen
  v Antalet prenumeranter på Aktivisten
  v Antalet BA-prenumeranter
  v Antalet nätverk och antalet personer knutna till dessa


  Förslag till beslut

  att antalet aktivister ska mätas genom de fem fasta nyckeltal som finns nämnda i underlaget och ska mätas på samma sätt under hela handlingsplaneperioden,

  att sekretariatet ges i uppdrag att så snart som möjligt inkomma med information om hur många aktivister sektionen har idag samt

  att nyckeltalen ska beräknas vid varje årsskifte.