Granskningskommitténs rapport till budgetmötet 2001 Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2001

Till: Styrelsen
Från: Granskningskommittén
Datum: 15 oktober 2001


Amnesty International
Svenska Sektionen
2001-10-15

Granskningskommitténs rapport till budgetmötet 2001.

Budgetens utformning

Den nya budgetmodellen ska visa en tydlig koppling till handlingsplanen och utformas som en långsiktig ekonomisk planering där handlingsplanens delmål kopplas till siffror. Vidare ska den visa en översikt över det gångna året, innevarande år och de två kommande åren, för att underlätta uppföljning, utvärdering och tydliggöra gjorda prioriteringar. (Styrelsens beslut i juni 1997)

Det tar tid att arbeta om budgeten och få den att fungera som ett verkligt planeringsdokument. Men nu är vi där, årets budgetförslag innehåller alla dessa komponenter. Även om budgetförslaget för 2003 är väldigt summariskt, så framgår grundidéerna.


Budgetramarna

Till budgetmötet presenteras en balanserad budget med en ram på 40,0 Mkr. Detta innebär en minskning med 10% jämfört med 2001.
Balansen i budgetförslaget kan dock diskuteras, då förslaget även denna gång upptar medel från reserverna för att uppnå balans mellan intäkter och utgifter. Dessutom läggs en känd kostnad på 600 tkr. utanför budget.

Som GK påpekade vid budgetmötet 2000 är det vanskligt att förlita sig på att bidragen från Humanfondens och Hjälpfondens sparare skall lösa sektionens behov av tillväxt. Detta påpekande har visat sig vara mer rätt än vi då kunde ana.
Det finns mycket som tyder på en fortsatt svag utveckling av flera intäktsslag.

Rapport andra tertialet 2001. (1 jan. – 31 aug.)

Tertialrapporten visar att den negativa intäktstrenden fortsätter för sektionen. De flesta intäktsslag förväntas ligga lägre än budget. Noteras bör att även bidraget från Humanfondens sparare ligger betydligt lägre än beräknat.
Kostnaderna förväntas bli något lägre än budget, men slutresultatet blir ändå en förlust som beräknas täckas av reservmedel.
Synpunkter på budgetens förslag avseende intäkter och kostnader

Intäkter

Samtliga stora intäktsslag minskar. Detta faktum återspeglas inte i budgetförslagets totala omslutning. Istället utnyttjas reserverna ännu mer.
Detta är anmärkningsvärt.
Att därutöver lägga den planerade kostnaden för sekretariatets flytt utanför budget visar ännu tydligare att man inte uppmärksammat den ekonomiska kris sektionen står inför.
Det enda som snabbt kan ändra på detta är en kraftig börsuppgång 2002 med därtill hörande ökat bidrag från Human- och Hjälpfondens sparare. Men att i nuvarande läge inteckna detta är inte försvarbart.
Under rubriken Intäkter i budgetförslaget upptas Direkt dialog som en framgångsrik medlemsrekryteringsmetod som kan öka intäkterna, Hur framgångsrik?
En annan åtgärd som förväntas öka intäkterna är att grupperna fått fundraisingutbildning.
Är inte detta lite överoptimistiskt? Bidragen till sektionen från grupper och distrikt har stadigt minskat sedan årsmötet i Göteborg beslutade om minskade gruppavgifter till sektionen.
Styrelsen bör initiera ett arbete så att denna trend snarast bryts.
Styrelsen bör lägga förslag till det beslutande årsmötet om höjd medlemsavgift. Detta bör göras i små steg med förslagsvis intervall om 4 år.


Kostnader

Programkostnaderna minskas med ca. 3,5 Mkr. Detta är beklagligt, men nödvändigt. Kanske borde den minskas ännu mer under de omständigheter som råder.
Granskningskommittén menar att budgetens omslutning där man redan från början utnyttjar reserver på 2,083 Mkr. är för hög och uppmanar styrelse och sekretariat att ta fram och fastställa en balanserad budget på 38 mkr inkluderande beräknade flyttkostnader på 600 tkr.

Avslutande ord
I konsekvens av ovanstående bör en detaljerad balanserad budget för 2003 tas fram med en omslutning på 35 Mkr. Skulle, vilket vi alla hoppas, utvecklingen under kommande år bli bättre och ge utrymme för större omslutning, är det mycket lättare att anpassa verksamheten mot den förbättrade situationen än att göra oplanerade nedskärningar.


Amnesty International
Svenska sektionen
Granskningskommittén

Birgitta Grind
Sune Montán
Jan Nygren
Kerstin Sundman