Förslag till årsmöteshandbok Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2001

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 7 november 2001


FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTESHANDBOK


FÖRE ÅRSMÖTET
Årsmötet är sektionens högsta beslutande organ. Vartannat årsmöte tar beslut i frågor om policy, arbetssätt, organisation och ekonomi. Årsmötet 2002 kommer inte att behandla motioner och förslag utan endast frågor om ansvarsfrihet och val av styrelse m fl.(se under plenum). Före årsmötet skall du förbereda dig väl genom att läsa igenom årsmöteshandlingarna. För att årsmötet skall fungera smidigt behöver du känna till gängse föreningsteknik. Arbetsordningen är de regler som styr proceduren i årsmötesförhandlingarna. Läs noga igenom förslaget till arbetsordning så att du vet hur
årsmötesförhandlingarna kommer att föras.

ÅRSMÖTESDELTAGARE
Alla som betalat sektionens medlemsavgift för föregående eller innevarande år samt uppfyllt kraven på anmälan och inbetalning av årsmötesavgift, har yttrande- och rösträtt vid årsmötet. När du begär ordet eller röstar vid votering, skall du visa ditt röstkort, som är personligt och försett med ditt deltagarnummer. Röstkortet får du i receptionen, där du skall registrera dig när du kommer till årsmötet.

ÅRSMÖTET BÖRJAR
Efter årsmötets öppnande upprättas först röstlängden. Dagordning och arbetsordning fastställs och därefter förrättas val av funktionärer: årsmötesordförande, sekreterare, justerare, rösträknare och redaktionsutskott. (Se dagordningen) De tilltänkta funktionärerna brukar tillfrågas i förväg, eftersom många av uppdragen är ganska betungande.
Sekreterarna ansvarar för årsmötesprotokollet, som är ett beslutsprotokoll. Endast besluten i plenum redovisas, inte diskussionerna som föregår besluten.
Rösträknarna räknar röster vid voteringar och val. Justerarna kontrollerar att protokollet på ett riktigt sätt återger de beslut som fattats och de frågor som behandlats. Därför bör justerarna anteckna alla beslut under årsmötet.
Vid genomgång av arbetsordning, går ordföranden igenom den fastställda arbetsordningen för att undvika tidsödande procedurfrågor i de fortsatta förhandlingarna.
Följande punkter på dagordningen tar upp sektionens och Amnestyfondens verksamhetsberättelser, revisionsberättelser samt ansvarsfrihet för sektionens och fondens styrelseledamöter. En av årsmötet tillsatt granskningskommitté redovisar sin rapport om året som gått.
Årsmötets uppgift är att granska verksamheten och kontrollera att den är riktigt beskriven i berättelsen. Därefter skall årsmötet ta ställning till att godkänna den samt bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet. Om styrelsen grovt misskött verksamheten eller ekonomin, kan årsmötet vägra ge den ansvarsfrihet, vilket dock är mycket sällsynt. I sådana fall kan styrelsen avsättas eller välja att avgå.
Frågestunderna är till för att deltagarna skall ges möjlighet att ställa frågor till sektionens och fondens styrelser kring verksamheten. För att frågestunden skall bli meningsfull, är det viktigt att du är förberedd genom att ha läst verksamhetsberättelserna och tänkt igenom de frågor du vill ställa.

DISKUSSIONSMÖTEN/SEMINARIER
Beroende av den tid som står till förfogande, anordnas informations- och diskussionsmöten. Dessa möten annonseras i förväg till årsmötesdeltagarna, och syftar till att ge styrelsen möjlighet till information om och avstämning av olika frågor. Tänk gärna efter i förväg vilket diskussionsmöte du vill deltaga i.
I samband med eller i anslutning till årsmötet kan också andra möten, seminarier och utbildningar hållas. Arrangörer kan till exempel vara styrelse, sekretariat, samordnings- och specialgrupper. En del av dessa möten annonseras i förväg, andra under årsmötets gång.

PLENUM
Av dagordningen framgår när behandling och beslut sker i plenum, då alla årsmötesdeltagare är samlade. Årsmötet i plenum skall behandla:
- val av styrelse, fondstyrelse, revisorer, granskningskommitté och valberedning
- andra eventuella underlag som styrelsen sänt ut
- uttalanden i vissa frågor. Dessa har redaktionsutskottet förberett
Det är samtliga årsmötesdeltagares ansvar att se till att tiden för årsmötet inte överskrids.

VALBEREDNINGEN
Valberedningens uppgift är att få fram kandidater till bl.a. sektionens styrelse. De som kandiderar har som regel under en längre tid varit aktiva i grupper och distrikt och nominerats av dessa. Styrelsekandidaterna bör vara föreningsvana personer som är beredda att avsätta mycket tid för uppgiften. Vanligt är att nya kandidater till styrelsen först blir nominerade som suppleanter för ett år. Valberedningens förslag till styrelse finns med i årsmöteshandlingarna, där även andra kandidater som nominerats inom den tid som anges i kallelsen presenteras. Valberedningen presenterar också sitt förslag för årsmötet i plenum (se dagordningen) och redogör för övriga nomineringar.
Tänk på att om du nominerar någon till styrelsen, skall du först fråga om han eller hon accepterar kandidaturen. Du bör dessutom vara beredd att presentera din kandidat inför årsmötet i plenum. Kandidaterna ges dessutom möjlighet att presentera sig själva och årsmötesdeltagarna har möjlighet att ställa frågor till dem.