Utvärdering av budgetmötet 2001 Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2001

Till: AU/Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 16 november 2001


Utvärdering av budgetmötet 2001

På budgetmötet deltog totalt 29 (29) personer:
12 (12) personer från distrikten, 9 (10) distrikt var representerade. 12 distrikt var anmälda men fyra distriktsrepresentanter lämnade återbud dagen före mötet p g a sjukdom samt inställd gotlandsbåt.
Samtliga utskott var representerade.
Ansvariga från sekretariatets team medverkade och föredrog sina budgetdelar.
Slutligen medverkade 1 (2) person från granskningkommittén och
2 (2) från Amnestyfonden.

Föregående års siffror inom ( ).

För utvärderingen delades enkäter ut. Distriktsrepresentanter och styrelseledamöter fick olika enkäter.


Budgetmötet 2001 - enkät till distriktsrepresentanter

1. Bedöm följande påståenden och ange vid vart och ett av dem med ett kryss vad som bäst stämmer överens med din egen uppfattnin g.
2. Mina synpunkter på planerings- och budgetmodellen:

-Bra med förtydligande & konkretiserande text till budgetsiffrorna.
-Fondens budget måste utvecklas.
-Genomlysande och instruktiv.
-Den tänkta kopplingen till verksamheten är bra.
-Lite rörigt uppställd.
-Mindre beroende av Humanfonden.
-Titta på alternativa sätt att förvalta pengarna.
-OK
-Bra

3. Tre av mina mest positiva synpunkter på mötet:

-Öppen och bra diskussion (4 st)
-Budgeten i stora drag och inte detaljer diskuterades
-Bra presentationer från sekretariat & styrelse (5 st)
-Sekretariatets förberedelser
-Kassören
-Bra ledning av ordföranden (2 st)
-Konstruktiva förslag
-Höll tiden
-Mötesledningen
-Bra utskick
-Styrelsens tillbakadragna hållning
-Allmänt positiv till delegering
-Bra lokal (3 st)
-Bra strukturerad dagordning (2 st)
-Kopplingen verksamhet - budget, verkligheten bakom siffrorna

4. Mindre bra under mötet var:

-Få distrikt närvarande (3 st)
-För få inlägg från distriktsrepressentanter
-Prioriterinsgdiskussion tydligare
-Ibland svårt att höra alla som talade
-Tydligare redovisning från Amnestyfonden önskas.
-Granskningskommitténs rapport lite tunn
-Ganska lång dag, kunde kanske kortas någon timme (2 st)
-Kunde tagit betalt för lunch resp fika (2 st)

5. Förslag till förbättringar av budgetmötet

-Annorlunda budget för 2 år i framtiden, där man ställer mer realistiska kostnader & intäkter
-Öka deltagande från distrikten genom bättre marknadsföring (2 st)
-Korta mötet c a en timme
-Börja senare på dagen så att distrikt utanför Stockholm kan åka över dagen
-Senarelägg mötet
-Diskussion om prioriteringar


Budgetmötet 2001 - enkät till styrelsen

1. Bedöm följande påståenden och ange vid vart och ett av dem med ett kryss vad som bäst stämmer överens med din egen uppfattning.
2. Tre av mina mest positiva synpunkter på mötet:

-Bra ordförande (4 st)
-Bra föredragningar av sekretariatets personal och kassör (3 st)
-Intressant inslag med Humanfonden (2 st)
-Bra tidhållning
-Bra utskick


3. Mindre bra under mötet var:

-Granskningskommitténs försök till dominans
-Svårighet att ta ställning till granskningskommitténs förslag när man saknar underlag till vad som måste skäras bort
-Vissa deltagare yttrade sig inte (2 st)
-Flera distrikt deltog inte (2 st)
-Banco var lite träiga och inte så relevanta som jag trodde de skulle vara
-Maten

4. Förslag till förbättringar av budgetmötet:

-Tydligare informera frånvarande distriktsombud om syfte med budgetmötet
-Uppmuntra alla deltagare att yttra sig i tur och ordning
-Hur få distrikten mer involverade/förberedda
-Hur göra budgetmötet mer relevant för distrikten?