Samarbetsavtal mellan svenska sektionen av Amnesty International och Amnesty Business Group Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2001

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet/ABG
Datum: 2001-12-10

FÖRSLAG TILL AVTALSTEXT - Diskussionsunderlag

Samarbetsavtal mellan svenska sektionen av Amnesty International och Amnesty Business Group

Inledning

Styrelsen för den svenska sektionen av Amnesty International har beslutat att samarbetet mellan specialgruppen Amnesty Business Group (nedan kallad "ABG") och den svenska sektionen av Amnesty International (nedan kallad "Sektionen") skall regleras i ett separat avtal. Orsaken till detta är ABGs publika verksamhet och ekonomiska omslutning som väsentligt skiljer sig från andra specialgrupper, samt att ABG föreslås bedriva sin verksamhet som ideell förening med egna stadgar.

ABGs arbete för att få företag att respektera de mänskliga rättigheterna är en angelägenhet för hela Sektionen. Det åligger således organisationen ett gemensamt ansvar att stödja ABGs verksamhet.

Samarbete Sektionen - ABG

ABGs stadgar skall i allt väsentligt ansluta till stadgarna för Sektionen avseende övergripande mål och syfte och skall godkännas av Sektionens styrelse. Sektionsstyrelsens mandat över en specialgrupp och dess medlemmar verksamma inom Sektionen regleras i Sektionens stadgar § 5.2.

I övrigt gäller för ABG de riktlinjer för specialgruppers arbete som Sektionen antagit.

ABG finansieras huvudsakligen genom avgifter från de till ABG anslutna s k Partnerföretagen, d v s större svenska företag med internationell verksamhet, och skall främst täcka kostnader för personal, aktiviteter, resor och service. Av ett eventuellt ekonomiskt överskott skall 50% tillfalla Sektionen och 50% ABG.

ABG skall årligen inkomma med förslag till verksamhetsplan och budget som godkänns av Sektionsstyrelsen.

ABG skall upprätta en separat årsredovisning.

Sektionsstyrelsen skall genom ordförande vara representerad i ABGs styrelse.

ABGs personal

ABG:s personal skall formellt vara anställda av Sektionen. Sektionen får därmed arbetsgivaransvar för dessa. Arbetsgivaransvaret utövas ytterst av generalsekreteraren. Sekretariatet ombesörjer all personal- och löneadministration.

ABG betalar lönekostnaderna för sin personal månadsvis till Sektionen. Lönekostnaderna innefattar direkt lön, arbetsgivaravgifter och pensionskostnader.

Administration

ABG skall kostnadsfritt ha tillgång till samma "grundtjänster" som en vanlig specialgrupp. Dessa innefattar rådgivning, viss administration, tillgång till konferensrum och vissa andra gemensamma utrymmen på sekretariatet. Sektionen skall dessutom ge ABG möjlighet att förfoga över permanent kontorsutrymme inklusive kontorsmöbler på sekretariatet.

Om personalen eller frivilliga inom ABG inte kan utföra allt nödvändigt administrativt arbete kan detta eventuellt uföras av andra anställda på sekretariatet. Generalsekreteraren beslutar om detta.

Övriga kostnader

ABG betalar för datorer, programvara, telefoni samt porto- och tryckkostnader (exkl. vanlig kontorskopiering). Sektionen avgör hur kostnadsersättningen skall beräknas.

Revision av ABG

Eftersom revisorn är satt att granska styrelsens förvaltning skall styrelsen i föreningen inte utse revisorn. Revisorn utses istället vid ABG:s årsmöte.

ABG skall ha två revisorer. En revisor skall komma från ABG och en från sekretariatet alternativt från Sektionens styrelse. Sekretariatsanställd som sköter ABGs redovisning får inte vara revisor i ABG. Styrelseledamot i ABG får inte vara revisor i ABG.

Fundraising och annan utåtriktad verksamhet

ABG äger rätt att samarbeta med bedriva aktiv insamling från företag enligt bifogad förteckning. Eventuella kontakter mellan Sektionen och dessa företag skall tas i samråd med ABG. Om ABG vill komma i kontakt med andra företag än dessa skall detta ske efter kontakt med och godkännande av sekretariatets fundraisingteam. Detta för att undvika dubbelbearbetning av ett och samma företag.

Media- och annonskampanjer från ABG skall alltid godkännas av generalsekreteraren. Kontakter med media i syfte att be om annonsutrymme skall alltid ske i samråd med sekretariatets fundraisingteam för att undvika dubbelbearbetning. Generalsekreteraren äger rätten att fatta beslut om hur, när och vilka media som ska kontaktas i annonseringssyfte. Detta för att samordna med övrig Amnestyannonsering.

ABGs informationsmaterial med extern spridning, såsom broschyrer och foldrar, skall alltid slutligen godkännas av generalsekreteraren.

ABG förbinder sig att följa samma princip för annonsering som Sektionen, d v s att all annonsering sker på kostnadsfri basis. Betalning för annonsutrymme får ej utgå. Undantaget från denna princip är rekryteringsannonser. Om Sektionens princip förändras gäller motsvarande förändring för ABG.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta

att uppdra åt den grupp bestående av representanter från styrelsen, sekretariatet och ABG som tillsattes av styrelsen i september 2001 att slutföra arbetet med avtalet.