Möte med sektionens styrelse den 15-16 december 2001 Protokoll från 1-2 december 2001

      amnesty international
svenska sektionen svenska amnestyfonden

PROTOKOLL NR 4/2001/2002

Möte med sektionens styrelse den 15-16 december 2001

Ledamöter Närvarande
Hanna Roberts X, mötesordförande § 68 - § 82
Christian Gräslund X
Binnie Kristal-Andersson X
Maria Eklund X
David Langlet X
Tina Lundh X
Lotta Reimers X
Maria Ros anmält förhinder
Henrik Zetterquist X, mötesordförande § 83 - §93
Suppleanter
Carina Gröschner anmält förhinder
Miriam Isaksson anmält förhinder
Magnus Öhman anmält förhinder
Sekretariatet
Tessi Fickendey X, sekreterare
Dan Grundin X
Jörgen Persson X, endast § 84
Carl Söderbergh X
Övriga
Magnus Breidne X, endast § 78
Stig Johnell
Barbro Mellberg
Jan Nygren
Eva-Linda Sederholm
X, § 75 - § 85
X, endast § 78
X, § 84 - § 86
X, endast § 78
§ 68 Mötet öppnas

Ordförande Hanna Roberts hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.


§ 69 Val av justerare och rapportör till Grupptrycket

Beslut

att utse David Langlet till rapportör till Grupptrycket samt till att, jämte ordförandena, justera protokollet.


§ 70 Val av ordförandereserv till nästa möte

Beslut

att välja Maria Eklund till ordförandereserv för nästa möte.


§ 71 Fastställande av dagordning

Beslut

att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.


§ 72 Protokoll från styrelsens möte den 22-23 september 2001

Beslut

att lägga protokollet till handlingarna.


§ 73 Protokoll från arbetsutskottets möte den 18 november 2001

Henrik Zetterquist ber om ett förtydligande under AU-protokollets punkt 3, Ekonomisk rapport , sista meningen. Följande mening stryks: "De bundna och fria reserverna (3 000 tkr) förblir oförändrade medans en upplösning av hela humanfondsreserven (7 000 tkr) dels integreras i sektionens verksamhet 2002 och dels jämnar ut underskottet för 2001." och ersätts av: De bundna och fria reserverna kommer om augustiprognosen slår in att vid 2001 års utgång uppgå till totalt 8 083 tkr. Humanfondsreserven minskas under 2001 med 4 060 tkr och uppgår - enligt prognos - vid årets utgång till 2 083 tkr.

Beslut

att med ovannämnda revidering lägga protokollet till handlingarna.


§ 74 Rapport om per capsulambeslut

Hanna Roberts redogör för följande beslut som styrelsen bifallit per capsulam:

17 oktober 2001
att bistå AI Sierra Leone med max 6886 US dollar för ett insamlingsprojekt i syfte att stärka sektionens ekonomi. Svenska sektionens grupper bidrar i första hand till insamlingen, men styrelsen garanterar att lägga till de extra medel som behövs för att nå projektkostnaderna (max 6886 US dollar).

25 oktober 2001
att godkänna den framtagna projektbeskrivningen för anställning av Amnesty Business Groups (ABG) projektledare.

30 november 2001
att revidera C-utskottets direktiv avseende "Regionala kontor".


§ 75 Rapport från sekretariatet

Carl Söderbergh kompletterar den elektroniskt utskickade sekretariatsrapporten med följande tillägg:

- För mer information från veckorna i Pakistan hänvisar Carl Söderbergh till de av honom skriftligt sammanställda rapporterna.
- Ett Directors Task Force möte ägde rum i London den 1-2 december. Syftet med denna nyinrättade instans är att skapa ett forum för generalsekreterare att lyfta tunga frågor på ett strukturellt bra sätt samt att skapa ett bollplank för ledningen på IS. Carl Söderbergh påpekar att endast de större sektionerna, med undantag för Nepal, inbjuds att delta i Directors Task Force mötena.
- Carl Söderbergh deltog i riksdagens socialutskotts allmäna utfrågning tillsammans med Rådgivningsbyrån. EU:s och Sveriges asyl- och flyktingpolitik debatterades och Carl Söderberghs kommentarer fick stor uppmärksamhet i media.
- Carl Söderbergh träffade utrikesminister Anna Lindh inför Ruud Lubbers (UNHCR) Sverigebesök. Carl Söderbergh framhävde Amnestys krav på en oberoende utredning av omständigheterna kring fångupproret utanför Mazar-i-Sharif. Anna Lindh avgav ett löfte om att ta upp straffrihet för diskussion på nästkommande ministermöte.

Dan Grundin rapporterar att ett nytt hyreskontrakt har skrivits på, vilket innebär att sekretariatet flyttar till Alsnögatan 11 på Södermalm den 15 februari. En dramatisk sänkning av lokalpriserna efter den 11 september har medfört att grundhyran på Alsnögatan om 1 600 tkr blir lägre än i den nuvarande lokalen.

Hanna Roberts meddelar att fem supporterföretag har sagt upp sitt engagemang för Amnesty p g a manifestationen den 24 oktober samt styrelsens hantering av Jesús Alcalá affären. Hanna Roberts har personligen kontaktat och fört en dialog med några av de avhoppade företagen. Styrelsen diskuterar den politiskt laddade manifestationen på Sergels Torg (24/10) som Amnesty medverkade vid och efterlyser större försiktighet vid framtida samarrangemang.


§ 76 Rapport från utskotten

Christian Gräslund meddelar, som sammankallande i A-utskottet, att enkäten angående riktlinjer för indirekt statligt stöd inom den svenska sektionen har skickats ut till samtliga distrikt och grupper. Det planerade mötet den 12 januari har ställts in. Nästa möte blir den 6 april .

Maria Eklund gör en sammanfattning av den rapport från B-utskottsmötet den 11 november som delgavs AU (18/11). Gruppbildargruppens positiva arbete har delvis bidragit till att 16 nya grupper bildats under hösten. Ett första MSP-möte (militär, säkerhetstjänst, polis) ägde rum den 18 november. Maria Eklund uttrycker förhoppning om att gruppen redan till våren 2002 kan påbörja sitt arbete. A- och B-utskotten kommer att samordna sitt arbete vad gäller ärendet om betalning för föredrag om mänskliga rättigheter. Styrelsen har till sitt marsmöte efterfrågat ett underlag i frågan.

Tina Lundh redogör för C-uttskottsmötet den 11 november, vid vilket man främst diskuterat distriktsöversynen, specialgruppernas arbete, kriterier för att mäta aktivism samt aktivistcentrat i Skåne/Blekinge. AU tog del av frågeställningarna och Tina Lundh sammanfattar AU:s kommentarer och beslut.

Henrik Zetterquist berättar att även D-utskottet hade sitt möte den 11 november. D-utskottet har i Marie Andersson fått en ny medlem efter Gabi Björsson. D-utskottets diskussioner fokuserade på CDU:s fortsatta arbete och sektionens ekonomiska planering. Utskottet menar att de fria reserverna behöver ökas och kommer under 2002 att se över sektionens reservnivå.


§ 77 Rapport från Amnestyfonden

David Langlet rapporterar från Amnestyfondens möte, den 8-9 december, då fondstyrelsen gästades av den nytillträdde biståndssamordnaren på IS, Mariluz Rognetta. Fondstyrelsen upplevde mötet som mycket positivt och ser fram emot ett utvecklat samarbete med IS.


§ 78 Översyn av styrelsens arbete

Hanna Roberts välkomnar Eva-Linda Sederholm, Magnus Breidne samt organisationskonsulten Barbro Mellberg. På uppdrag av årsmötet 2001 tillsattes en arbetsgrupp för att se över styrelsens arbete i syfte att befria styrelsen från operativa uppgifter. Hanna Roberts klargör att styrelsen idag endast ska påbörja en diskussion utifrån den presenterade rapporten. Tid för vidare diskussioner samt beslut kommer att avsättas på visionsmötets dagordning i januari.

Barbro Mellberg inleder med att redogöra för arbetets upplägg och gör en kort sammanfattning av rapportens innehåll. Huvudsyftet bakom de framlagda förslagen är förutom att minska arbetsbördan för styrelsen även att ge styrelsen utrymme för strategiska frågor. Arbetsgruppen har fokuserat sina diskussioner och rekommendationer inom följande åtta områden:
1. De strategiska frågorna i fokus
2. Förenklad beredningsorganisation
3. Tydlig roll för styrelsen och för sekretariatet
4. Tydliga uppdrag till operativt ansvariga
5. En mer flexibel organisation
6. Nära dialog med rörelsen
7. Utvecklat arbetssätt
8. Tydligare styrelseår

Styrelsen inleder en diskussion och ställer frågor kring de ovannämnda områdena. Arbetsgruppen poängterar bl a att kravet på att styrelseledamöter ska ingå i ett utskott bör tas bort, vilket föranleder frågeställningar kring strukturen på utskotten samt för- och nackdelar med den nuvarande arbetsformen. Vissa anser att styrelserepresentation i utskotten inte bara medför en arbetsbelastning för den enskilde utan även skapar en otydlighet i arbetsflödet mellan styrelsen, sekretariatet och utskotten. Andra påpekar vikten av direktkontakt med aktivister samt att en ökad arbetsbelastning på sekretariatet blir följden av en ny samlad beredningsorganisation.

Arbetsgruppen går igenom den framtagna modellen för ett tydligare styrelseår, i vilken tio rekommendationer bidrar till att skapa en bättre rytm och större effektivitet i styrelsearbetet. Styrelsen kommenterar arbetsmodellen i positiva ordalag.

Hanna Roberts tackar å styrelsens vägnar Eva-Linda Sederholm, Magnus Breidne samt Barbro Mellberg för den utförliga rapporten och bordlägger ärendet till styrelsens visionsmöte i januari.


§ 79 Idémöte sektionen-fonden

David Langlet förklarar att idémötet den 1 december ställts in p g a ett begränsat antal intresseanmälningar. Då uppgraderingsprodukten är framtagen föreligger inget brådskande ärende, varför ingen ny mötestid ännu fastslagits.

Christian Gräslund menar att frågan med uppgraderingsprodukten visserligen är löst men att andra frågeställningar, som t ex fondens förhållande till sektionen, behöver belysas och lösas. I de fortsatta diskussionerna med fonden bör bra och hållbara organisationsformer mellan de två styrelserna och sekretariatet utarbetas.

Dan Grundin framför att sekretariates fundraisingteam ber om möjlighet att ta del av samt kommentera underlaget(n) till det kommande mötet.

Beslut

att bordlägga frågan om samverkansgruppens roll i organisationen till efter det idémötet sektionen-fonden ägt rum.


§ 80 Amnesty Business Group

Carl Söderbergh presenterar ett förslag till samarbetsavtal, utarbetat av den i september tillsatta arbetsgruppen. ABG (Amnesty Business Group) avser bedriva sin verksamhet som ideell förening med egna stadgar, vilka sektionsstyrelsen ska godkänna. David Langlet bistår ABG i det juridiska utformandet av stadgarna.

Vidare har rekrytering av en projektanställd till ABG påbörjats. Carl Söderbergh klargör att generalsekreteraren tillsammans med kontorschefen innehar arbetsledaransvaret för den projektanställde på sekretariatet, medan ABG ansvarar för lönekostnaderna.

Styrelsen inleder en diskussion om de krav och kriterier som bör ställas på de s k partnerföretagen samt hur man lämpligast undviker certifieringsproblem. Carl Söderbergh understryker att tanken med partneravtal är att de årligen förnyas, att AI inte får användas i företagens reklam samt att AI förbehåller sig rätten att offentligt kritisera partnerföretagen.

Styrelsen kommenterar avtalstexten och föreslår följande revideringar;
- Lydelsen "genom ordförande" bör ersättas med ordet "styrelserepresentant" vad gäller sektionsstyrelsens representation i ABG:s styrelse.
- I avtalstexten bör det framgå att projektledaren ingår i sekretariatets teamstruktur.
- Texten under rubriken "Revision" bör förtydligas med hjälp av sekretariatets ekonomianvarige.
Slutgiltiga kommentarer och synpunkter till det föreslagna samarbetsavtalet väntas inkomma från ABG före årsskiftet.

Carl Söderbergh presenterar den engelska versionen av den svenska boken "Mänskliga rättigheter - företagens ansvar?".

Styrelsen informeras slutligen om flera förslag till samarbete med andra organisationer. Svenska Röda Korset har anmält intresse att samarbeta med ABG liksom det nystartade projektet Dresscode .

att uppdra åt den grupp bestående av representanter från styrelsen, sekretariatet och Amnesty Business Group , som tillsattes av styrelsen i september 2001, att slutföra arbetet med avtalet,

att styrelsen per capsulam godkänner samarbetsavtalet mellan svenska sektionen och Amnesty Business Group samt

att ABG:s stadgar samt anslutna partnerföretag presenteras för styrelsen senast på marsmötet.


§ 81 Kriterier för aktivism

Tina Lundh redogör för arbetet kring framtagandet av mätbara kriterier för aktivism samt den diskussion som AU förde den 18 november. Underlaget har reviderats enligt AU:s rekommendationer. Tina Lundh presenterar sammanställningen av fasta respektive övriga nyckeltal och förklarar hur dessa tillsammans ger en rättvis bild av aktivismen inom sektionen. Aktivister som deltar i Amnestys arbete, men som inte nödvändigtvis är Amnestymedlemmar, inkluderas i de specificerade aktiviteterna under övriga nyckeltal.

Styrelsen ställer frågor och diskuterar varför vissa övriga nyckeltal, som t ex nätverk, inte definieras som fasta. Dan Grundin klargör att nätverk visserligen är en aktiviststruktur men samtidigt inte alltid omfattar amnestymedlemmar. Varje nyckeltal kommer att räknas separat och siffrorna indikerar om sektionen klarar att uppfylla handlingsplanens (2000-2004) mål med en 10 procentig ökning av antalet aktiva medlemmar.

Maria Eklund föreslår att den andra beslutssatsen stryks, då sekretariatet redan till årsskiftet ämnar påbörja mätningen av nyckeltal.

Beslut

att antalet aktivister ska mätas genom de fem fasta nyckeltal som framgår av underlaget och ska mätas på samma sätt under hela handlingsplaneperioden samt

att nyckeltalen ska beräknas vid varje årsskifte, med början 2001/2002.


§ 82 Inför årsmötet 2002

- Förslag till kallelse till mr-konferens och årsmöte

Sekretariatet informerar styrelsen att en sänkning av årsmötesavgiften för mr-konferensen i Ljungskile den 3-5 maj 2002 inte är aktuell. Det liggande förslaget har m a o inte reviderats sen AU-mötet den 18 november.

Beslut

att anta förslaget till kallelse till mr-konferens och årsmöte i Amnesty Press 1/2002.

- Budget för årsmötet

Sekretariatet redogör för de preliminära kostnader som distriktet sammanställt i sitt budgetförslag för mr-konferensen 2002. Kostnadsförslaget för två luncher respektive två middagar uppgår till 400 kr per person, vilket styrelsen anser rimligt. Årsmötesavgiften har fastställts och blir, beräknat på 250 personer, 250 kronor.

Beslut

att fastställa årsmötesavgiften till 250 kr.

- Direktiv för distriktens, samordningsgruppernas och specialgruppernas verksamhetsberättelser

Hanna Roberts informerar att sekretariatet årligen uppmanar specialgrupper, samordnare och distrikt att inkomma med sina respektive verksamhetsberättelser. Dessa sammanställs av sekretariatet och finns som underlag till årsmötet i Ljungskile.

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att uppmana distrikt, samordnare och specialgrupper att inkomma med verksamhetsberättelser senast den 31 januari 2002.

- Förslag till arbetsordning och årsmöteshandbok

Styrelsen går igenom förslag till arbetsordning och årsmöteshandbok och Hanna Roberts förklarar att båda underlagen har reviderats och anpassats till 2002 års mr-konferens.

Beslut

att anta det framlagda förslaget till arbetsordning och årsmöteshandbok för årsmötet 2002.


- Förslag till dagordning, anföranden och seminarier

Lotta Reimers informerar styrelsen om planeringsgruppens arbete och redogör för det liggande förslaget till dagordning till mr-konferens och årsmöte i Ljungskile. Efter AU:s diskussioner om de svårigheter som troligen föreligger med en afghansk flykting som föredragshållare, har planeringsgruppen nu fokuserat på en kvinnlig samvetsfånge från Bahrain. Carl Söderbergh informerar styrelsen om de förbättringar som skett inom mr-området i just Bahrain.

Styrelsen diskuterar de olika seminarierna och relevansen av att ha en grundläggande och en avancerad nivå på pass c. och d. - Att tala inför publik . Hanna Roberts föreslår att den avancerade nivån ersätts med ett nytt seminarium, fokuserat på det utåtriktade arbetet mot massmedia.

Styrelsen går igenom namnförslagen på föredragshållare enligt underlag från planeringsgruppen. Tina Lundh kommenterar att listan är mansdominerad och efterlyser fler kvinnliga seminarieledare. Vidare anser styrelsen att mer tid för gemensamma aktiviteter bör avsättas under lördagseftermiddagen.

Beslut

att anta det preliminära förslaget till årsmötesdagordning,

att uppdra åt Carl Söderbergh att kontakta justitieminister Thomas Bodström,

att ge årsmötesgruppen i uppdrag att arbeta vidare efter den föreslagna dagordningen,

att uppdra åt årsmötesgruppen att kontakta föredragshållare och seminarieledare och bjuda in dem till mr-konferensen samt

att ge årsmötesgruppen i uppdrag att återkomma med en rapport till styrelsens januarimöte om hur arbetet fortskrider.

- Förslag till presidium

Hanna Roberts informerar att enligt årsmötesbeslut 54/2001, ska styrelsen senast sex månader före årsmötet fastställa sitt förslag på årsmötespresidium inför kommande årsmöte. Sekretariatet har tillfrågat Christine Pamp och Stefan Johansson, vilka båda tackat ja till uppdraget som årsmötesordförande i Ljungskile.
Beslut

att föreslå Christine Pamp och Stefan Johansson till årsmötesordförande i Ljungskile.


§ 83 Arbetsgivarfrågor

Endast av årsmötet valda ledamöter deltar under denna paragraf. Inga beslut fattas.


§ 84 Beslut om budget 2002

- Ekonomisk rapport

Ekonomiansvarige Jörgen Persson presenterar den ekonomiska rapporten t o m november 2001 enligt underlag. Då resultatrapportens kostnadsdel inte hunnit färdigställas redovisar Jörgen Persson endast för intäktsslagen.

Det är främst intäktsslaget Gåvor och bidrag som uppvisar ett sämre resultat än förra året. En orsak till detta är att färre testamenten och större gåvor erhållits. Detta föranleder en diskussion om den försenade processen med en testamentsfolder för sektionen. Dan Grundin förklarar att konsulterade jurister har kommenterat rättsspråket i det första utkastet och även granskat befintliga testamentsfoldrar för andra ideella organisationer. Styrelsen förespråkar stor försiktighet med det fortsatta arbetet i denna känsliga fråga.

Ombyggnaden av sekretariatets lokaler resulterade i två hyresfria månader, d v s 410 tkr mindre i hyreskostnader.

Per den 10 december har 16 grupper bidragit med ca hälften av de efterfrågade USD 6886,00 till det av styrelsen iscensatta insamlingsprojektet i Sierra Leone.

- Budgetutvärderingsgruppen (BUG)

Henrik Zetterquist förklarar att BUG på sitt första möte fastställde det egna uppdraget och den ram inom vilken man avser arbeta. Den absoluta gränsnivån för BUG:s arbete är att se till att sektionens reserver inte hotas. Henrik Zetterquist informerar vidare att Humanfonden stigit med ca 1 000 tkr sedan styrelsens septembermöte. BUG:s nästa möte äger rum den 22 januari 2002.

- Funktions- eller kostnadsindelad årsredovisning

Jörgen Persson förklarar att sektionen fr o m 2002, i enlighet med den nya årsredovisningslagen, ska tillämpa en ny modell för resultaträkning. FRII har utarbetat två modeller speciellt anpassade till insamlingsorganisationer. Jörgen Persson redogör för fördelar respektive nackdelar med de två modellerna. Det huvudförslag om en funktionsindelad årsredovisning som FRII har presenterat, förespråkas även av D-utskottet.

Styrelsen inleder en diskussion om de två redovisningssätten och vad som per definition ingår i termen ändamålskostnader. Jörgen Persson förklarar att det finns väldigt lite vägledning i just definitionsfrågorna och ger som exempel på en definitiossvårighet den årliga almanackan. En hel del frågeställningar återstår och kommer att lösas genom diskussioner med revisorerna.

Stig Johnell lyfter frågan om distriktens ekonomi och redovisningsskyldighet. Jörgen Persson påpekar att få distrikt och grupper behöver upprätta bokslut enligt den nya årsredovisningslagen. Jörgen Persson menar att för dem som gör det är det önskvärt om de följer sektionens modell.

Styrelsen tar del av en artikel, publicerad i Göteborgstidningen (GT) den 7/12-2001, i vilken åtta organisationers sätt att fördela ett bidrag på SEK 100,00 har synats. Jörgen Persson förklarar hur artikeln tydligt speglar hur olika redovisningsprinciper kan ge missledande information.

Henrik Zetterquist sammanfattar diskussionen och styrelsen går till belsut.

Beslut

att Amnesty ska använda den funktionsindelade modellen för årsredovisning.

- Granskningskommitténs rapport

Henrik Zetterquist noterar att innehållet i Granskningskommitténs rapport diskuterats av budgetmötet samt av AU den 18 november. Styrelsen har inga ytterligare kommentarer till rapporten.

- Protokoll från budgetmötet

Styrelsen går igenom och kommenterar det ojusterade protokollet från budgetmötet den 10 november.

- Utvärdering av budgetmötet

Henrik Zetterquist uppmanar de styrelsemedlemmar som deltog i budgetmötet att spontant kommentera mötet. Positiva synpunkter berör kassörens pedagogiska upplägg, mötesordförandens disciplinerade genomförande av mötet samt att man sen två år tillbaka återigen är verksamhetsfokuserad. Mindre positiva kommentarer inbegriper det låga antalet representerade distriktsombud samt att de som närvarade inte nyttjade sin yttranderätt.

Styrelsen diskuterar de tämligen begränsade möjligheter som erbjuds medlemmar att påverka budgetprocessen. Jörgen Persson påpekar att kostnadsbudgeten är svår att påverka då de fasta kostnaderna dominerar samtidigt som intäkterna till stor del ligger utanför den individuella personens möjlighet att påverka. D-utskottet har budgetprocessen under utredning för att bl a fastställa om det gällande systemet är det effektivaste.

Henrik Zetterquist går slutligen igenom de rekommendationer som budgetmötet utfärdat. Dan Grundin påpekar att utbildning i "Direkt dialog" på distriktsnivå - d v s budgetmötets andra rekommendation - redan har iscensatts inom sekretariatets fundraisingteam. Styrelsen uttrycker sin glädje över den snabba responsen.

- Budget 2002 och 2003

Jörgen Persson inleder med en redogörelse kring budgeteringen av de 900 tkr, som Lundagruppen erbjudit sig att skänka sektionen för att täcka motsvarande två års lönekostnader för en anställd på aktvistcentret i Malmö. För att undvika ett budgeterat överskott år 2003 och ett underskott för år 2004, föreslår Jörgen Persson efter samråd med distriktets kassör, att intäktsbudgeten 2002 ökas med 355 tkr. Beloppet, som motsvarar ett års gåva från Lundagruppen, avser personalkostnader samt datastöd till den anställde. Den kvarvarande delen av gåvan överlämnas till sektionen 2003 och 2004.

Jörgen Persson preciserar att såväl Humanfondsreserven från 1999 om 678 tkr som Humanfondsreserven från år 2000 om 1 405 tkr löses upp. Detta innebär att det inte finns någon Humanfondsreserv att tillgå för år 2003. Sektionen kommer p g a det ekonomiska läget inte att ha någon ny verksamhet för 2002, vilket medför att den andra disponibla delen i budgeten nollställs. Jörgen Persson går igenom de besparingar som gjorts inom nästa års budget. I stort sätt alla program har fått en lägre budget 2002 jämfört med 2001.

Styrelsen ställer frågor kring budgeteringen av de 900 tkr, som Lundagruppen skänker sektionen. Styrelsen diskuterar därefter bilaga 8, vilken redovisar sekretariatets förslag till arbetsbudget 2003 och ber Jörgen Persson redogöra för det egna kapitalet och reservernas storlek.

Henrik Zetterquist sammanfattar diskussionen och fastställer att det liggande förslaget till budget för 2002 är i linje med budgetmötets rekommendationer.

Beslut

att anta den budget som lades fram vid budgetmötet som sin definitiva med följande justeringar
- intäktsbudgeten ökas med 355 tkr till 40 355 tkr
- kostnadsbudgeten ökas med 355 tkr till 40 355 tkr, ökningen avser personalkostnader +340 tkr och ADB +15 tkr samt

att anta december månads disponibla del 1 och 2 om 12 952 tkr.


§ 85 Aktivistcentret Skåne/Blekinge

Dan Grundin inleder med en kort tillbakablick kring framtagandet av den nu föreliggande projektplanen. Kommentarer och synpunkter från distrikt Skåne/Blekinge har, tillsammans med en profil på en tänkt anställd samt ansvarsfördelning, kompletterat det förra utkastet. Dan Grundin går igenom de tydliga prioriteringar av arbetsområden (hög-, mellan- och lågprioriterat) som gjorts i projektplanen samt det ansvar som åligger sektionen respektive distriktet för den anställde. Distriktet har åtagit sig att bekosta merparten av projektet, dock kommer en del kostnader, kopplade till arbetsgivaransvar, att belasta sektionen.

Styrelsen ställer frågor kring den rollfördelning som presenteras i underlaget samt distriktsstyrelsens funktion som kontaktinstans för den anställde. I övrigt kommenterar styrelsen projektplanen i positiva ordalag.

Beslut

att anta den föreslagna projektplanen för aktivistcentret Skåne/Blekinge samt

att uppdra åt sekretariatet att påbörja rekryteringsprocessen.


§ 86 Visionsmötet (Januari 2002)

Hanna Roberts presenterar ett preliminärt förslag till dagordning till styrelsens visionsmöte i januari. Styrelsen kommer enligt förslag att fokusera på medlemsutveckling, utvärdering och revision av handlingsplanen, det utvidgade åtagandet samt översyn av styrelsens arbete. Maria Eklund informerar om gällande tidsramar och framför distriktets önskemål om ett gemensamt pass med styrelsen kring punkten om det utvidgade åtagandet.

Styrelsen inleder en diskussion kring de fyra huvudpunkternas upplägg samt gör en intern ansvarsfördelning enligt följande:
Medlemsutveckling = Sekretariatet
Handlingsplanen = Hanna Roberts och Carl Söderbergh
Åtagandet = Maria Eklund och Christian Gräslund
Översyn av styrelsens arbete = Hanna Roberts, Henrik Zetterquist och Dan Grundin

Samtliga fyra utskott, ICM-delegationen och sekretariatets olika team ombeds att före den 14 januari inkomma med en lägesrapport utifrån handlingsplanens mål. Hanna Roberts meddelar att fem till sex ICM-beslut behöver inkorporeras i handlingsplanen. Eventuellt kommer prioritetsnivån på vissa obearbetade mål att höjas.

Dan Grundin berättar att den undersökning som genomförts av Exquiro Market Research bland befintliga och avhoppade medlemmar under 2001 nu är slutförd. En sammanfattande pappersupplaga delas ut till styrelsen med en uppmaning att ta del av innehållet inför visionsmötet i januari.

Beslut

att anta det presenterade förslaget till dagordning för visionsmötet den 26-27 januari 2002 samt

att uppdra åt Hanna Roberts, Maria Eklund och sekretariatet att fortsätta detaljplaneringen av mötet.


§ 87 Övrig fråga: Brev från juristgruppen (ankom 2001-11-19)

Lotta Reimers redogör för det brev som juristgruppen tillskickat styrelsen, i vilket ett antal frågeställningar rörande juristgruppens arbete framförts.

Styrelsen inleder en diskussion kring de framförda synpunkterna i brevet.

Beslut

att uppdra åt David Langlet att besvara brevet från juristgruppen.


§ 88 Övrig fråga: Styrelsens hörna

Hanna Roberts meddelar styrelsen att "Hannas hörna" på nätet varit vilande sen augusti p g a tidsbrist. Då en kontinuerlig kontakt med rörelsen är av stor vikt ber Hanna Roberts samtliga sittande förtroendevalda att på eget initiativ hjälpa till med ett konsekvent nyhetsflöde till medlemmarna via den interna hemsidan.

Styrelsen diskuterar struktur, turordning, tillvägagångssätt och innehåll av "Styrelsens sida". Av praktiska skäl kommer sidan inte att aktiveras före årsskiftet.

Beslut

att "Hannas hörna" på webben ersätts av "Styrelsens hörna".


§ 89 Övrig fråga: Årsmötet 2003

Hanna Roberts vill tillsammans med Carsten Fenger, ordförande i den danska sektionen, väcka frågan om ett gemensamt årsmöte 2003. De svenska och de danska årsmötena har i flera års tid kalenderiskt sammanfallit, vilket omöjliggjort svensk respektive dansk representation på årsmötena. För att bl a stärka banden mellan de två sektionerna föreslås ett gemensamt årsmöte hållas i Malmö eller Köpenhamn.

Styrelsen diskuterar förslaget och de praktiska följder som separata, nationella beredningsgrupper och val medför. Styrelsen ställer sig positiv till förslaget och Hanna Roberts ombeds, efter samtal med distriktet och den danska sektionen, att göra en närmare inventering av möjligheten att samköra det danska och det svenska årsmötet 2003 i Malmö.


§ 90 Övrig fråga: SWEDWATCH

David Langlet redogör inledningsvis för organisationen SWEDWATCH:s verksamhet, som efter den norska modellen NORWATCH, avser att granska och sammanställa information om svenska företags agerande i miljö- och mr-hänseende. Svenska sektionen har tillfrågats om att ingå i SWEDWATCH, som för övrigt inte avser göra någon egen bedömning eller rankning av de aktuella företagen.

Styrelsen uttrycker viss tveksamhet till förslaget om ett samarbete med SWEDWATCH, då dess verksamhet inte till fullo överensstämmer med AI:s kärnverksamhet. SWEDWATCH ämnar ansöka om SIDA-bidrag och styrelsen drar paralleller till den situation som uppdagades i samband med RGB:s och MR-fondens bidragsansökningar. Carl Söderbergh påpekar att svenska Amnesty genom ABG ( Amnesty Business Group) redan bedriver en likartad verksamhet och föreslår att fokus i detta avseende även fortsättningsvis ligger på ABG.

Henrik Zetterquist sammanfattar diskussionen och förtydligar att styrelsen väljer att inte gå vidare med frågan.


§ 91 Övrig fråga: Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

Hanna Roberts lyfter frågan om sektionen bör anordna ett ESK-seminarium för att belysa utvidgningen av åtagandet och de facto klargöra vad rådsmötet i Dakar beslöt. Behovet av att skapa en diskussionsplattform finns enligt samtal med samordnare som efterlyser mer konkret information om hur AI arbetar med de nya frågorna.

Christian Gräslund påpekar att SCRA (Standing Committee on Research and Action) under ett seminarium på rådsmötet framförde otydliga förslag och begrepp om hur det framtida arbetet med ESK-frågorna borde bedrivas. Till ett framtida seminarium föreslår Christian Gräslund att en utländsk person med internationellt perspektiv bjuds in.

Styrelsen påtalar vikten av att hålla medlemsdiskussioner och det essentiella med att förankra och klargöra mandatbesluten hos medlemmarna. Vidare diskussioner berör den fiansiella aspekten, lämplig tidpunkt samt eventuella namnförslag på gäster.

Beslut

att styrelsen ställer sig positiv till att anordna ett ESK-seminarium,

att uppdra åt Hanna Roberts, Christian Gräslund och Carl Söderbergh att vidare identifiera möjligheten att arrangera ett ESK-seminarium samt

att ett förslag till seminarieupplägg presenteras på januarimötet.


§ 92 Övrig fråga: Arbetsmiljön på sekretariatet

Tina Lundh tar upp frågan om personalen på något sätt har eller kommer att kompenseras för de olägenheter som ombyggnaden av sekretariatet medfört.

Dan Grundin informerar att den tillsatta miljövårdsgruppen på sekretariatet löpande har diskuterat problematiken med byggherrarna, som vartefter och efter bästa förmåga, försökt åtgärda problemen. En ekonomisk kompensation för buller, ombyggnadsdamm och låga inomhustemperaturer till personalen är dock inte aktuell.

Styrelsen kommenterar arbetsmiljön på sekretariatet och ber Carl Söderbergh framföra ett stort TACK till samtliga i personalen, alla frivilliga samt praktikanter för visad hänsyn under de rådande omständigheterna.


§ 93 Mötet avslutas

Mötesordförande, Henrik Zetterquist, tackar de närvarande och avslutar mötet med att önska samtliga en God Jul och ett Gott Nytt År.

Hanna Roberts Henrik Zetterquist
Mötesordförande


Mötesordförande
Tessi Fickendey David Langlet
Sekreterare Justerare