Förslag till arbetsordning Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2001

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 7 november 2001


FÖRSLAG TILL ARBETSORDNING


1. ÅRSMÖTESHANDLINGAR
1.1 Inför årsmötet föreligger förslag till dagordning och arbetsordning, verksamhetsberättelse och bokslut för sektionen och Amnestyfonden samt valberedningens förslag.
2. PLENUM
2.1 Alla årsmötesbeslut fattas i plenum.

3. DEBATTREGLER
3.1 Efter föredragning av ett ärende kan talartiden begränsas.
3.2 Ordet begärs genom uppräckning av röstkortet.
3.3 I debatten kan både formella och sakliga förslag förekomma. Formella förslag berör beslutstekniken och tas alltid upp till beslut först. Formella förslag kan vara:
- Bordläggning (frågans behandling uppskjutes till nästa årsmöte eller till annan tidpunkt under samma möte)
- Remiss (frågan hänskjuts till en utredningsgrupp, styrelsen eller en person).
Sakliga förslag kan vara:
- ursprungsförslag
- avslagsförslag
- tilläggsförslag och ändringsförslag.
Tilläggs- och ändringsförslag skall inte stå i strid med ursprungsförslagets huvudtanke.
3.4 Till årsmötet kan föreslås:
- att bifalla/avslå ursprungsförslaget
- att bifalla/avslå ändringsförslag
- att bifalla/avslå nytt förslag.

4. ORDFÖRANDENS ROLL I PLENUM
4.1 Ordföranden ansvarar för förberedelserna och diskussionen under mötet i plenum.
Ordföranden skall:
- leda diskussionen
- föra talarlista
- notera alla förslag som framförs
- ställa proposition
- leda beslutsfattandet
När ordföranden själv vill delta i debatten, skall han/hon anmäla sig på talarlistan. Då ordföranden i plenum har ordet, bör klubban överlämnas till den andre ordföranden.

5. TALARLISTAN
5.1 Talarlistan skall följas, men den bryts när någon begär
- ordningsfråga
- sakupplysning
- replik.

6. STRECK I DEBATTEN
6.1 När någon begär streck i debatten skall ordföranden fråga mötet om streck skall dras.
6.2 När streck är beslutat skall de som önskar ordet anmäla sig på talarlistan. Den får därefter brytas endast för ordningsfråga eller sakupplysning. Replik bör ej beviljas.
6.3 Sedan streck har satts, får inga nya förslag ställas.

7. RÖSTNING
7.1 Röstning sker genom acklamation (bifall) eller votering. Vid personval sker röstning genom sluten omröstning om det finns fler kandidater än antal poster.
7.2 Vid acklamation kan den som anser att ordföranden har uppfattat utfallet felaktigt eller av annat skäl vill veta röstsiffrorna, begära votering innan klubban faller. Omröstning sker då genom handuppräckning med röstkort (försöksvotering). Den som då anser att ordföranden har missbedömt utfallet, kan begära rösträkning (votering med rösträkning). Rösträknarnas besked gäller. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder, utom vid val då lotten avgör.
7.3 Om så begärs sker gruppröstning. Då röstar i en andra omgång endast befullmäktigade ombud för arbetsgrupperna, varvid varje arbetsgrupp har tio röster. Avgörandet sker genom summering av de båda röstningsomgångarnas resultat.
7.4 Det förslag som fått flest röster vinner (enkel majoritet).
7.5 Förslag om stadgeändring eller bordläggning till nästa årsmöte kräver kvalificerad majoritet för att antas.
7.6 Den som önskar reservera sig mot ett beslut, skall dels anmäla det i samband med att beslutet är fattat, dels avge skriftlig reservation.
7.7 De förslag som inte behandlas inom den tid som angivits i kallelse till årsmöte bordlägges till nästkommande årsmöte.

8. PERSONVAL
8.1 Nominering av kandidater till poster som årsmötet skall tillsätta, skall vara presidiet tillhanda senast kl 12.00 den dag valet påbörjas.
8.2 Valberedningen redogör för sitt förslag och övriga nomineringar.
8.3 Kandidaterna presenteras för årsmötet:
a) de kandidater som valberedningen föreslagit presenteras av valberedningen eller av kandidaterna själva
b) övriga kandidater presenteras av förslagsställaren, av förslagsställaren utsedd person eller av kandidaterna själva.
8.4 Efter presentationen lämnar ordföranden ordet fritt för frågor och plädering.

9 . PROPOSITIONSORDNING
9.1 Att ställa proposition är att fråga mötesdeltagarna vilket förslag de föredrar. En proposition skall alltid besvaras med ja.
9.2 Ordföranden föreslår en propositionsordning som skall godkännas av mötet. Om någon är missnöjd med ordförandens förslag, kan han/hon lägga fram ett motförslag.
9.3 Ett huvudförslag
Om endast ett förslag föreligger, ställer ordföranden proposition först på bifall och sedan på avslag. "Bifalles förslaget?" De som vill bifalla svarar "ja". "Avslås förslaget?" De som vill avslå svarar "ja".
9.4 Två huvudförslag
Om två eller fler förslag föreligger kan proposition ställas på olika sätt. Ordförande ger i sådana fall ett propositionsförslag till årsmötet.

10. PROTOKOLL
10.1 Årsmötets protokoll skall kort ange ärendets innehåll samt redovisa besluten (beslutsprotokoll).
10.2 Justerat protokoll skall utsändas till grupper, distrikt och årsmötesdeltagare senast tio veckor efter mötet.